Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q1 2016

Första Kvartalet 2016

* Periodens omsättning uppgick till 23 447 T€ (23 571 T€)
* Periodens rörelseresultat uppgick till 299 T€ (721 T€)
* Periodens resultat uppgick till 212 T€ (515 T€)
* Resultat per aktie 0,014 €
* Eget kapital per aktie 0,443 €
VD:s kommentar

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 23,4 M€, vilket är på samma
nivå som föregående år för perioden (23,6 M€). Rörelseresultatet för perioden
stannade på 299 T€, vilket är 422 T€ mindre än fjolårets motsvarande kvartal.
Den utmanande marknadssituation med minskade importflöden till Finland från
övriga Norden som uppstod under hösten höll i även årets två första månader
och påverkade därmed första kvartalets resultat. Orsaken till
marknadssituationen har främst varit en låg investeringstakt i Finland samt
EU:s sanktioner mot Ryssland, vilket vi framhållit i tidigare
delårsrapporter.

Åtgärdsplanen på hösten blev att ge kunderna bästa tänkbara kundservice,
samtidigt som man ser över prissättningsmodellen samt satsar aggressivt på
merförsäljning för att öka importflödena till Finland.

Dessa åtgärder har gett positivt resultat; vi har fått in flera nya kunder och
nya uppdrag åt befintliga kunder samtidigt. Effekterna syns dock först i
slutet av Q 1 2016 och förklarar det jämförelsevis svaga resultatet för
kvartalet.

Vi ser att dessa målmedvetna och långsiktiga åtgärder ger resultat och därför
ser vi att utsikterna är goda för en resultatförbättring under andra
kvartalet och även för hela året 2016.

Hans Ahola

Verkställande Direktör

Verksamhet under perioden

Styrelsen fastställde strategin i januari och under första kvartalen har fokus
varit på implementering av stragin. Genom olika workshops har alla i
personalen fått vara delaktiga i strategiarbetet och samtliga team och
funktioner har brutit ned huvudstrategin i egna mål.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Strategin, som i huvudsak fokuserar på kundservice och kvalitet, innebär både
utbildning av personal och förnyande av den visuella identiteten och har
konkretiserats i ett antal strategiska utvecklingsprojekt som implementeras
och följs upp under året.

En väsentlig del i förnyandet av Ahola Transport är den visuella identiteten
och efter att ha slagit fast den nya fordonsbrändingen fortsätter arbetet med
att förnya övriga delar i Ahola Transports visuella profilering.
Fordonsbrändingen förnyas stegvis i takt med att nya ekipage kommer i trafik.

Som ett led i att ytterligare lyfta nivån på kvaliteten förnyas även
fordonsflottan successivt och ledningen har beslutat om investering i nya
ekipage och trailers. De förnyade ekipagen kommer stegvis i trafik från
hösten och då kommer också hela förnyade visuella identiteten och strategin
att lanseras mera synligt för allmänheten.

Utsikter för kommande period

Rörelseresultatet uppgick år 2015 till 1 614 t€. Bedömningen är att resultatet
för 2016 kommer att överskrida fjolårets nivå.

Likviditet och finansiering

Koncernens banktillgodohavanden uppgår per 31.3.2016 till 2 888 t€ (2 260 t€).
Koncernens räntebärande skulder uppgår till 6 057 t€( 7 695 t€).

Investeringar

Koncernens i balansen upptagna investeringar under kvartalet uppgår till 98 t€
(328 t€), av investeringar avser 18 t€ investeringar i materiella tillgångar
och 70 t€ investeringar i immateriella tillgångar.

Avskrivningar

Koncernens avskrivningar till 236 t€ (270 t€). Avskrivningar på immateriella
tillgångar uppgår till 74 t€(81 t€). Avskrivningar på goodwill uppgår till 46
t€ (47t€). Avskrivningar på materiella tillgångar uppgår till 116 T€ (142
t€).

Eget kapital och aktier

Per 31.3.2016 uppgår Ahola Transport koncernens eget kapital till 6 562 t€ (3
886 t€). Aktiekapitalet uppgår till 1 363 t€ (300 t€). Det fria egna
kapitalet i koncernen uppgår till 5 194 t€ (3 581t€).

Aktiekapitalet är per 31.3.2016 fördelat på 14 825 969 aktier, varav
A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630
stycken.

Anställda

Per den 31.3.2016 hade koncernen i medeltal 195 anställda.

Ägarstruktur

Insynspersoners innehav:

----------------------------------------------------------------
| Namn Befattning Aktieslag Antal |
| Hans Ahola Verkställande direktör A-aktie 0 * |
| Martti Vähäkangas Styrelseordförande B-aktie 10 000 |
| Anette Björkman Styrelsemedlem 0 |
| Nils Ahola Styrelsemedlem A-aktie 0 * |
| Lars Ahola Styrelsemedlem A-aktie 0 * |
| Ida Saavalainen Styrelsemedlem B-aktie 12 000 |
| Rickard Snellman Business Controller B-aktie 17 200 |
| Stefan Kapténs CFO B-aktie 2 000 |
----------------------------------------------------------------
Ahola Group innehar 89,95 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.

*)Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab
per 31.3.2016.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska
redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka
företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av
företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

Oyj Ahola Transport Abp ger under 2016 ut ekonomisk information enligt
följande:

Kvartalsrapport Q2 2016
15 augusti

Kvartalsrapport Q3 2016
15 november

--------------------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning |
| Koncernen |
| (T€) |
| |
| |
| 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2015 |
| - 31.3.2016 - 31.3.2015 - 31.12.2015 |
| |
| |
| Omsättning 23 447 23 571 93 820 |
| |
| Övriga rörelseintäkter 146 182 764 |
| |
| Material och tjänster -19 489 -19 304 -77 496 |
| Personalkostnader -2 099 -2 039 -8 200 |
| Avskrivningar och nedskrivningar -236 -271 -1 116 |
| Övriga rörelsekostnader -1 470 -1 418 -6 158 |
| |
| Rörelseresultat 299 721 1 614 |
| |
| Finansiella intäkter och kostnader -71 -85 -317 |
| |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 228 636 1 297 |
| |
| Direkta skatter -16 -121 -250 |
| |
| Räkenskapsperiodens resultat 212 515 1 047 |
--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning |
| Koncernen |
| (T€) |
| |
| |
| |
| BALANSRÄKNING, 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 |
| |
| Aktiva |
| |
| Bestående aktiva |
| Goodwill 694 882 741 |
| Övriga immateriella tillgångar 686 813 682 |
| Materiella tillgångar 2 629 2 980 2 754 |
| Placeringar 11 9 11 |
| Bestående aktiva totalt 4 020 4 684 4 188 |
| |
| Rörliga aktiva |
| Omsättningstillgångar |
| Varor för vidareförsäljning 158 231 195 |
| Omsättningstillgångar totalt 158 231 195 |
| |
| Kortfristiga fordringar |
| Kundfodringar 13 548 13 939 11 890 |
| Lånefodringar 27 189 22 |
| Övriga fodringar och förutbetlda kostnader 4 109 4 107 2 893 |
| Kortfristiga fodringar totalt 17 684 18 235 14 805 |
| |
| Kassa och Bank |<...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.