Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Oscar Properties offentliggör fullständiga villkor för företrädesemissionen och informerar om övriga nyemissioner

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.Oscar

Pressmeddelande den 25 oktober 2021

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 september 2021 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission om cirka 200 mkr (”Företrädesemissionen”) för att delfinansiera förvärvet av en fastighetsportfölj för cirka 1 750 mkr från Castellum AB (publ) (”Castellum” respektive ”Förvärvet”). Styrelsen har i dag fastställt de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, innebärande att Företrädesemissionen omfattar högst 17 126 510 units, motsvarande högst 17 126 510 stamaktier och 17 126 510 teckningsoptioner. Styrelsen har även fastställt fullständiga villkor i den föreslagna riktade nyemissionen till Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) som avses genomföras i samband med tillträde av en fastighetsportfölj som Bolaget förvärvade av Kvalitena i april 2021 samt, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om ett antal kvittningsemissioner till Bolagets leverantörer.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Företrädesemissionen omfattar högst 17 126 510 units (”Units”), motsvarande högst 17 126 510 stamaktier och 17 126 510 teckningsoptioner.
 • Oscar Properties avser att använda emissionslikviden för att delfinansiera Förvärvet.
 • Företrädesemissionen tillför Bolaget en emissionslikvid om cirka 206 mkr före emissionskostnader och utnyttjande av teckningsoptionerna.
 • Befintliga stamaktieägare i Bolaget per avstämningsdagen den 2 november 2021 erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen.
 • Varje Unit består av en stamaktie och en teckningsoption av serie 2021/2024:II.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 16 kr till och med den 31 december 2024.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 12 kr per Unit. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 4–18 november 2021.
 • Handel med uniträtter beräknas pågå under perioden 4–16 november 2021.
 • Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 29 oktober 2021.
 • Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Villkor för Företrädesemissionen

Innehavare av stamaktier i Bolaget som på avstämningsdagen den 2 november 2021 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal stamaktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) stamaktie erhålls en (1) uniträtt, fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit utgörs av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/2024:II.

Teckningskursen har fastställts till 12 kr per Unit. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 206 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och utnyttjande av teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna hänförliga till Units (exklusive garantiersättning) kommer ytterligare cirka 274 miljoner kronor att tillföras Bolaget. Företrädesemissionen kommer, vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna hänförliga till Units (dvs. exklusive garantiersättningen), att öka Bolagets aktiekapital med 250 798 201 kr till 878 140 617 kr och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 34 253 020 till 119 932 950, vilket inkluderar utgivna preferensaktier.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 16 kr från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2024. Oscar Properties avser att ansöka om att teckningsoptionerna upptas till handel på Nasdaq Stockholm i samband med slutförandet av Företrädesemissionen. Stamaktierna och teckningsoptionerna är åtskilda och avses handlas separat på Nasdaq Stockholm.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 4 november 2021 till och med den 18 november 2021. Bolagets styrelse har rätt att förlänga perioden för teckning och betalning, vilket i sådana fall kommer att offentliggöras separat.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 29 procent vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna hänförliga till Units i Företrädesemissionen (exklusive ersättning till garanter) baserat på det totala antalet aktier i Oscar Properties efter Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna hänförliga till Units. Genom försäljning av uniträtter kan stamaktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen bli ekonomiskt kompenserade.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 29 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Linnégatan 2 plan 4, Stockholm. Kallelse till bolagsstämman offentliggjordes den 28 september 2021 och finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Parkgate AB, Investment AB Öresund och Kvalitena AB (publ) har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 57,3 mkr. Därtill har Parkgate AB, Compactor Fastigheter AB, Kvalitena AB (publ) och Modelio Equity AB (publ) åtagit sig att garantera sammanlagt 148,2 mkr av Företrädesemissionen. Därmed är Företrädesemissionen fullt garanterad. Till garanterna utgår ersättning som betalas ut i form av maximalt cirka 8,3 miljoner teckningsoptioner i Bolaget med i huvudsak samma villkor som teckningsoptionerna i Företrädesemissionen, vilket med marknadsvärdet då garantiåtagandena ingicks (beräknat med användande av Black & Scholes-värderingsmodell) motsvarade cirka sju (7) procent av det garanterade beloppet. Marknadsvärdet på teckningsoptionerna kommer att fastställas när Företrädesemissionen har slutförts. Den slutliga garantiersättningen, i form av teckningsoptioner, kommer aldrig att överstiga ett marknadsvärde vid utbetalningstillfället motsvarande mer än tio (10) procent av det garanterade beloppet eller understiga ett marknadsvärde om fyra (4) procent av det garanterade beloppet.

Parkgate AB, Investment AB Öresund och Kvalitena AB (publ), som tillsammans representerar cirka 27,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har vidare åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen29 okt 2021
Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter29 okt 2021
Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter1 nov 2021
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. stamaktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen2 nov 2021
Prospektet godkänns av Finansinspektionen och publiceras på Bolagets webbplats2 nov 2021
Handel med uniträtter4–16 nov 2021
Teckningsperiod4–18 nov 2021
Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen19 nov 2021

Fullständiga villkor i riktad nyemission till Kvalitena

Styrelsen i Bolaget har föreslagit att den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 29 oktober 2021 beslutar om en riktad nyemissionen till Kvalitena i syfte att delfinansiera Bolagets förvärv av 16 fastigheter från Kvalitena med ett underliggande fastighetsvärde om 930 mkr som offentliggjordes den 23 april 2021. Styrelsen har idag fastställt de fullständiga villkoren i den föreslagna nyemissionen, där aktierna beräknas vara registrerade omkring den 3 november 2021.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts till 12 kr per stamaktie. Grunden för teckningskursen har fastställts baserat på rådande marknadsvillkor och bedömdes av styrelsen vid tidpunkten för ingående av tilläggsavtalet vara marknadsmässig. Genom nyemissionen föreslås högst 12 500 000 stamaktier ges ut, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 91 524 120 kr.

För övriga villkor för den föreslagna riktade nyemissionen till Kvalitena hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggjordes den 28 september 2021 och som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

Kvittningsemissioner

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om riktade nyemissioner av sammanlagt 637 721 stamaktier till ett antal av Bolagets leverantörer, varav 302 681 stamaktier emitterades till en teckningskurs om 14,21 kr per stamaktie, 276 515 stamaktier emitterades till en teckningskurs om 14,1041 kr per stamaktie och 58 525 stamaktier emitterades till en teckningskurs om 14,24 kr per stamaktie. Betalning för aktierna skedde genom kvittning av leverantörsskulder till ett sammanlagt belopp om cirka 9,0 mkr.

Rådgivare

ABG Sundal Collier och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, är finansiella rådgivare till Oscar Properties i samband med Företrädesemissionen. KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med Företrädesemissionen.

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 17:30 CEST.

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pre...

Författare MFN