Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Parans Solar Lighting: Bokslutskommuniké 2015

Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

HELÅRET I SAMMANDRAG
· Periodens intäkter uppgick till 5 291 KSEK (11 818)
· Periodens resultat uppgick till -2 205 KSEK (2 167)
· Resultat per aktie: -0,20 SEK (0,19)

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
· Periodens intäkter uppgick till 2 255 KSEK (3 771)
· Periodens resultat uppgick till -133 KSEK (652)
· Resultat per aktie: -0,01 SEK (0,06)
· Antal aktier: 11 207 045 (11 207 045)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
· Utvecklingen av nästa generations solljussystem (SP4) har varit intensivt. Mark-naden har visat ett stort intresse och antalet förfrågningar har ökat markant senaste tiden. Marknadsintroduktionen har påbörjats och vi är i dialog med flertalet kunder och projekt.
· Parans har arbetat fokuserat för att anpassa organisationen och verksamheten till det paradigmskifte som marknaden står inför. Som ett startskott för organisations-utvecklingen har Johan Lundmark rekryterats som ny försäljningschef och tillträdde 1 nov. Johan har nästan 20 års erfarenhet av internationell försäljning.
· Parans erhåller den hittills största enskilda ordern i Sverige på ca 2,4 miljoner kr från Volvo Cars via elinstallationsföretaget Emil Lundgren AB. Ordern har till viss del levererats under 2015 med slutleverans under första kvartalet 2016.
· Bland övriga av årets lite större order kan följande nämnas: "New Friends Club", Indien, som är en återköpskund, ett universitet i Italien, försäljning till ett showroom i Tokyo, Japan, som ingår i en större försäljningssatsning från den ja-panska återförsäljare samt försäljning till Loughborough University, ett engelskt toppuniversitet som har rykte om sig att vara ett av världens bästa sportuniversitet, där man vill använda Paranssystem för att öka studenternas välbefinnande i ett fönsterlöst område för möten.
· Inom EUs program Horizon 2020 har Parans arbetat med ett antal större aktörer inom bygg och fastighetssektorn i Europa. Inom programmet, som syftar till att stötta små och medelstora bolag i arbetet att marknadsföra och sälja produkter som bidrar till att EUs miljömål uppfylls, har Parans erhållit ett stöd om 50 000 EUR.
· Installationen av Paranssystem i 16 skolsalar på skola i Kalifornien, USA, och sju lärosalar i Växjö är klar och möjliggör att lokalerna kan användas till skolverksamhet.
· Närings- och innovationsministern Mikael Damberg besöker Parans i syfte att orien-tera sig mer om hur innovationsbolag drivs.
· Saint-Gobain Ecophon AB och Parans inleder sammarbete i syfte att integrera dagsljuslösningar och akustiksystem och på så sätt skapa mervärde för gemen-samma kunder.

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
· Google kommer under våren att installera fjärde generationen Paransljus (SP4) på kontoret i Kalifornien. Googlekontoret blir därmed den första installationsplatsen för SP4:an. Bolaget har tidigare installerat Parans system - SP3 i lounge och lunch-rum.
· Parans kommer att ställa ut 8-10 mars på EcoBuild i London. På mässan kommer Parans att lansera fjärde generationen Paransljus - Paranssystemet SP4 - som kommer att kunna leverera solljus upp till 30 våningar in i en fastighet. Mässan är en av världens största och mest besökta mässor för hållbar design och byggande. Pa-rans kommer att finnas i Business Swedens samlingsmonter, Nordiska Paviljongen, tillsammans med ett 20-tal andra svenska och danska bolag.
· Parans kommer att finnas representerat på RetrofitTec Conference i Dubai 14-15 mars och kommer att visa upp Paranssystemet. Denna närvaro ses som viktig för att öka kännedomen om Parans i Förenade Arabemiraten och Gulfen.

VERKSAMHETEN
Det gångna året har präglats av intensivt utvecklingsarbete med nästa
produktgenerat-ion, SP4, samt utveckling mot ett starkare marknads-
försäljningsfokus. Inom ramen för denna strategi har en
försäljningschef anställts för att driva försäljningsarbetet
tydligare.

Målet med utvecklingen av nästa generation solljussystem (SP4) är att
med ett intelli-gent system kunna leverera ljus upp till 100 meter.
Dagens produkt, som kommer att fortsätta ingå i produktutbudet, når
två till tre våningar ner från taket. Med ett kablage om 100 m kan
den räckvidden ökas till ett 30-tal våningar vilket innebär ett
paradigmskifte och ger en mycket stor flexibilitet i hur mottagare
och armaturer pla-ceras. Solljussystemet kommer att kunna förse, i
stort sett, alla rum där människor vistas med hälsosamt solljus
vilket är hållbart för såväl miljön som för människorna som vistas
där då det ökar deras välbefinnande och produktivitet.

Förberedelser har gjorts för lanseringen av SP4 som kommer att
lanseras i samband med Parans deltagande på EcoBuild i London den
8-10 mars. Lanseringen av SP4 är en milstolpe i Parans historia.
Parans ser att en stor efterfrågan på det nya systemet och antalet
förfrågningar för Paranssystem har ökat markant. Genom de långa
kablarna kommer solljus genom Paranssystem att kunna användas mer
systematiskt i hela fas-tigheten vilket också innebär att projekten
blir allt större. Genom det utökade pro-duktutbudet med SP4 och dess
möjligheter kommer Parans att stärka sin position på marknaden som
ledande leverantör av solljus inomhus.

Flera försäljningar av större karaktär har gjorts där försäljningen
till Emil Lundgren AB med slutkund Volvo Cars utmärker sig. Ordern
till Volvo är den största enskilda ordern hittills på den svenska
marknaden.

Parans ser fram emot ett spännande år.
BOLAGETS RESULTAT
Parans rörelseresultat för 2015 uppgick till -2 205 tkr.
Rörelseresultatet för samma period år 2014 uppgick till 2 167 tkr.
Årets rörelseresultat beror framförallt på att bola-gets resurser har
fokuserats på utvecklingen av nästa produktgeneration samt
utveckl-ing av företaget från produktfokuserat till
marknadsfokuserat.

UTSIKTER INFÖR 2016
2016 kommer präglas av ett år med intensiva marknads- och
försäljningsaktiviteter för att försäljningen av SP4 efter lansering
ska ta fart. Befintlig produkt, SP3, kommer att fortsätta finnas i
produktutbudet som ett komplement. Utöver att faktiskt kunna leda in
solljus cirka 30 våningar ner kommer Parans att fokusera mer på
upplevelsen i rum-met för att tillföra ytterligare kundnytta. Parans
kommer att erbjuda såväl designtjäns-ter som installation av system.
På strategiskt viktiga marknader kommer Parans även att arbeta mer
aktivt med försäljning i egen regi och direkt mot slutkund för att
öka marknadsnärvaro och därigenom också bättre driva
marknadsutvecklingen, öka pro-jektstorleken samt förbättra
bruttomarginalen.

GRANSKNING
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER
Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år.
Nästa informat-ionstillfälle är den 24 maj 2016 då publicering sker
av Kvartalsredogörelse januari - mars 2016. Den fullständiga
årsredovisningen kommer från och med den 22 mars 2016 hållas
tillgänglig via Aktietorgets hemsida.

Ordinarie årsstämma hålls den 26 maj 2016 kl 14:00 i Göteborg.
Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på AktieTorgets hemsida
www.aktietorget.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera
anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

23 februari 2016
Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/bokslutskommunike-2015...
http://mb.cision.com/Main/11600/9923066/480880.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.