Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Papilly: Kallelse till årsstämma i Papilly

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAPILLY

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag 16 maj 2019 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.

RÄTT ATT DELTAGA
Aktieägare i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2019 och dels ha anmält sig enligt nedan.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 10 maj 2019 klockan 24:00, antingen genom skriftlig anmälan till Papilly AB (publ), Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, eller per telefon 0771-611510 eller per e-mail info@papilly.com mailto:info@papilly.com . I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 10 maj 2019, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

OMBUD M.M
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Papilly AB (publ).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
• Val av ordförande vid stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Godkännande av dagordning
• Val av en eller två justeringspersoner
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
• Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
• Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
• Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
• Val av valberedning
• Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier
• Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
• Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Förslag angående styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)
Styrelsen föreslår att styrelsearvode utgår med 90 000 kronor till styrelseordförande och med 45 000 kronor vardera till styrelseledamöterna.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 9)
Sverker Littorin, Åsa Inde, Jacob Dahlborg, Kajsa Räftegård och Anders Tengström föreslås omväljas. Madeleine Dahlström föreslås för nyval.

Johan Kaijser föreslås omväljas som revisor.

Val av valberedning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att valberedningen ska besta av styrelsens ordförande samt en representant for envar av bolagets två (2) storsta aktieagare per den 31 decmber 2018.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent. Aktieutspädningen ska räknas utifrån det aktieförhållande som råder i bolaget när bemyndigandet nyttjas.

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 12)
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, i enlighet med aktiebolagslagen senast 14 dagar innan den bolagsstämman, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen (2005:551)

Bolaget har 240 679 738 aktier och röster.

Stockholm i april 2019

Papilly AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: monica.werneman@papilly.com mailto:monica.werneman@papilly.com

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se mailto:sverker.littorin@momentor.se

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se mailto:info@eminova.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Papilly Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25948

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.
Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.