Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties offentliggör villkor i utbyteserbjudandet och företrädesemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

· Oscar Properties erbjuder inom ramen för utbyteserbjudandet 25 nya
stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 50 nya
stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps.

· Företrädesemissionen ger stamaktieägare företrädesrätt att teckna
fem (5) nya stamaktier per en (1) befintlig stamaktie för en
teckningskurs om 1,49 kronor per aktie.

· Åtaganden avseende företrädesemissionen:
· Oscar Engelberts helägda bolag Parkgate AB har åtagit sig att
teckna stamaktier för drygt 25 miljoner kronor.

· Ett antal välrenommerade investerare, bland annat Backahill,
Kvalitena och Mats Gabrielsson, har i avtal med Parkgate åtagit sig
att teckna stamaktier för drygt 65 miljoner kronor.

· Teckningsåtagandena motsvarar cirka 36 procent av
företrädesemissionen.

· Aktieägare som representerar cirka 34 procent av aktierna och
cirka 36 procent av rösterna i Bolaget har åtagit sig att rösta för
företrädesemissionen.

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller
"Bolaget") kallade den 9 oktober 2019 till extra bolagsstämma för att
besluta om (i) ett erbjudande till innehavare av Bolagets
preferensaktier och preferensaktier av serie B (gemensamt
"Preferensaktier") att frivilligt byta dessa till nyemitterade
stamaktier ("Utbyteserbjudandet") och (ii) nyemission av stamaktier
med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249
miljoner kronor ("Företrädesemissionen") samt (iii) därmed
sammanhängande åtgärder, bland annat ändringar i bolagsordningen.
Styrelsen för Oscar Properties offentliggör genom detta
pressmeddelande de fullständiga villkoren i Utbyteserbjudandet och
Företrädesemissionen.

UTBYTESERBJUDANDET OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

· Utbyteserbjudandet omfattar samtliga Preferensaktier i Oscar
Properties. Oscar Properties erbjuder 25 nya stamaktier för varje
preferensaktie respektive 50 nya stamaktier för varje preferensaktie
av serie B. Deltagande i Utbyteserbjudandet är frivilligt. Stamaktier
som emitteras inom ramen för Utbyteserbjudandet emitteras, av
tekniska skäl, till en kurs motsvarande 3 kronor per stamaktie.

· Anmälningsperioden för Utbyteserbjudandet löper från och med den
18 november 2019 till och med den 25 november 2019.

· Företrädesemissionen ger stamaktieägare i Oscar Properties
företrädesrätt att teckna fem (5) nya stamaktier per en (1) befintlig
stamaktie, det vill säga en teckningsrelation om 5:1. Teckningskursen
är fastställd till 1,49 kronor per ny aktie, vilket förutsatt att
Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs
cirka 249 miljoner kronor i emissionslikvid (varav cirka 20 miljoner
kronor genom kvittning, se nedan under avsnittet "Stöd från större
aktieägare") före avdrag för emissionskostnader.

· Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som
stamaktieägare i Bolaget erhåller fem (5) teckningsrätter för varje
innehavd stamaktie i Bolaget. Teckningsrätterna berättigar
innehavaren att med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid en (1)
teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie.

· Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 15 november 2019
och teckningsperioden löper från och med den 18 november 2019 till
och med den 2 december 2019.

· Företrädesemissionen är villkorad av att minst 70 procent av
utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B
anmäls för utbyte i Utbyteserbjudandet. Styrelsen kan besluta att
genomföra Företrädesemissionen även vid en lägre anslutningsgrad i
Utbyteserbjudandet.

· Bolagets största aktieägare Oscar Engelberts helägda bolag
Parkgate AB ("Parkgate") har åtagit sig att teckna stamaktier i
Företrädesemissionen för drygt 25 miljoner kronor, motsvarande cirka
10 procent av Företrädesemissionen.

· Vidare har Parkgate åtagit sig att vederlagsfritt överlåta de
teckningsrätter som Parkgate ej avser utnyttja i Företrädesemissionen
till ett antal välrenommerade investerare. Dessa investerare, bland
annat Backahill, Kvalitena och Mats Gabrielsson, har i avtal med
Parkgate åtagit sig att ta över och utnyttja dessa teckningsrätter
för att teckna stamaktier i Företrädesemissionen för totalt drygt 65
miljoner kronor, motsvarande cirka 26 procent av
Företrädesemissionen. Av dessa åtaganden avses betalning för
stamaktier motsvarande totalt 20 miljoner erläggas genom kvittning av
fordringar på Bolaget.

· Bolagets VD, Oscar Engelbert, har åtagit sig att arbeta utan lön
eller rörlig ersättning under hela 2020.

· Företrädemissionen förutsätter godkännande av den extra
bolagsstämman som äger rum den 8 november 2019. Oscar Properties
större aktieägare som representerar cirka 34 procent av aktierna och
36 procent rösterna i Bolaget har åtagit sig att rösta för
nyemissionen vid den kommande extra bolagsstämman.

BAKGRUND OCH MOTIV

Oscar Properties balansräkning byggdes upp under en period när Bolaget
hade cirka 1 000 lägenheter i pågående produktion. Bolagets
förutsättningar har dock ändrats drastiskt sedan dess. Givet
utmaningarna med att sälja nyproducerade lägenheter på ritning och
kreditgivarnas mer restriktiva syn på fastighetsmarknaden behöver
Oscar Properties vidta finansiella och operationella åtgärder för att
anpassa balansräkningen och verksamheten därefter. Ett antal av dessa
åtgärder är redan vidtagna. Bolaget har bland annat anpassat
projektportföljen, lanserat ett kostnadsbesparingsprogram, avvecklat
den interna byggentreprenadverksamheten och förlängt
obligationslånet. Därtill har Bolagets VD, Oscar Engelbert, åtagit
sig att arbeta utan lön eller rörlig ersättning under hela 2020.
Bolaget befinner sig dock fortsatt i ett finansiellt utsatt läge
varför ytterligare åtgärder erfordras.

