Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-15

Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q3

Tredje kvartalet 2016

* Periodens omsättning uppgick till 23 010 T€ (23 464 T€)
* Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T€ (488 T€)
* Periodens resultat uppgick till 183 T€ ( 336T€)
* Resultat per aktie 0,012 €
* Eget kapital per aktie 0,494 €
Januari-september 2016

* Periodens omsättning uppgick till 71 480 T€ (71 456 T€)
* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 674 T€ (1 692 T€)
* Periodens resultat uppgick till 1 218 T€ (1 199 T€)
* Resultat per aktie 0,082 €
* Eget kapital per aktie 0,494 €
VD Hans Aholas kommentarer

Ahola Transport koncernens omsättning var under tredje kvartalet på samma nivå
som under jämförelseperioden ifjol. Rörelseresultatet var lägre jämfört med
förra året på grund av två orsaker: lägre exportmängder i juli och
kostnaderna för lanseringen av det förnyade brandet.

Jag är förhållandevis nöjd med lönsamhetsutvecklingen trots den utmanande
sommarperioden. Godsmängderna har minskat något inom Baltikumområdet jämfört
med förra året, men tack vare ett bra kundarbete har vi ändå lyckats hålla de
totala godsvolymerna på förra årets nivå.

Under hösten har vi startat ett strategiskt utvecklingsprogram med
målsättningen att förbättra verksamhetsförutsättningarna och åstadkomma en
klar resultatförbättring. Vi fortsätter målmedvetet att förverkliga
utvecklingsarbetet, att utnyttja digitaliseringens möjligheter och att
slutföra arbetet med brandlanseringen.

Utsikter på kort sikt

Vi har under hösten kunnat notera en viss tillväxt i efterfrågan på
transporter inom våra befintliga marknadsområden. Detta stöds av den positiva
utvecklingen i industrins produktionskapacitet och förväntan angående den
framtida produktionsutvecklingen. Som helhet bedömer vi att efterfrågan på
transportmarknaden är på väg mot en svag tillväxt.

Transportmarknadens utveckling och vårt aktiva kundarbete inom Ahola Transport
koncernen utgör en god grund för att för helåret hålla omsättningen på samma
nivå som ifjol. Det strategiska utvecklingsprogrammets åtgärder kräver
satsningar ännu under inkommande år. Programmets målsättning är att förbättra
grundförutsättningarna i ledarskapet, i högre grad utnyttja digitaliseringens
möjligheter och att förbättra kvalitet samt kundfokus i verksamheten. Dessa
åtgärder stöder samtidigt en positiv utveckling av verksamhetsvolymerna och
resultatutvecklingen under de kommande åren.

Förväntningar för året 2016

Ahola Transport-koncernens omsättning bedöms under hela året 2016 vara på
samma nivå som ifjol och i resultatet förväntas en liten förbättring.

I Karleby den 15.11.2016

Mer information:

Hans Ahola
CEO
Tel. +358 (0) 44 4494 000

Godkänd rådgivare:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, tel. +358 (0) 50 675 40 ja Kimmo Lönnmark, tel. +358 (0) 50 675
41

Likviditet och finansiering

Koncernens banktillgodohavanden uppgår per 30.9.2016 till 3 626 T€ (2 917 T€).
Koncernens räntebärande skulder uppgår till 6 326 T€( 6 290 T€).

Investeringar

Koncernens i balansen upptagna investeringar under kvartalet uppgår till 631
T€, av investeringarna avser 423 T€ investeringar i materiella tillgångar, 23
T€ investeringar i immateriella tillgångar och 185 T€ i affärsvärde.

Avskrivningar

Koncernens avskrivningar under kvartalet uppgår till 267 T€ (260 T€).
Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgår till 90 T€(87 T€),
avskrivningar på goodwill uppgår till 74 T€ (46 T€) och avskrivningar på
materiella tillgångar uppgår till 103 T€ (127 T€).

Eget kapital och aktier

Per 30.9.2016 uppgår Ahola Transport koncernens eget kapital till 7 331 T€ (6
657 T€). Aktiekapitalet uppgår till 1 363 T€ (1 363 T€). Det fria egna
kapitalet i koncernen uppgår till 5 963 T€ (5 289 T€).

Aktiekapitalet är per 30.9.2016 fördelat på 14 825 969 aktier, varav
A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630
stycken.

Anställda

Per den 30.9.2016 hade koncernen 221 anställda.

Ägarstruktur

Insynspersoners innehav:

----------------------------------------------------------------------------
| Namn Befattning Aktieslag Antal |
| Hans Ahola Verkställande direktör A-aktie 0 * |
| Martti Vähäkangas Styrelseordförande B-aktie/ A-aktie 10 000/6952 |
| Anette Björkman Styrelsemedlem 0 |
| Nils Ahola Styrelsemedlem A-aktie 0 * |
| Lars Ahola Styrelsemedlem A-aktie 0 * |
| Ida Saavalainen Styrelsemedlem B-aktie 12 000 |
| Rickard Snellman Business Controller B-aktie 17 200 |
| Stefan Kapténs CFO B-aktie 2 000 |
----------------------------------------------------------------------------
Ahola Group innehar 89,85 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.

*)Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska
redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka
företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av
företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

Oyj Ahola Transport Abp ger ut ekonomisk information enligt följande:

Bokslutskommunike 2016
15 februari 2017

Årsredovisning 2016
24 mars 2017

Kvartalsrapport Q1/2017
15 maj 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning |
| Koncernen |
| (T€) |
| |
| |
| 1.7.2016 1.7.2015 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2015 |
| - 30.9.2016 - 30.9.2015 - 30.9.2016 - 30.9.2015 - 31.12.2015 |
| |
| |
| Omsättning 23 010 23 464 71 480 71 456 93 820 |
| |
| Övriga rörelseintäkter 252 150 582 519 764 |
| |
| Material och tjänster -19 280 -19 968 -59 003 -59 179 -77 496 |
| Personalkostnader -1 972 -1 632 -6 262 -5 927 -8 200 |
| Avskrivningar och nedskrivningar -267 -260 -743 -808 -1 116 |
| Övriga rörelsekostnader -1 434 -1 266 -4 380 -4 369 -6 158 |
| |
| Rörelseresultat 309 488 1 674 1 692 1 614 |
| |
| Finansiella intäkter och kostnader -75 -96 -225 -262 -317 |
| |
| Resultat före extraordinära poster 234 392 1 449 1 430 1 297 |
| |
| Koncernbidrag 0 0 0 0 0 |
| |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 234 392 1 449 1 430 1 297 |
| |
| Direkta skatter -51 -56 -231 -231 -250 |
| |
| Räkenskapsperiodens resultat 183 336 1 218 1 199 1 047 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning |
| Koncernen |
| (T€) |
| |
| |
| |
| BALANSRÄKNING, 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 |
| |
| Aktiva |
| |
| Bestående aktiva |
| Goodwill 758 788 741 |
| Övriga immateriella tillgångar 596 713 682 ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.