Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-09

Outotec Oyj: Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015

OUTOTEC OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015

Tilaukset ja palvelujen myynti ennallaan, liikevaihto laski

Tammi-joulukuu 2015 lyhyesti (vuoden 2014 vertailukauden luku):

* Tilauskertymä: 1 190 (1 178) miljoonaa euroa, 1 % (vertailukelpoisin
valuuttakurssein -2 %)
* Tilauskanta: 1 103 (1 138) miljoonaa euroa
* Liikevaihto: 1 201 (1 403) miljoonaa euroa, -14 % (vertailukelpoisin
valuuttakurssein -15 %)
* Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 511 (519) miljoonaa euroa, -1 %
(vertailukelpoisin valuuttakurssein -2 %)
* Liikevoitto: -12 (10) miljoonaa euroa
* EBITA (ennen kertaluonteisia eriä): 56 (56) miljoonaa euroa
* EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %: 5 (4)
* Liiketoiminnan nettorahavirta: 70 (20) miljoonaa euroa
* Osakekohtainen tulos: -0,10 (0,00)
* Osinko: hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta, koska
vuoden 2015 nettotulos oli tappiollinen

Loka-joulukuu 2015 lyhyesti (vuoden 2014 vertailukauden luku):

* Tilauskertymä: 267 (322) miljoonaa euroa, -17 % (vertailukelpoisin
valuuttakurssein -20 %)
* Liikevaihto: 306 (403) miljoonaa euroa, -24 % (vertailukelpoisin
valuuttakurssein -23 %)
* Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 138 (166) miljoonaa euroa, -17 %
(vertailukelpoisin valuuttakurssein -15 %)
* Liikevoitto: -31 (2) miljoonaa euroa
* EBITA (ennen kertaluonteisia eriä): 18 (26) miljoonaa euroa, -31 %
* EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %: 6 (6)
* Liiketoiminnan nettorahavirta: 48 (38) miljoonaa euroa

Vuoden 2016 tulosohjeistus

Tämänhetkisten markkinanäkymien, asiakkaiden investointiaktiivisuuden sekä
tilauskannan perusteella johto arvioi, että vuonna 2016:

* liikevaihto on noin 1,0 - 1,2 miljardia euroa
* oikaistu liikevoitto (EBIT)*) on noin 2 - 5 %.

Markkinat heikkenivät viime vuonna ja heikkeneminen kiihtyi vuoden loppua
kohti. Epävakaan markkinatilanteen ja heikon näkyvyyden vuoksi
tulosohjeistuksen vaihtelualue on laaja.

Tuloksen odotetaan painottuvan jälkimmäiselle vuosipuoliskolle ja olevan
alkuvuonna tappiollinen. Tyypillinen kausivaihtelu ja tilauskannan
toimitusten sekä kustannusrakenneohjelman säästövaikutusten ajoittuminen
vaikuttavat tuloksen vaiheittaiseen muodostumiseen vuoden aikana.

*) Ilman uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyviä kuluja sekä
ostohinnan allokaatiosta johtuvia poistoja.

---------------------------------------------------------------------------------------
| Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 |
| 2015 2014 2015 2014 |
| Tilauskertymä, milj. EUR 267,2 322,4 1 189,9 1 177,9 |
| Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 109,3 159,1 496,6 555,0 |
| Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 40,9 49,4 41,7 47,1 |
| Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 102,8 1 138,0 1 102,8 1 138,0 |
| Liikevaihto, milj. EUR 305,7 403,2 1 201,2 1 402,6 |
| Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 138,0 166,1 511,3 519,0 |
| Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 45,1 41,2 42,6 37,0 |
| Bruttokate, % 26,4 22,9 27,9 22,9 |
| EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), milj. EUR 17,6 25,5 56,0 56,0 |
| EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), % 5,8 6,3 4,7 4,0 |
| Liikevoitto, milj. EUR -30,6 2,3 -12,3 10,4 |
| Liikevoitto, % -10,0 0,6 -1,0 0,7 |
| Voitto ennen veroja, milj. EUR -32,1 -1,1 -22,9 0,2 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 47,7 37,9 69,5 19,9 |
| Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 39,9 -5,8 39,9 -5,8 |
| Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 9,9 -1,3 9,9 -1,3 |
| Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -89,4 -28,2 -89,4 -28,2 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12kk -1,5 1,7 -1,5 1,7 |
| Oman pääoman tuotto, %, viim. 12kk -4,0 0,0 -4,0 0,0 |
| Henkilöstö kauden lopussa 4 859 4 571 4 859 4 571 |
| Osakekohtainen tulos, EUR -0,13 0,00 -0,10 0,00 |
| Osakekohtainen osinko, EUR - - -1) 0,10 |
---------------------------------------------------------------------------------------
1)
Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Vuosi 2015 oli kaivos- ja metalliteollisuudelle erittäin haastava. Metallien
kysynnän kasvu hidastui, ja metallien hinnat laskivat keskimäärin 30 %
saavuttaen vuoden 2009 pohjalukemat. Kiinan yhä epävarmemmat kasvunäkymät ja
metallien hintojen kiihtyvä lasku heikensivät markkinatilannetta edelleen
vuoden 2015 toisella puoliskolla. Epävarmuus ja heikentynyt kannattavuus
saivat monet tuottajat supistamaan tuotantoaan ja lykkäämään investointejaan.
Yritykset pyrkivät kaikin keinoin maksimoimaan kassavirtansa ja leikkaamaan
kulujaan, mikä heikensi myös palveluliiketoiminnan markkinatilannetta vuoden
loppupuolella.

