Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-09

Pandox: Pandox genomför en riktad nyemission om 7 499 999 aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 1 012 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Pandox Aktiebolag (publ) ("Pandox" eller "Bolaget") har, med stöd av
det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 maj 2016 och
enligt vad Bolaget indikerat i pressmeddelande den 8 december 2016,
beslutat om en riktad kontant nyemission om 7 499 999 aktier av serie
B till en teckningskurs om 135 kronor per aktie. Teckningskursen har
fastställts genom ett så kallat "accelerated
book-building"-förfarande.

Nyemissionen har tecknats av utvalda svenska och internationella
institutionella investerare, däribland Eiendomsspar Sverige AB,
Christian Sundt AB, AMF och Swedbank Robur Fonder. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att
finansiera förvärv och därvid öka Bolagets finansiella flexibilitet
och handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande. Genom nyemissionen
kommer Pandox att tillföras cirka 1 012 miljoner kronor före
transaktionskostnader.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att
uppgå till 157 499 999 (fördelat på 75 000 000 aktier av serie A och
82 499 999 aktier av serie B). Nyemissionen innebär en
utspädningseffekt om cirka 4,8 procent baserat på det totala antalet
aktier i Pandox vid tiden för nyemissionen.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i
nyemissionen har aktieägaren Eiendomsspar Sverige AB åtagit sig att
låna ut 6 449 999 aktier av serie B till investmentbanken ABG Sundal
Collier. Aktierna kommer att återlämnas i samband med att
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier
som Sole Lead Manager och Bookrunner och Advokatfirman Vinge som
legal rådgivare.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0)70 846 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0)70 237 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0)760 95 19 40
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 9 december 2016, kl. 08:00 CET.

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Pandox i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får
inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland
eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Pandox
har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier
eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på
större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox
hotellfastighetsportfölj omfattar 113 hotell med drygt 24 000 rum i
åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i
Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa
hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande
internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som
omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda
rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är
sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pandox/r/pandox-genomfor-en-riktad-nyemission-...
http://mb.cision.com/Main/3642/2145482/601726.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.