Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-14

PA Resources AB: Kallelse till årsstämma i PA Resources AB den 16 april 2014

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i PA Resources AB (publ),
556488-2180, onsdagen den 16 april 2014 kl. 10.00. Bolagsstämman äger
rum i Citykonferensen, lokal Polhem, Malmskillnadsgatan 46,
Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl.09.15.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 10 april 2014, och

· dels ha anmält sig hos bolaget senast kl.16.00 torsdagen den 10
april 2014.

Anmälan om deltagande m.m.

Anmälan om deltagande till årsstämman kan göras genom ett
anmälningsformulär på bolagets hemsida www.paresources.se (gäller
enbart fysiska personer) eller per post till PA Resources AB,
Kungsgatan 44, (3 tr.), 111 35 Stockholm eller per e-post till
bolagsstamma@paresources.se eller per telefon 08-545 211 50. Vid
anmälan ska uppges namn, personnummer/registreringsnummer,
telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall
uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare ska vidare till årsstämman ta med sig det inträdeskort som
kommer att skickas ut ca fyra dagar innan stämman till de aktieägare
som anmält sig. Inträdeskort ska tas med och visas upp vid entrén
till stämmolokalen. Om inträdeskort ej kommit aktieägaren tillhanda
före stämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation,
erhållas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom,
för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 10
april 2014, då sådan registrering måste vara verkställd för att
beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per
nämnda datum.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud.
Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren.
Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt
anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år.
Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till
stämman, senast torsdagen den 10 april 2014 insändas till bolaget
under ovanstående adress. Exempel på fullmaktsformulär finns
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.paresources.se.
Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och
uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i
förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande
behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. a) Anförande av bolagets verkställande direktör Mark McAllister
b) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med
revisionsberättelse samt redogörelse av bolagets revisor

8. a) Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och
balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning

b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen för moderbolaget

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9. Valberedningens förslag och redogörelse för sitt arbete m.m.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelse och styrelseordförande och i förekommande fall
suppleanter samt val av revisor

13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning avseende verksamhetsåret 2013
lämnas.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid
årsstämman 2013 ska godkännas av årsstämman 2014 för tiden intill
årsstämman 2015. Styrelsens förslag till riktlinjer finns
tillgängligt hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida
www.paresources.se. Kopia av nämnda handling sänds per post till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Valberedningens förslag och redogörelse för sitt arbete m.m.

Bolagets valberedning består av Dirk Jonker (ordförande), Garrett
Soden, Göran Ågerup och Sven A Olsson (styrelsens ordförande).
Valberedningens fullständiga förslag och redogörelse för sitt arbete
och motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse finns
tillgängliga hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida
www.paresources.se. Kopia av nämnda handlingar sänds per post till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningen
föreslår följande beträffande punkten 2 och punkterna 10-13:

Ordförande vid årsstämman
Föreslås att advokaten Sven Rasmusson är ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter och revisorer
Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås
vara 5 ordinarie ledamöter (f.å. 5) och inga suppleanter (f.å. 0).

Antal revisorer föreslås vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig
revisor.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Arvode till styrelsen föreslås utgå oförändrat med sammanlagt 1 650
000 kronor (f.å. 1 650 000 kronor) att fördelas med 550 000 kronor
till ordförande (f.å. 550 000 kronor) och med 275 000 kronor (f.å.
275 000 kronor) till respektive övrig ledamot av styrelsen. Beloppen
inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete. Vidare föreslås
att under förutsättning att det är kostnads- och skatteneutralt för
bolaget så ska styrelseledamot som kan redovisa att denne uppfyller
de skattemässiga förutsättningarna för att redovisa styrelsearvodet
som inkomst i näringsverksamhet, ha rätt att fakturera sitt arvode
till bolaget intill ett belopp som motsvarar styrelsearvodet jämte
därpå enligt lag tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt skälig och av bolaget
godkänd kostnadsräkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor
Föreslås omval av Sven A Olsson, Paul Waern, Philippe R Ziegler, Nils
Björkman och Philippe R Probst. Sven A Olsson föreslås omväljas till
styrelsens ordförande.

Information om samtliga styrelseledamöter som föreslås till omval
återfinns på bolagets hemsida www.paresources.se och i bolagets
årsredovisning för 2013 (sid. 36-37).

Föreslås omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag med den
auktoriserade revisorn Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att en ny valberedning
ska utses inför årsstämman 2015 enligt tidigare tillämpad modell.
Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i ges i uppdrag
att kontakta de per den 30 september 2014 tre största aktieägarna i
bolaget enligt Euroclear Swedens aktiebok och tillfråga dessa
aktieägare om de önskar utse en ledamot till valberedningen i bolaget
inför årsstämman 2015. För det fall tillfrågad aktieägare inte utser
någon ledamot eller för det fall aktieägaren avyttrar en väsentlig
del av sina aktier innan valberedningen hunnit konstituera sig,
tillfrågas den aktieägaren som storleksmässigt står på tur och som ej
blivit tillfrågad. De sålunda utsedda ledamöterna ska, tillsammans
med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra valberedningen.
Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på
valberedningens ledamöter ska publiceras senast sex (6) månader före
årsstämman som ska avhållas år 2015. Valberedningen ska följa och
fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och ska
lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till
kommande årsstämma.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen
avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan
valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren
utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny
ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste
registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i
valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra
att representera den aktieägare som utsett ledamoten eller att en
ledamot avgår ur valberedningen innan valberedningens uppdrag
slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas
av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade
ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens
uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i
sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill
dess att ny valberedning har tillträtt.

Det ska inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i
valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter
har i samband med utövande av sitt uppdrag. Vid behov ska dock
bolaget svara för skäliga externa kostnader som av valberedningen
bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt
uppdrag.

Övriga handlingar m.m.

Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att senast tre veckor
före årsstämman finnas tillgänglig på bolagets kontor (se adress
ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se. Kopia av nämnda
handling sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Enligt 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen ska styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den
som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som
anmälan till bolagsstämman ska göras enligt ovan.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 113 167 992 stycken.

Stockholm den 17 mars 2014
PA Resources AB (publ)Styrelsen

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och
produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i
Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea,
Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources
producerar olja i Västafrika och Nordafrika....

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.