Olen tyytyväinen, että tässä erittäin vaikeassa markkinatilanteessa tilausten
määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Vaikka kaivos- ja metalliteollisuuden
tilaukset laskivat markkinoiden mukana, onnistuimme piristyneen
jätevoimaloiden kysynnän ja kilpailukykyisen tarjontamme ansiosta saamaan
useita voimalatilauksia. Monet maat etsivät vaihtoehtoja fossiilienergialle
ja lisäävät jätteiden hyödyntämistä energiantuotannossa kaatopaikalle
läjittämisen sijaan. Palveluliiketoiminnan tilauskertymä supistui, koska
tuottajat lykkäsivät edelleen modernisointihankkeitaan. Toisaalta vara- ja
kulutusosien tilaukset kasvoivat pyrkiessämme kattamaan asennuskannan yhä
laajemmin.

Koko vuoden liikevaihto supistui, koska asiakkaiden investointeja oli vähemmän
ja hankkeet edistyivät hitaammin. Palvelujen liikevaihto vastasi edellisen
vuoden tasoa heikentyneestä kysynnästä huolimatta. Jotkin projektitoimitukset
hidastuivat asiakkaista johtuvista syistä, mikä heikomman
modernisointipalvelujen kysynnän lisäksi laski neljännen vuosineljänneksen
liikevaihtoa.

Kannattavuutemme (EBITA ilman kertaeriä ja yritysostojen allokointeihin
liittyviä poistoja) oli vuoden 2014 tasolla. Bruttokate laski supistuneen
liikevaihdon vuoksi, mutta palveluliiketoiminnan suurempi osuus ja paremmat
projektikatteet paransivat bruttokateprosenttia huomattavasti. Saavutimme 45
miljoonan euron kustannussäästöohjelman bruttosäästötavoitteet, mutta
resurssien suunniteltua heikompi käyttöaste, valuuttakurssien vaikutukset ja
immateriaalioikeuksiin liittyvät poikkeuksellisen suuret oikeudenkäyntikulut
pienensivät nettovaikutusta.

Voitto ennen veroja oli tappiollinen kustannusrakenneohjelmien merkittävien
kertakulujen ja joidenkin vanhojen oikeudenkäyntitapausten riskivarausten
vuoksi. Käyttöpääoman parantuminen vahvisti rahavirtaa. Outotec osti neljä
yritystä vahvistaakseen palvelu- ja teknologiatarjontaansa lupaavilla
kasvualoilla.

Maailmantalouden ja metallien kysynnän heikommat kasvunäkymät ja metallien
alhaiset hinnat, tuotannon ylikapasiteetti ja useiden tuottajien
lainarasitteiset taseet tekevät kaivos- ja metalliteollisuuden
markkinanäkymistä haastavat ja vaikeat ennustaa. Odotamme laitteiden ja
laitosten kysynnän supistuvan edelleen vuonna 2016 ja palvelujen kysynnän
olevan heikompaa kunnossapito- ja modernisointihankkeiden lykkäysten vuoksi.
Heikon markkinanäkymän vuoksi sopeutamme aiemmin julkistetun ohjelman
mukaisesti toimintamallimme ja kiinteät kulumme vastaamaan supistunutta
liikevaihtoa. Nämä toimenpiteet edistyvät suunnitellusti ja ovat olennaisia
kannattavuuden parantamisessa. Keskitymme vuonna 2016 vapaan kassavirran
parantamiseen ja vahvan taseen varmistamiseen."

Tämä teksti on yhteenveto Outotecin tammi-joulukuun 2015
tilinpäätöstiedotteesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen
liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet:etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: tiistai 9.2.2016

Aika: 14.00

Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, Espoo

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10
minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2310 1618.
Rekisteröitymistunnus 6487974.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin
tarkoituksiin.

VUODEN 2016 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

* Vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu ajankohta on 11.4.2016.
* Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 27.4.2016
* Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 27.7.2016
* Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 28.10.2016

Tilinpäätös vuodelta 2015 julkaistaan viimeistään viikolla 8/2016.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja
metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt
vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja
metallurgiselle teollisuudelle. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja
teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen
ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu Nasdaq Helsingissä.

Outotecin tilinpäätöstiedote 2015
http://hugin.info/137025/R/1984580/727642.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Outotec Oyj via Globenewswire

HUG#1984580

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.