Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-10

Parans Solar Lighting: Styrelsen föreslår en företrädesemisson av units samt tecknar två avtal om bryggfinansiering och...

Styrelsen föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om nyemissioner

Styrelsen i Parans Solar Lighting AB (publ) ("Parans" eller "Bolaget")
har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 25 oktober 2018
och föreslå att bolagsstämman fattar beslut om emission av aktier och
teckningsoptioner (units) med företrädesrätt samt om en emission av
aktier och teckningsoptioner (units) utan företrädesrätt i en s k
övertilldelningsemission. Styrelsen föreslår även att bolagsstämman
beslutar om en emission av teckningsoptioner (mer information om
teckningsoptionerna finns nedan under rubriken Tilläggsavtal om
vidhängande teckningsoptioner).

De föreslagna villkoren i företrädesemissionen och
övertilldelningsemissionen består i korthet av:

· 11 590 186 units bestående av 11 590 186 aktier med 11 590 186
vidhängande teckningsoptioner (TO6) emitteras

· Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1)
unit.

· Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny
aktie under perioden 6 januari 2020 - 7 februari 2020

· Teckningskurs för aktierna är 1,75 kronor medan
teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och kan endast tecknas
tillsammans med aktier i en unit.

· Units kan tecknas under perioden 26 november 2018 - 12 december
2018.

· Avstämningsdag för att delta i emissionen är den 21 november
2018.

· 2 800 000 units bestående av 2 800 000 aktier med 2 800 000
vidhängande teckningsoptioner emitteras i en s.k.
övertilldelningsemissionen på samma villkor som i
företrädesemissionen.

Emissionslikviden för aktierna i företrädesemissionen uppgår till
högst 20 282 825,50 kronor. Om även övertilldelningsemissionen
fulltecknas tillförs Bolaget en emissionslikvid på ytterligare 4 900
000 kronor. Vid full teckning tillförs Bolaget således en
emissionslikvid om totalt 25 182 825,50 kronor. Vid fullt utnyttjande
av teckningsoptioner i företrädesemissionen inklusive
övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget dessutom 14 390 186 kronor.
Vid full teckning av units och fullt utnyttjande av samtliga däri
ingående teckningsoptioner tillförs Bolaget således totalt 39 573
011,50 kronor.

Kapitaltillskottet från emissionerna är ett led i att säkerställa
Parans finansiering inför Bolagets fortsatta tillväxt och expandering
utan att belasta Bolagets likviditet.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 65% genom
teckningsförbindelser (7 MSEK) och garantiförbindelser (6 MSEK).
Teckningsförbindelser och garantier har lämnats av Sweda AB ("Sweda",
ett bolag kontrollerat av styrelseordförande Gunnar Mårtensson) och
av ett externt garantikonsortium, bestående av Gerhard Dal, Dividend
Sweden AB, Sebastian Clausin, Modelio Equity AB, Formue Nord
Markedsneutral A/S, Niclas Löwgren och Myacom Investment AB. Det
externa garantikonsortiet har rätt till ersättning uppgående till 10%
av garantibeloppet 6 MSEK, d.v.s. 600 000 kronor, kontant eller 12%
av garantibeloppet 6 MSEK, d.v.s. 720 000 kronor, i form av aktier.
Det utgår ingen ersättning för teckningsåtagandena. Sweda har inte
rätt till någon ersättning. Ersättning av garantibeloppet i form av
aktier ska i första hand ske inom ramen för företrädesemissionen och
övertilldelningsemissionen. I det fall hela eller delar av
ersättningen i form av aktier inte täcks in i nyssnämnda emissioner
kan återstående ersättning i form av aktier ske genom en riktad
emission till berörda parter i det externa garantikonsortiet.

Sweda har genom teckningsförbindelse åtagit sig att återinvestera upp
till 6,75 MSEK, varav cirka 2 970 000 kr avser återinvestering av
brygglån enligt avtal ingånget den 28 februari 2018, (se
pressmeddelande den 18 september 2018), 750 000 kr avser
återinvestering av kompensation enligt finansieringsavtal ingånget
den 25 maj 2018 (se pressmeddelande den 25 maj 2018 samt rubriken
nedan Tilläggsinformation avseende Finansieringsavtalet ingånget den
25 maj 2018) och cirka 3 030 000 kronor avser ytterligare
investering, i Bolaget genom att teckna sig för aktier i Bolaget i
den mån det finns utrymme. Genom att kvitta samtliga Swedas
fordringar i den föreslagna emissionen belastar inte återbetalningen
av dessa Bolagets likviditet.

Mer information om företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen
återfinns i kallelse till extra bolagsstämma som finns tillgänglig på
Parans hemsida www.parans.com.

