Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q3

Tredje kvartalet 2017 (Perioden)

* Periodens omsättning var 23 902 T€ (23 010 T€)
* Periodens rörelseresultat uppgick till 390 T€ (309 T€)
* Periodens resultat uppgick till 278 T€ ( 183T€)
* Resultat per aktie 0,018 €
* Eget kapital per aktie 0,475 €
Nio månader 2017

* Periodens omsättning var 73 441 T€ (71 480 T€)
* Periodens rörelseresultat uppgick till 777 T€ (1 674 T€)
* Periodens resultat uppgick till 409 T€ (1 218 T€)
* Resultat per aktie 0,027 €
* Eget kapital per aktie 0,475 €
Verkställande direktörens kommentar:

Under tredje kvartalet fortsatte Ahola Transport koncernens omsättning att öka
i jämförelse med samma period året innan.

Resultatutvecklingen förbättrades under tredje kvartalet jämfört med samma
period året innan. Även inom segmentet specialtransporter har
resultatutvecklingen varit positivt. Under senare delen av kvartalet
förändrades balanserna i godsflödena. Utvecklingen av godsflödena ledde till
något lägre fyllnadsgrader som i sin tur påverkade lönsamheten under senare
delen av perioden. Under perioden gjordes betydande utvecklingsarbeten i de
logistiska styrsystemen.

Den nya transportplaneringen, som togs i bruk i början av juni och medförde
flera nya digitala lösningar, har gått enligt plan. Under perioden har
arbetet med det strategiska utvecklingsprogrammet fortsatt med mindre
ombyggnadsarbeten på huvudkontoret samt satsningar på utbildning av
personalen för att höja användningsgraden av de tekniska lösningarna och för
att kunna ge bättre kundservice.

Under sista kvartalet och inledningen av det nya året fokuserar vi på flottans
användningsgrad. Användningsgraden behöver höjas och försäljningen bör
fokuseras på åtgärder för att höja fyllnadsgraderna i bilarna.

Förväntningar för 2017

Oyj Ahola Transport Abp koncernen uppdaterar de tidigare kommunicerade
förväntningarna för året. För hela innevarande år förväntar vi oss att
omsättningen ökar något. Rörelseresultatet förväntas uppnå samma nivå som
2016, i och med positiva intäkter av engångskaraktär som realiseras under
sista kvartalet.

Hans Ahola

Vd, koncernchef

Mera information:

Oyj Ahola Transport Abp

Verkställande direktör Hans Ahola, tel. +358 (0) 44 4494 000
Ekonomidirektör Stefan Kaptens, tel. +358 (0) 44 4494 024

Certified Advisor:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, tel. +358 (0)50 675 40
Kimmo Lönnmark, tel. +358 (0)50 675 41

Likviditet och finansiering

Koncernens banktillgodohavanden var per 30.9.2017 till 2 911 t€ (3 626 t€).
Koncernens räntebärande skulder uppgår till 5 099 t€ ( 6 326 t€).

Investeringar

Koncernens investeringar under tredje kvartalet uppgick till 195 t€ (631 t€),
av investeringarna avser 111 t€ investeringar i materiella tillgångar och 84
t€ investeringar i immateriella tillgångar.

Avskrivningar

Koncernens avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till 273 t€ (267 t€).
Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgår till 77 t€. Avskrivningar på
goodwill uppgår till 56 t€. Avskrivningar på materiella tillgångar uppgår
till 140 T€.

Eget kapital och aktier

Per 30.9.2017 var Ahola Transport koncernens eget kapital 7 055 t€ (7 331 t€).
Aktiekapitalet uppgår till 1 363 t€ (1 363 t€). Det fria egna kapitalet i
koncernen uppgår till 5 687 t€ (5 963t€).

Aktiekapitalet är per 30.9.2017 fördelat på 14 825 969 aktier, varav
A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630
stycken.

Anställda

Per den 30.9.2017 hade koncernen i medeltal 201 anställda.

Insynspersoners innehav

------------------------------------------------------------------------------------
| Ledningens innehav 30.6.2017 |
| Namn Befattning A-aktier B-aktier |
| Hans Ahola Verkst.direktör, koncernchef - - |
| Martti Vähäkangas Styrelseordförande 6952 16300 |
| Anette Björkman Styrelseledamot - - |
| Nils Ahola Styrelseledamot - - |
| Lars Ahola Styrelseledamot - - |
| Ida Saavalainen Styrelseledamot - 13700 |
| Ole Nyblom Inköpsdir.,koncernledning - 5000 |
| Jonas Ahola Vd, Special, koncernledning - 36000 |
| Mika Sorvisto Vd, Attracs, koncernledning - - |
| Stefan Kaptens Ekonomidir.,koncernledning - 7000 |
------------------------------------------------------------------------------------
Ahola Group innehar 89,76 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska
redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka
företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av
företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

Oyj Ahola Transport Abp ger ut ekonomisk information enligt följande:

Bokslutskommuniké 2017
15 februari 2018

Årsredovisning 2017
23 mars 2018

Kvartalsrapport Q1/2018
15 maj 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R |
|esultaträkning |
| Koncernen |
| (T€) |
| |
| |
| 1.7.2017 1.7.2016 1.1.2017 1.1.2016 1.1.2016 |
| - 30.9.2017 - 30.9.2016 - 30.9.2017 - 30.9.2016 - 31.12.2016 |
| |
| |
| Omsättning 23 902 23 010 73 441 71 480 95 348 |
| |
| Tillverkning för eget bruk 84 84 |
| Övriga rörelseintäkter 361 252 674 582 768 |
| |
| Material och tjänster* -19 657 -18 567 -59 759 -56 864 -75 832 |
| Personalkostnader -2 195 -1 972 -6 897 -6 262 -9 059 |
| Avskrivningar och nedskrivningar -273 -267 -792 -743 -1 034 |
| Övriga rörelsekostnader* -1 832 -2 147 -5 974 -6 519 -8 854 |
| |
| Rörelseresultat 390 309 777 1 674 1 337 |
| |
| Finansiella intäkter och kostnader -67 -75 -231 -225 -360 |
| |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 323 234 546 1 449 977 |
| |
| Direkta skatter -45 -51 -137 -231 -170 |
| |
| Räkenskapsperiodens resultat 278 183 409 1 218 807 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Hyreskostnader för fordonsparken presenterades under material och tjänster
år 2016, år 2017 presenteras de under övriga rörelsekostnader. 2016 års
siffror har korrigerats för att överensstämma med 2017 års
redovisningsprinciper.

-------------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning |
| Koncernen |
| (T€) |
| |
| |
| |
| BALANSRÄKNING, 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 |
| |
| Aktiva |
| |
| Bestående aktiva |
| Goodwill 533 758 702 |
| Övriga immateriella tillgångar 571 596 584 |
| Materiella tillgångar 2 495 2 441 2 401 |
| Placeringar 72...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.