Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Akciju sabiedrība “Olainfarm” informē, ka š.g. 19. jūlijā, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2021. gada 14. jūlija lēmumu un atsaucoties uz 2021. gada 16. jūlija paziņojumu oficiālajā izdevējā „Latvijas Vēstnesis”, sāksies AS “AB CITY“ izteiktais obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73. panta ceturto daļu par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu tiek publicēta šāda informācija:

Informācija par piedāvājumu

Mērķa sabiedrība: AS “Olainfarm”, vienotais reģistrācijas numurs 40003007246; juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, Latvija, tālr.: +371 67013705, e-pasts: olainfarm@olainfarm.com, interneta mājaslapa: www.olainfarm.com.

Piedāvātājs

AS “AB CITY”, reģistrēta 11.10.2018. ar reģistrācijas numuru 40203174414; juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005, Latvija. Piedāvātājam uz netieši iegūtās līdzdalības pamata iegūtas no Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 30,85 % no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

Atpirkšanas cena ir EUR 9,26 (deviņi euro, 26 centi) par vienu akciju.

Atpirkšanas cenas noteikšanai ir izmantotas Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmajā daļā noteiktās metodes. Atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto metodi, kura paredz vienas atpērkamās akcijas cenas noteikšanu, dalot Mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu, tīros aktīvus aprēķinot, no kopējiem aktīviem atskaitot Mērķa sabiedrībai piederošās pašas akcijas un saistības. Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktā metode izvēlēta, veicot Piedāvājuma cenas atbilstības izvērtējumu atbilstoši visām Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmajā daļā noteiktajām metodēm un izvēloties metodi, atbilstoši kurai var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas atpirkšanas cena.

Akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš un termiņš, kad tiks paziņoti rezultāti

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no dienas, kad Piedāvātājs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73. panta ceturto daļu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Piedāvājuma termiņa pēdējā dienā Mērķa sabiedrības akcionāri var atsaukties uz akciju atpirkšanas piedāvājumu līdz plkst. 16.00.

Piedāvātājs sludinājumu par Piedāvājuma rezultātiem publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” piecu darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām.

Piedāvātājs iesniegs ziņojumu par piedāvājuma rezultātiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Nasdaq Rīga un Mērķa sabiedrībai piecu darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām.

Vieta un laiks, kur un kad var iepazīties ar prospektu

Prospekts saskaņā ar FITL noteikumiem tiks publicēts Nasdaq Rīga mājaslapā.

Datumi, kad piedāvājums noslēgsies, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti un kad notiks norēķini

Piedāvājums noslēgsies 2021. gada 17. augustā.

Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 24. augustā.

Norēķini notiks 2021. gada 24. augustā.

Pielikumā: 2021. gada 30. jūnija akciju sabiedrības “Olainfarm” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikums


Författare GlobeNewswire