Du är här

2018-08-15

Parans Solar Lighting: Parans Solar Lighting kallar på en tredje tranche av konvertibler om 2 MSEK

Parans Solar Lighting AB (publ) ("Parans") kallar på en tredje tranche
från European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") och
ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga
aktieägare.

Parans ingick den 20 november 2017 ett finansieringsavtal med
Investeraren ("Avtalet"). Den 8 mars 2018 har Parans och Investeraren
ingått ett tilläggsavtal till Avtalet ("Tilläggsavtalet")
innebärande, bland annat, utfärdandet av fyra trancher om vardera 2
MSEK och Parans gav vid detta tillfälle ut en andra tranche på 2 MSEK
(se pressmeddelande som publicerats den 9 mars 2018).

På kvällen den 14 augusti beslutade styrelsen i Parans att kalla på en
tredje tranche i enlighet med Avtalet och Tilläggsavtalet samt att
besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner under den
tredje tranchen. Emissionen ligger inom ramen för det av
bolagsstämman beslutade emissionsbemyndigandet registrerat hos
Bolagsverket den 22 maj 2018.

Kapitaltillskottet ska fortsatt användas för att säkerställa den
pågående lanseringen av Paranssystemet SP4 både operationellt och
kommersiellt. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler
("Konvertiblerna"). I samband med transaktionen kommer Parans att ge
ut teckningsoptioner i relaterat till den andra och tredje tranchen
samt kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare
("Aktieägaroptioner") för att skydda dessa mot utspädning. En (1)
Aktieägaroption tilldelas för 42 befintliga aktier. Aktieägarnas
teckningsoptioner är av samma typ som Investerarens.

Fakta om den tredje tranchen

· Tredje tranchen om 2 miljoner kronor sker genom utgivande av
konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.

· Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 10 000 kronor vardera.
De uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då
styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos
Bolagsverket. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera
vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs
motsvararande en 10-procentig rabatt av den lägsta stängningskursen
på köpsidan under de 15 handelsdagarna ("Referenspriset") som föregår
dagen för konvertering.

· Vid en sådan begäran om konvertering har Parans möjlighet att
återbetala efter eget godtycke, i kontanter, aktier i Parans eller en
kombination av båda. Detta gör det möjligt för Parans att minska
potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.

· Teckningsoptionerna har en löptid på fem (5) år från dagen då
styrelsens beslut om emission av Teckningsoptioner registrerats hos
Bolagsverket och är fristående från Konvertiblerna med omedelbar
verkan. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie
(med förbehåll för standardjusteringar enligt
teckningsoptionsvillkoren) i Parans till ett fast lösenpris
motsvarande en 20-procentig premie i förhållande till Referenspriset
på dagen för Parans begäran om utgivande av en ny tranche.

· Lösenpriset för Teckningsoptionerna under denna tredje tranche
sätts till 3,60 SEK.

· Aktieägaroptionerna kommer att ha samma egenskaper som
Investerarens teckningsoptioner och kommer att tas upp till handel på
Spotlight Stock Market tillsammans.

- Tranchens summa: 2 000 000 SEK

- Tranchens referenspris: 3,00 SEK

- Teckningsoptionernas lösenpris: 3,00 SEK * 120 % = 3,60 SEK

- Antal konvertibler: 2 000 000 / 10 000 = 200 konvertibler

- Antal teckningsoptioner till Investeraren: 2 000 000 * 100 % / 3,60 = 555 555

- Antal teckningsoptioner till aktieägarna: 554 686 (42 aktier berättigar till en Aktieägaroption)

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att
publiceras på Parans hemsida

https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/
För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market
och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/parans-solar-lighting-...
http://mb.cision.com/Main/11600/2592642/891635.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.