Tilläggsavtal om vidhängande teckningsoptioner

Parans ingick den 25 maj 2018 ett finansieringsavtal med Sweda
("Finansieringsvtalet") (se pressmeddelandet daterat 25 maj 2018).
Den 9 oktober 2018 har Parans och Sweda ingått ett tilläggsavtal till
Finansieringsavtalet med avsikt att vidhängande teckningsoptioner ska
emitteras (TO5). De vidhängande teckningsoptionerna är kopplade till
de 250 konvertibler som emitterades i enlighet med
Finansieringsavtalet.

De vidhängande teckningsoptionerna avses att emitteras dels till Sweda
(423 441 teckningsoptioner), dels till befintliga aktieägare (429 266
teckningsoptioner). Teckningsoptionerna till befintliga aktieägare
avses att emitteras till Parans dotterbolag Parans Solar AB som
därefter kommer att överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt pro
rata till Parans aktieägare. En (1) teckningsoption tilldelas för
femtiofyra (54) aktier som innehas på avstämningsdag som kommer att
meddelas senare. Teckningsoptionerna till befintliga aktieägare är av
samma slag och på samma villkor som Swedas teckningsoptioner.

Styrelsen i Parans har lämnat förslag till att bolagsstämman i Parans
den 25 oktober 2018 ska fatta beslut om att emittera de vidhängande
teckningsoptionerna i enlighet med tilläggsavtalet. Mot bakgrund av
ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en
riktad emission av högst 852 707 teckningsoptioner, innebärande en
ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 213 176,75
kronor. Löptiden är totalt fem (5) år och varje teckningsoption
berättigar till teckning av en aktie för 2,952 kr.

Mer information om teckningsoptionsemissionen återfinns i kallelse
till extra bolagsstämma som finns tillgänglig på Parans hemsida
www.parans.com.

Avtal om bryggfinansiering

Styrelsen i Parans har idag, den 9 oktober 2018, tecknat två avtal om
bryggfinansiering med Sweda respektive Gerhard Dal.

Låneavtalet ingånget med Gerhard Dal omfattar ett lån från Gerhard Dal
till Parans om 2 000 000 kronor. Lånet inklusive ränta förfaller till
betalning den 21 januari 2019. Återbetalning av lånet till Långivaren
ska ske senast tre (3) bankdagar efter det att kapitaltillskottet
från de emissioner som den extra bolagsstämman den 25 oktober
föreslås besluta om finns tillgängliga hos Bolaget. Ränta utgår med
2,0 procentenheter per månad och ska beräknas och erläggas på
förfallodagen. Vid försenad betalning av lånet utgår dröjsmålsränta
36 % beräknat på årsbasis.

Om Parans inte kan betala dröjsmålsräntebeloppet senast 45 dagar efter
lånets förfall, d v s den 7 mars 2019, är Parans förpliktigad att i
enlighet med avtalet genomföra en nyemission av aktier i vilken
Gerhard Dal tillåts kvitta dröjsmålsbeloppet eller del därav till en
kurs som motsvarar 50 % av den senaste betalkursen för aktien på
dagen för emissionsbeslutet.

Låneavtalet ingånget med Sweda omfattar ett lån från Sweda om 1 000
000 kronor. Lånet löper räntefritt fram till den 31 december 2018.
Har inte lånebeloppet kvittats mot aktier eller återbetalats i sin
helhet efter den 31 december 2018 utgår en dröjsmålsränta på 30 % per
år. Sweda har åtagit sig att låna ut ytterligare 2 000 000 kronor
till Bolaget på samma villkor om behov uppstår under hösten 2018.
Avsikten är att beloppet i mån av utrymme ska kvittas i den
föreslagna emissionen.

Tilläggsinformation avseende Finansieringsavtalet ingånget den 25 maj
2018

Enligt det Finansieringsavtal som Parans ingick den 25 maj 2018 med
Sweda (se pressmeddelande daterat den 25 maj 2018) innehar Sweda en
rätt till kompensation av mellanskillnaden i det fall Parans ger ut
en företrädesemission under 2018 till en lägre teckningskurs än den
teckningskurs som Sweda tecknade sig för i enlighet med
Finansieringsavtalet. Bestämmelsen om kompensation i
Finansieringsavtalet blir nu aktuell i samband med den till stämman
föreslagna företrädesemissionen i offentliggjord kallelse till extra
bolagsstämma den 25 oktober 2018. Teckningspriset för den nu
föreslagna företrädesemissionen är 1,75 kronor och teckningspriset i
enlighet med Finanseringsavtalet var 2,50 kronor för 1 000 000
aktier, vilket innebär att Sweda ska kompenseras mellanskillnaden
motsvarande 750 000 kronor. I enlighet med Finansieringsavtalet kan
Parans välja att kompensera mellanskillnaden i kontanter eller genom
nya aktier i Bolaget. Avsikten är att beloppet i mån av utrymme ska
kvittas i den föreslagna emissionen.

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market
och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
oktober 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/styrelsen-foreslar-en-...
http://mb.cision.com/Main/11600/2639772/923733.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.