Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Ovzon AB: Bokslutskommuniké januari-december 2019

Grunden lagd för tillväxt

Helåret januari-december 2019

· Nettoomsättningen ökade till 231 642 TSEK (207 883).
· Rörelseresultatet ökade till 11 419 TSEK (-17 536).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till
23 716 TSEK (8 524).

· Resultat efter skatt ökade till 29 230 TSEK (-25 640).
· Resultat per aktie ökade till 0,93 SEK (-3,63).
Kvartalet oktober-december 2019

· Nettoomsättningen ökade till 65 315 TSEK (52 804).
· Rörelseresultatet uppgick till 13 666 TSEK (3 103).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till
13 666 TSEK (3 103).

· Resultat efter skatt uppgick till -5 447 TSEK (3 972).
· Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (0,47).
Väsentliga händelser under året

· Nyemission om ca 750 MSEK före emissionskostnader.
· Strategiskt samarbete med Hispasat.
· Magnus René utses till ny VD.
· Avtal med Intelsat avseende försäljning på Ovzon 3 om 56 MUSD (ca
520 MSEK).

· Avtal med Intelsat för kapacitet på deras satellit, IS-39
· Förnyade kontrakt, om totalt 13,7 MUSD, från amerikanska
försvaret.

· Finansieringen av Ovzon 3 säkerställdes genom en lånefacilitet
ledd av Proventus.

· Utser Gomedia Satcom till distributör i Italien och säkrar en
första order.

Väsentliga händelser efter årets utgång

· Riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK till Stena Finans AB.
· Utökat nätverk av distributionspartners med Network Innovations,
Bansat och Orbita.

Nyckeltal

Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec
TSEK 2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning 65 315 52 804 231 642 207 883
Rörelseresultat 13 666 3 103 11 419 -17 536
Justerat rörelseresultat* 13 666 3 103 23 716 8 524
Rörelsemarginal 21% 6% 5% neg
Justerad rörelsemarginal* 21% 6% 10% 4%
Periodens resultat efter skatt -5 447 3 972 29 230 -25 640
Resultat per aktie, SEK -0,16 0,47 0,93 -3,63
*Exklusive jämförelsestörande poster

Kommentar från VD

Ett år där vi lagt grunden för stark framtida tillväxt

Det fjärde kvartalet följde samma trend som tidigare under 2019 med
något ökad försäljning och förbättrad underliggande lönsamhet. De
verkligt viktiga framstegen under 2019 är dock att vi lagt grunden
för ytterligare tillväxt för bolaget. Under året slutförde vi
finansieringen om totalt 1,5 miljarder kronor för vår första egna
satellit, Ovzon 3. Satelliten som nu är under produktion hos vår
partner Maxar kommer enligt plan att skjutas upp under senare delen
av 2021. Ovzon 3 flerfaldigar vår kapacitet och ger oss möjlighet att
erbjuda nya tjänster och funktioner, vilket ytterligare förbättrar
vår unika mobila bredbandstjänst. Vi slöt dessutom ett första större
kundavtal med Intelsat. avseende beläggning på Ovzon 3.

Nya och förnyade avtal

Under året förnyade vi existerande kontrakt med det amerikanska
försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat
General Corporation, IGC. Kontraktslängden om 6 månader följer
kundens budgetprocess och förväntas förlängas vid avtalsperiodens
slut, dock förmodligen med en något lägre volym, bland annat eftersom
vi inte har tillgång till IS-39, som beskrivs nedan. Kontrakten
innebär att vi nu går in i vårt sjunde år med serviceleverans till
det amerikanska försvaret - ett bevis på att våra användare är mycket
nöjda med vår högpresterande tjänst.

Lyckade tester av ny leasad kapacitet

Under året har vi fortsatt utöka våra leverans- och intäktsmöjligheter
genom att säkra hyrd satellitkapacitet. Under det andra kvartalet
2019 ingick vi ett avtal med Intelsat om kapacitet på den nya
satelliten Intelsat 39 (IS-39). Uppskjutningen av IS-39 i augusti var
lyckad och rönte stor uppmärksamhet i vår bransch. De tekniska
testerna under hösten 2019 har visat på mycket goda testresultat. På
grund av regulatoriska omständigheter har dock Intelsat fortfarande
inte kunnat fastställa ett datum för när man kan börja leverera
tjänsten inom den avtalade geografin. Denna fördröjning ligger
utanför vår kontroll, men när klartecken ges kommer vi kunna erbjuda
kompletterande täckning i Afrika, Europa, Mellanöstern och Asien. Vi
slöt också ett avtal med Hispasat som ger oss tillgång till
satellitkapacitet för vår tjänst i Europa och Latinamerika.

Nya distributörer och fler kundkanaler

I slutet av 2019 tog vi en mindre order i samband med att vi slöt ett
distributionsavtal med Gomedia som är en av de ledande leverantörerna
av satellitkommunikation till myndigheter och organisationer i
Italien. Vi har i början av 2020 också engagerat Network Innovations
som distributör i Benelux, Bansat som distributör i Colombia och
Orbita som distributör i Peru. Med Ovzons tjänst kan distributören
utöka sitt erbjudande mot befintliga kunder men också bearbeta helt
nya marknadssegment. Med dessa nya distributörsavtal ökar vi snabbt
vår närvaro på nya marknader och vi når ut till fler kunder och
kundgrupper.

Möjligheter på satellitmarknaden

Försäljningen under första halvåret 2020 väntas utvecklas svagt eller
konstant till dess att beläggningen på vår leasade kapacitet ökar
genom de kundavtal vi kan teckna framöver.

Ovzon 3 är ett centralt projekt och vårt primära fokus under de
kommande åren. Det är den första av ett antal planerade satelliter
för att nå global räckvidd för vår tjänst baserad på egna satelliter.

Marknaden för satellittjänster är under omstöpning då efterfrågan på
tjänster inom broadcast minskar samtidigt som efterfrågan på mobilt
bredband ökar. Flera aktörer gör satsningar på mobilt bredband på
GEO-satelliter med högre kapacitet (HTS-satelliter) eller på
LEO-konstellationer.

Med vår kombination av unika terminaler och tjänster, leasad kapacitet
och våra kommande egna satelliter är vi väl positionerade på
framtidens satellitmarknad.

Magnus René, VD Ovzon

Offentliggörande

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen
den 19 februari 2020 kl. 08:00 CET.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst
som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta
erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder
inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och
har kontor i Solna, Sverige och Bethesda, MD och Tampa, FL i USA.
Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ovzon-ab/r/bokslutskommunike-januari-december...
https://mb.cision.com/Main/16962/3038953/1196510.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.