Bolaget har per idag likvida medel om knappt 45 miljoner kronor och
ett rörelsekapitalunderskott om cirka 60 miljoner kronor. De kommande
tolv månaderna uppgår Oscar Properties uppskattade
rörelsekapitalsbehov, inklusive finansiella åtaganden och förfallna
leverantörsskulder, till drygt 1 660 miljoner kronor (varav knappt
600 miljoner kronor avser tillträde till projektet Gasklockan där
Bolaget emellertid avser att finansiera det försenade tillträdet
genom en extern medfinansiering). Bolaget planerar att inbringa
ytterligare rörelsekapital om drygt 900 miljoner kronor genom dels
Företrädesemissionen om cirka 249 miljoner kronor (se vidare nedan),
dels genom följande åtgärder:

· Avyttring av delar av befintligt fastighetsbestånd.
· Ersättning från samarbetspartners för projektledning.
· Avyttring av tolv osålda bostadsrätter.

Bolaget avser också att förlänga befintliga lån som förfaller under
det kommande året om drygt 600 miljoner kronor. Därutöver har
Bolagets kunder separata och överenskomna byggnadskrediter om knappt
200 miljoner kronor, vilka finansierar byggverksamhetens åtaganden
för färdigställande av projekt. Ytterligare information om Bolagets
likviditetssituation kommer att lämnas i det prospekt som förväntas
offentliggöras omkring den 15 november 2019 (se nedan under avsnittet
"Villkor för nyemissionerna").

Många av Bolagets diskussioner med olika intressenter i värdekedjan,
inkluderande bland annat kunder, byggherrar och projektfinansiärer,
tenderar i dagsläget att fokusera på Bolagets nuvarande
kapitalstruktur och finansiella ställning vilket hämmar Bolagets
möjligheter att realisera värden. De åtgärder som styrelsen föreslår
innebär, förutsatt att de utfaller enligt plan, att Bolagets
stamaktieägare och preferensaktieägare tillsammans ger Oscar
Properties de ekonomiska förutsättningar som krävs för att Bolaget
ska kunna fokusera på kärnverksamheten - att bygga exklusiva och
unika bostäder som går att sälja med en premie mot genomsnittspris.

Styrelsen och ledningen har en positiv syn på den värdepotential som
finns i projektportföljen och bedömer att attraktiva projekt som
bland annat Primus, Nackahusen och Gasklockan förväntas bidra
positivt till Bolagets vinstgenerering framöver. Vidare bedömer
styrelsen att värdet på projektportföljen när den är färdigutvecklad
kommer ge god avkastning till Bolagets aktieägare, men för att
realisera detta värde behövs likviditet på kort sikt för att amortera
på Bolagets utestående skulder samt finansiera projektutvecklingen.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget högst cirka 249
miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas
uppgå till cirka 20 miljoner kronor. Emissionslikviden efter avdrag
för emissionskostnader och kvittning (se nedan under avsnittet "Stöd
från större aktieägare") kommer att allokeras enligt följande
prioritetsordning; i) omkring 112,5 miljoner kronor till amortering
av Bolagets obligationslån i enlighet med Obligationsförlängningen,
ii) omkring 116,5 miljoner kronor till produktionskostnader i
tillträdda projekt.

Bolaget är övertygat om att det, trots de försämrade
marknadsförutsättningarna, fortsatt går att utveckla lönsamma
bostäder av hög kvalitet. En hög acceptansgrad i Utbyteserbjudandet
är en direkt förutsättning för Företrädesemissionen samt för Bolaget
att erhålla framtida projektfinansieringar. Genomförandet av
finansieringsplanen behöver ske för att Bolaget framöver ska kunna
fokusera på kärnverksamheten och realisera den värdepotential som
finns i projekten, något som kommer gynna alla intressenter i
Bolaget. Oscar Properties har en attraktiv projektportfölj med
potential att utvecklas positivt framåt och Bolaget har även tilltro
till de nya satsningarna inom företagsbostäder och prisvärda
bostadsrätter på tillväxtorter.

Om Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen inte uppnår en hög
anslutningsgrad, trots utställda teckningsåtaganden till Bolaget
respektive Parkgate i Företrädesemissionen, kan Bolaget tvingas
undersöka alternativa finansieringsmöjligheter samt senarelägga eller
avbryta planerade bostadsprojekt. Om samtliga alternativa
finansieringsmöjligheter misslyckas finns en risk för Bolagets
fortsatta verksamhet.

VILLKOR FÖR NYEMISSIONERNA

Utbyteserbjudandet

Utbyteserbjudandet är villkorat av (i) att preferensaktier motsvarande
minst 70 procent av samtliga utestående preferensaktier i Bolaget
anmäls för försäljning till Bolaget och att innehavarna av dessa
preferensaktier tecknar sig för stamaktier i Utbyteserbjudandet, och
(ii) att preferensaktier av serie B motsvarande minst 70 procent av
samtliga utestående preferensaktier av serie B i Bolaget anmäls för
försä...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.