Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

Oyj Ahola Transport Abp: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Oyj Ahola Transport Abp
FO 2255397-6

K A L L E L S E

TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 13.4.2018

Aktieägarna i Oyj Ahola Transport Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som
hålls 13.4.2018 kl. 10.00 vid Sokos Hotel Kaarle (Salutorget 4, 67100
Karleby). Emottagande av personer som har anmält sig till stämman och
utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.30.

1 Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av den ordinarie bolagsstämman

2. Ordningsärenden

* Val av mötesordförande och sekreterare
* Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
* Konstaterande av laglighet
* Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

3. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2017

* Presentation av verkställande direktörens och styrelseordförandens översikt

4. Fastställande av bokslutet

5. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

* Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret 2017
utbetalas 0,0144 euro per A-aktie samt att den dividend på 0,10 euro per
B-aktie eller totalt 25 463 euro, som avtalats om i B-aktionärsavtalet,
betalas på B-aktierna. Den totala dividendutbetalningen uppgår sålunda till
235 290,28 euro. Dividenden utbetalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutdelning 17.4.2018 är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår
för bolagsstämman att dividenden utbetalas 26.4.2018.

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

7. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

* Föreslås att betala ersättningar enligt följande: * Styrelseordförande 30
000 euro per år * Utomstående styrelseledamöter 15 000 euro per år *
Koncernanställd styrelseledamot 7 500 euro per år

8. Beslut om antalet styrelseledamöter

* Nomineringskommittén föreslår att styrelsens sammansättning avseende
antalet fortsätter som tidigare med fem (5) ledamöter.

9. Val av styrelseledamöter

* Nomineringskommittén föreslår att som styrelseledamöter väljs: Martti
Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula och Mikael
Österholm.

10. Val av revisorer

* Föreslås att revisionssamfundet Ernst&Young Ab, med huvudansvarig revisor
CGR Kjell Berts, väljs till bolagets revisor.

11. Beslut om revisorns arvode

* Föreslås att revisorns arvode erläggs enligt faktura.

12. Val av nomineringskommitté

* Föreslås att till nomineringskommittén väljs Hans Ahola, Nils Ahola, Matti
Sundberg och Benny Haga.

13. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i serie B

* Föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att i en eller flera
omgångar besluta om riktat förvärv av sammanlagt maximalt 100 000 egna
aktier i serie B inom ramen för bolagets fria egna kapital. Förvärv kan ske
enbart till den del aktier i serie B erbjuds till försäljning, dvs. i annat
förhållande än aktieägarnas innehav, och inom prisintervallet 0,70-1,15
euro/aktie. Bemyndigandet föreslås vara ikraft ett (1) år samt innefatta en
rätt för styrelsen att besluta om övriga omständigheter som hänför sig till
aktieförvärvet.

14. Avslutande av stämman

1 Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Oyj Ahola Transport Abp:s hemsidor
www.aholatransport.com. Oyj Ahola Transport Abp:s bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan
nämnda hemsidor senast 23.3.2018. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda
handlingar finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa
handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

1 Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman
2 Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 3.4.2018 är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast 10.4.2018, vid vilken tidpunkt
anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) per e-post till adresseninfo@aholatransport.com;

b) per telefon på numret +358 20 7475 111; eller

c) skriftligen per post till adressen Oyj Ahola Transport Abp, Indolavägen 33,
FI-67600 Karleby.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Oyj Ahola
Transport Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman
och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare, dennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen
kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på
bolagsstämmans avstämningsdag 3.4.2018 vara antecknad i
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande
förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast
10.4.2018 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas
del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan
till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare
till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas
i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med
anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Oyj Ahola Transport Abp,
Indolavägen 33, FI-67600 Karleby innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 16.3.2018 uppgår det totala antalet aktier i
Oyj Ahola Transport Abp till 14 571 339 A-aktier och 254 630 B-aktier.
A-aktierna berättigar till tio (10) röster och B-aktierna till en (1) röst
per aktie.

Aktieägarna bjuds på kaffe före stämman från och med kl. 9.30.

I Karleby, 16.3.2018

Oyj Ahola Transport Abp

STYRELSEN

Kallelse till ordinarie bolagssta?mma
http://hugin.info/172021/R/2176670/839734.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Oyj Ahola Transport Abp via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.