Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Parans Solar Lighting: Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649,
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6
november 2017 kl. 14.00 Bolagets lokaler på Klädpressaregatan 1, vån
4 i Göteborg.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels senast måndagen den
30 oktober 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, dels senast måndag den 30 oktober 2017 ha anmält sitt
deltagande och, i förekommande fall, antal biträden till Bolaget.
Anmälan skall göras per brev till Parans Solar Lighting AB (publ),
Klädpressaregatan 1, 411 05 Göteborg, eller per e-post till
karolina.zrimsek@parans.com eller per telefon på 031-20 15 90. Vid
anmälan skall uppges fullständigt namn/firma,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer
dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före måndagen
den 30 oktober 2017, då sådan inregistrering måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig,
daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett
ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om
vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original
skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall
även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Fullmaktsformulär kan erhållas genom att kontakta
karolina.zrimsek@parans.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande
8. Stämmans avslutande

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att intill nästa årsstämma, och inom ramen för
bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom
kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet begränsas
till 6 000 000 aktier.

Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och
registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband
med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av
andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt 7 är giltigt endast om det har biträtts av
aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ärende på dagordningen.

* * * * * *

Göteborg i oktober 2017

PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
oktober 2017.

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget
och har kontor i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/kallelse-till-extra-bo...
http://mb.cision.com/Main/11600/2371138/738661.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.