Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Paradox Interactive AB: Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas
härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 kl. 15.00 hos Paradox
Interactive, Västgötagatan 5, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

·
dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast torsdagen den 27 april 2017, och

·
dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast
torsdagen den 27 april 2017, till adress Paradox Interactive AB,
"Årsstämma", Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm eller via e-post:
bolagsstamma@paradoxplaza.com (bolagstamma@paradoxplaza.com).

Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav uppges. Om aktieägare avser att
medföra ett eller två biträden till stämman bör även sådant
deltagande anges i anmälan.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga
behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör
insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.paradoxinteractive.com/en/section/our-company/general-meetings/
och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman,
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god
tid före torsdagen den 27 april 2017.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelsens ordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om beslut om valberedning inför årsstämma 2018
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, som utgörs av Per Håkan Börjesson (utsedd av
Investment AB Spiltan), ordförande, Fredrik Wester (Westerinvest AB),
Christoffer Häggblom (Lerit Förvaltning AB) samt Håkan Sjunnesson,
styrelseordförande i bolaget, föreslår Håkan Sjunnesson till
ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,00 SEK per
aktie. Styrelsen föreslår tisdagen den 9 maj 2017 som avstämningsdag.
Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att
utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 12 maj 2017.

Val av styrelse m.m. (punkterna 12 - 15)

Valberedningen föreslår

·
att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter,

·
att arvode till styrelsen ska kvarstå som den nuvarande är, dvs. 360
000 kronor/år till ordföranden och 180 000 kronor/år till envar av de
av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i
bolaget,

·
att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning,

·
omval av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Cecilia Beck-Friis,
Peter Lindell, Ebba Ljungerud och Fredrik Wester för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås Håkan
Sjunnesson. Om Håkan Sjunnesson uppdrag skulle upphöra i förtid, ska
styrelsen inom sig välja ny ordförande, och

·
omval av Stefan Hultstrand som revisor för bolaget för tiden intill
slutet av årsstämman 2018.

På bolagets webbplats presenteras valberedningens motiverade yttrande
beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de
föreslagna styrelseledamöterna.

Beslut om valberedning inför årsstämma 2018 (punkt 16)

Valberedningen föreslår att stämman godkänner följande ordning för
beredning av val av styrelse och revisor.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2018 framlägga
förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal
styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför
årsstämman nästföljande år, samt val av revisor.

Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara
för sammankallande av valberedningen. Valberedningens ledamöter ska
utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt
största aktieägarna per den 30 september 2017 som vardera ska utse en
representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning
för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i
förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon
av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin
rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att
valberedningen är fulltalig. Valberedning har också möjlighet att
utse ytterligare en ledamot för att representera de mindre
aktieägarna. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är
slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme
aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne
aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största
aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den
utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en
förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts
samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter
i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Om
ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i
röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre
månader före årsstämma.

Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande som inte
ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska ha rätt att på
begäran erhålla resurser från bolaget, såsom sekreterarfunktion i
valberedningen, samt ha rätt att belasta bolaget med kostnader för
rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens
förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande
befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledning avses
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i
bolaget.

Till VD utgår enligt eget önskemål ersättning om 1 kr per
verksamhetsår. För övriga ledande befattningshavare utgår en
marknadsmässig månadslön samt sedvanliga anställningsförmåner.
Ledande befattningshavare, med undantag för verkställande direktör
("VD"), ingår i det gemensamma vinstdelningsprogrammet för samtliga
fastanställda beslutat av Styrelsen.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta
individens kvalitativa prestation. Ersättningen till ledande
befattningshavare, med undantag för VD, ska vara marknadsmässig.

Både Paradox och VD ska iaktta sex månaders uppsägningstid. VD äger
inte rätt till något avgångsvederlag. Paradox ska iaktta
uppsägningstid i enlighet med lagen om anställningsskydd. Ledande
befattningshavare ska iaktta samma uppsägningstid, dock längst 3
månader. Övriga ledande befattningshavare är därutöver inte
berättigade till någon ersättning i anslutning till att deras
anställning avslutas. Övriga anställda ledande befattningshavare har
sedvanliga anställningsvillkor.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen utfärdande finns det i bolaget totalt 105
600 000 aktier, motsvarande sammanlagt 105 600 000 röster.

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär,
styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer senast fredagen den 14 april 2017 att finnas
på bolagets hemsida, www.paradoxinteractive.com, samt hållas
tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer
vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och
uppger sin postadress.

_______________________________

Stockholm i april 2017
Paradox Interactive AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wester, VD Paradox Interactive
Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555489

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017.

Om Paradox Interactive

Koncernen Paradox Interactive består idag av förlagsverksamhet, egen
utveckling av datorspel, samt licensiering av White Wolfs varumärken.
Förlagsverksamheten förlägger både internt utvecklade titlar och
titlar utvecklade av fristående studios, samt musik och böcker.
Spelportföljen består idag av fler än 90 titlar och Paradox
Interactive äger de viktigaste varumärkena som Stellaris, Europa
Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines,
Tyranny, Magicka med flera. Sedan starten för över tio år sedan har
Paradox sålt sina spel världen över, först via partners och fysisk
distribution och sedan 2006 digitalt som egenförläggare. De
plattformar som företaget utvecklar för är främst PC, men bolaget har
även släppt spel till konsol och m...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.