Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Panion: Kallelse till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Panion Animal Health AB (PUBL)

Aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) den 6 september 2019 kl.
10.00 i Medicon Village lokal Tellus, Scheelevägen 2, i Lund.
Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman
öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 31 augusti 2019 (notera att avstämningsdagen är en
lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda
aktiebok senast fredagen den 30 augusti 2019), dels senast den 2
september 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra
bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Panion Animal
Health, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö
eller via e-post till panion@fredersen.se. Vid anmälan ska anges
namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid,
samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter
registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om
ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 31 augusti 2019
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 2 september 2019. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, http://panion-animalhealth.com/, och sänds på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns
yttrande över KBR 1 jämte beslut huruvida bolaget ska gå i
likvidation eller driva verksamheten vidare

8. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
9. Avslutning
Beslutsförslag
Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande
över KBR 1 jämte beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation eller
driva verksamheten vidare (punkt 7)

Styrelsen har per den 31 maj 2019 upprättat en kontrollbalansräkning
enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av
bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma.
Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger
hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är
styrelsen för bolaget skyldig att tillkalla bolagsstämma. Om bolagets
egna kapital vid tiden för stämman inte uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet ska bolagsstämman pröva om bolaget ska gå
i likvidation eller driva verksamheten vidare. Med anledning därav
lämnar styrelsen följande förslag till bolagsstämman.

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift
Styrelsen föreslår att bolaget inte ska gå i likvidation utan att
bolagets verksamhet ska drivas vidare. Skälet är att styrelsen är av
uppfattningen att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att
stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget samt att det finns
goda förutsättningar för att återställa det egna kapitalet.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom
åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva
frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför
den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny
kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om
denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet
återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är
bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation
Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten
vidare skyldig att enligt aktiebolagslagen även upprätta ett förslag
till beslut om likvidation att föreläggas stämman. Med anledning
därav föreslår styrelsen i andra hand att stämman beslutar att
bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag
är att bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade
kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade
aktiekapitalet. För den händelse stämman inte beslutar i enlighet med
styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att
bolaget ska gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då
Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för
bolaget. Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar (om
några) beräknas, under förutsättningar att inga oförutsedda händelser
sker, att bolagets tillgångar realiserats samt att bolaget har
uppfyllt samtliga sina förpliktelser, att infalla under första
kvartalet 2020. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att
påräkna. Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna är det
emellertid inte möjligt att göra annat än en grov uppskattning av
skifteslikvidens storlek. Styrelsen har inget förslag till
likvidator.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
(punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar den
verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören
i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden
av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning
detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information
Fullständigt beslutsunderlag avseende punkt 7 kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida:
http://panion-animalhealth.com/ senast två veckor före stämman.
Handlingarna sänds på begäran, och utan kostnad för mottagaren, till
aktieägare som uppger sin postadress. Kontrollbalansräkningen samt
revisorns yttrande över densamma kommer att framläggas vid
bolagsstämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i augusti 2019

Panion Animal Health AB (publ)

Styrelsen

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av
epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla
och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya
behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.

Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for
dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health
products and treatments that improve the quality of life for animals
suffering from chronic diseases.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/panion/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-til...
https://mb.cision.com/Main/15959/2884670/1092626.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.