Du är här

2018-08-15

Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport första halvåret 2018

Koncernens första halvår 2018

* Omsättning var 52 647 T€ (49 539 T€)
* Rörelseresultat uppgick till 1 374 T€ (389 T€)
* Resultatet blev 894 T€ (131 T€)
* Resultat per aktie 0,060€
* Eget kapital per aktie 0,56 €

Verkställande direktörens kommentarer
Ahola Transport-koncernens omsättning steg under första halvåret 2018 med 6,3
% jämfört med samma period året innan. Försäljningsbidraget förbättrades med
drygt 11 %. Rörelseresultatet förbättrades klart och uppgick till 1 374 000
euro från att under samma period ifjol ha varit 389 000 euro.

Lönsamheten förbättrades inom koncernens alla segment under första halvåret i
jämförelse med året innan. Arbetet som gjorts för att effektivera
verksamheten och förbättra kundservicen har börjat ge resultat och stöder den
positiva utvecklingen under årets första del.

Marknadsutvecklingen är fortsättningsvis stabil och vi förväntar oss att den
goda utvecklingen fortsätter under andra delen av året.

Vid inledningen av perioden förvärvades hela aktiestocken i Adminotech Oy.
Genom denna strategiska investering vill koncernen säkerställa kompetensen
inom den allt snabbare digitaliseringen.

Under våren ingick Ahola Transport-koncernen ett strategiskt samarbetsavtal
med den globala lastbilskoncernen Scania. Samarbetet omfattar införande av ny
teknologi som kommer att förändra lastbilskörningen.

Under sommaren förvärvades majoriteten i AT Install Oy. Företaget är
specialiserat på projektstyrning och koordinering samt montering inom bygg-
och industriprojekt. Ahola koncernen vill genom detta förvärv förlänga
servicekedjan inom segmentet special- och projekttransporter och erbjuda mera
omfattande helhetslösningar åt kunderna i detta segment.

Förväntningar för året 2018

Ahola Transport-koncernens omsättning bedöms öka i jämförelse med nivån år
2017. Rörelseresultatet förväntas under år 2018 bli betydligt bättre än under
år 2017 tack vare effektiveringar inom den operativa verksamheten.

Mera information:
Oyj Ahola Transport Abp

VD Hans Ahola, tel. +358 (0)44 4494 000
Ekonomichef Stefan Kaptens, tel. +358 (0) 44 4494 024

Certified Advisor:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, tel. +358 (0)50 675 40
Kimmo Lönnmark, tel. +358 (0)50 675 41

Likviditet och finansiering
Koncernens banktillgodohavanden uppgår per 30.6.2018 till 5 360 t€ (2 486 t€).
Koncernens räntebärande skulder uppgår till 4 871 t€ (6 825 t€).

Investeringar
Koncernens investeringar till balansräkningen under kvartalet uppgår till 260
t€ (591 t€), av investeringarna avser 160 t€ investeringar i materiella
tillgångar och 100 t€ investeringar i immateriella tillgångar.

Avskrivningar
Koncernens avskrivningar uppgår till 472 t€ (519 t€). Avskrivningar på
immateriella tillgångar är 128 t€. Avskrivningar på goodwill uppgår till 128
t€. Avskrivningar på materiella tillgångar är 216 T€.

Eget kapital och aktier
Per 30.6.2018 uppgår Ahola Transport koncernens eget kapital till 8 311 t€ (6
781 t€). Aktiekapitalet är 1 363 t€ (1 363 t€). Det fria egna kapitalet i
koncernen uppgår till 6 943 t€ (5 413t€).

Aktiekapitalet är per 30.6.2018 fördelat på 14 825 969 aktier, varav
A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630
stycken.

Anställda
Per den 30.6.2018 hade koncernen 219 anställda.

Ägarstruktur
Ahola Group innehar 89,76 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.

Insynspersoners innehav

----------------------------------------------------------------------------
| Ledningens innehav 30.6.2018 |
| Namn Befattning A-aktier B-aktier |
| Hans Ahola Verkst.direktör, koncernchef - - |
| Martti Vähäkangas Styrelseordförande 6952 16300 |
| Jukka Karhula Styrelsemedlem - - |
| Mikael Österholm Styrelsemedlem - - |
| Lars Ahola Styrelsemedlem - - |
| Ida Saavalainen Styrelsemedlem - 13700 |
| Nils Ahola Fleet Trading, koncernledning |
| Ole Nyblom Inköpsdir.koncernledning - 5000 |
| Jonas Ahola Vd, Special, koncernledning - 36000 |
| Mika Sorvisto Utvecklingsdir, koncernledning - - |
| Åke Nyblom Dir.Transport, koncernledning - - |
| Stefan Kaptens Ekonomidir,koncernledning - 7000 |
----------------------------------------------------------------------------
Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab per
30.6.2018.

Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska
redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka
företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av
företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen
Oyj Ahola Transport Abp ger under 2018 ut ekonomisk information enligt
följande:

Kvartalsrapport Q3 2018 15
november

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning |
| Koncernen |
| (T€) |
| |
| |
| 1.1.2018 1.1.2017 1.4.2018 1.4.2017 1.1.2017 |
| - 30.6.2018 - 30.6.2017 - 30.6.2018 - 30.6.2017 - 31.12.2017 |
| |
| |
| Omsättning 52 647 49 539 26 034 25 987 98 424 |
| |
| Övriga rörelseintäkter 1 086 313 648 179 1 904 |
| |
| Material och tjänster -42 138 -40 101 -20 644 -20 633 -79 705 |
| Personalkostnader -5 179 -4 702 -2 543 -2 413 -9 736 |
| Avskrivningar och nedskrivningar -472 -519 -224 -264 -1 071 |
| Övriga rörelsekostnader -4 570 -4 141 -2 270 -2 022 -8 155 |
| |
| Rörelseresultat 1 374 389 1 001 834 1 661 |
| |
| Finansiella intäkter och kostnader -215 -165 -122 -102 -335 |
| |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 1 159 224 879 732 1 326 |
| |
| Direkta skatter -250 -93 -180 -62 -317 |
| |
| Minoritetsandelar -15 -15 |
| |
| Räkenskapsperiodens resultat 894 131 684 670 1 009 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning |
| Koncernen |
| (T€) |
| |
| |
| |
| BALANSRÄKNING, 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 |
| |
| Aktiva |
| |
| Bestående aktiva |
| Goodwill 513 590 477 |
| Övriga immateriella tillgångar 543 555 573 |
| Materiella tillgångar 1 716 2 549 2 320 |
| Placeringar 148 76 5 |
| Bestående aktiva totalt 2 920 3 770 3 375 |
| |
| Rörliga aktiva |
| Omsättningstillgångar |
| Varor för vidareförsäljning 405 742 278 |
| Omsättningstillgångar totalt 405 742 278 |
| |
| Kortfristi...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.