Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-08

Ovzon AB: Ovzon offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 750 MSEK samt uppdaterad...

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE
VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER

Styrelsen i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") beslutade den 27
december 2018, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman
den 21 december 2018, om en fullt garanterad nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 750 MSEK
("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Ovzon har i anledning därav
upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska
krav, uppdaterad finansiell information per den 31 oktober 2018
hänförlig till Bolagets eget kapital och skulder samt
nettoskuldsättning.

Offentliggörande av prospekt

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det
prospekt som upprättats av Bolaget och idag godkänts och registrerats
av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets
hemsida (https://www.ovzon.com/sv/) samt på Carnegie Investment Bank
AB:s (publ) ("Carnegie") hemsida (www.carnegie.se). Prospektet kommer
även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens
hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt
Carnegies hemsida.

Tidplan för Företrädesemissionen

+----------------------------+---------------------------+
|Teckningsperioden i |9-23 januari 2019 |
|Företrädesemissionen | |
+----------------------------+---------------------------+
|Handel med teckningsrätter |9-21 januari 2019 |
+----------------------------+---------------------------+
|Handel med BTA |9-28 januari 2019 |
+----------------------------+---------------------------+
|Slutligt teckningsresultat i|Omkring den 25 januari 2019|
|Företrädesemissionen | |
|o?entliggörs | |
+----------------------------+---------------------------+
|Handel med nya aktier inleds|Omkring den 1 februari 2019|
+----------------------------+---------------------------+
|Leverans av nya aktier |Omkring den 5 februari 2019|
+----------------------------+---------------------------+

Uppdaterad finansiell information avseende eget kapital och skulder
samt nettoskuldsättning

Eget kapital och skulder

+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|KSEK |31 okt 2018|
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|Kortfristiga skulder | |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Mot borgen |- |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Mot säkerhet |- |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Utan garanti/borgen eller säkerhet|69 759 |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Summa kortfristiga skulder |69 759 |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| | |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|Långfristiga skulder | |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Mot borgen |- |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Mot säkerhet |- |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Utan garanti/borgen eller säkerhet|- |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Summa långfristiga skulder |- |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| | |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|Eget kapital | |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Aktiekapital |840 |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Övrigt tillskjutet kapital |281 845 |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
| Andra reserver |5 723 |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|Balanserad vinst/förlust (per den 30 september 2018) |-218 426 |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|Summa eget kapital |69 982 |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+

Nettoskuldsättning

+-------------------------------------------------+-----------+
|KSEK |31 okt 2018|
+-------------------------------------------------+-----------+
|A. Kassa |91 057 |
+-------------------------------------------------+-----------+
|B. Andra likvida medel (kortfristig inlåning) |- |
+-------------------------------------------------+-----------+
|C. Lätt realiserbara värdepapper |- |
+-------------------------------------------------+-----------+
|D. Summa likviditet (A+B+C) |91 057 |
+-------------------------------------------------+-----------+
|E. Kortfristiga finansiella fordringar |- |
+-------------------------------------------------+-----------+
|F. Kortfristiga bankskulder |- |
+-------------------------------------------------+-----------+
|G. Kortfristig del av långfristiga skulder |- |
+-------------------------------------------------+-----------+
|H. Andra kortfristiga skulder |69 759 |
+-------------------------------------------------+-----------+
|I. Summa kortfristiga finansiella skulder (F+G+H)|69 759 |
+-------------------------------------------------+-----------+
|J. Netto kortfristiga finansiella skulder (I-E-D)|-21 298 |
+-------------------------------------------------+-----------+
|K. Långfristiga banklån |- |
+-------------------------------------------------+-----------+
|L. Emitterade obligationer |- |
+-------------------------------------------------+-----------+
|M. Andra långfristiga lån |- |
+-------------------------------------------------+-----------+
|N. Långfristig finansiell skuldsättning (K+L+M) |- |
+-------------------------------------------------+-----------+
|O. Finansiell nettoskuldsättning (J+N) |-21 298 |
+-------------------------------------------------+-----------+

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare till
Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med
anledning av Företrädesemissionen.

För mer information kontakta

Lennart Hällkvist

Styrelseordförande

lha@ovzon.com

Per Wahlberg

VD

pwa@ovzon.com

Johan Brandt

CFO

jbr@ovzon.com

Tel: +46 8 508 600 60

E-mail: media@ovzon.com

Om Ovzon

Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit
som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet - med hastigheter
upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster. Applikationer
inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från
rörliga plattformar eller personal på plats som bär terminalerna med
sig. Ovzon har sitt huvudkontor i Solna med kontor i Tampa i Florida,
USA och Bethesda i Maryland, USA. Aktien (OVZON) handlas på Nasdaq
First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
Läs mer på www.ovzon.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ovzon i
någon jurisdiktion, varken från Ovzon eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras
på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de
finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på
att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita
sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet
eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådan...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.