Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

PARB: Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2019

Pareto Bank fikk i andre kvartal 2019 et resultat etter skatt på kr 86,7 mill.
(kr 93,2 mill. i andre kvartal 2018). Banken gjennomførte en egenkapitalemisjon
på kr 400 mill. i juni. Hensyntatt denne, tilsvarte resultatet en
egenkapitalavkastning etter skatt på 13,0 % (17,5 %) og et resultat per aksje på
kr 1,23 Egenkapitalavkastningen etter skatt for andre kvartal ville ha vært 14,1
% og resultat per aksje kr 1,45 dersom egenkapitaløkningen ikke hadde blitt
hensyntatt.

For første halvår 2019 endte resultat etter skatt på kr 186,4 mill. (kr 172,4
mill.). Egenkapitalavkastningen etter skatt for første halvår var 14,5 % (16,3
%), og resultat per aksje ble kr 2,64 (kr 2,92). Dersom egenkapitalemisjonen
gjennomført i juni ikke hadde blitt hensyntatt ville egenkapitalavkastning etter
skatt for første halvår ha vært 15,3 % og resultat per aksje kr 3,12.

Utlån til kunder økte med kr 475 mill. i andre kvartal og med kr 887 mill. i
første halvår til kr 12.539 mill. (kr 10.489 mill.). Bankens rentenetto var kr
164,4 mill. (kr 139,4 mill.) i andre kvartal. Utlånsvekst sammen med økte
utlånsrenter bidro til en sterk rentenetto. Samlede inntekter inkludert
provisjonsinntekter, inntekter av eierinteresser og verdiendringer ble kr 165,2
mill. (kr 148,0 mill.). Driftskostnader på kr 34,7 mill. (kr 29,6 mill.) ga en
lav kostnadsprosent på 21,0 % (20,0 %). Banken kostnadsførte kr 14,9 mill.
(tilbakeførte kr 5,9 mill.) i nedskrivinger og tap i andre kvartal etter IFRS
9.

Ren kjernekapitaldekning var ved halvårsskiftet 17,8 % (16,2 %).
Kjernekapitaldekning var 19,1 % (17,8 %), og kapitaldekningen var 20,9 % (19,9
%). Alle kapitaldekningstallene inkluderer egenkapitaløkningen gjennomført i
juni.

Pareto Bank har per halvårsskiftet en god ordrereserve av utlån og tilgang til
lønnsomme forretninger. Emisjonsprovenyet vil bli brukt til videre lønnsom
vekst. Banken har for 2019 en ambisjon om å oppnå en utlånsvekst på fra kr 1,0
til 2,0 mrd. I etterkant av emisjonen sikter banken mot en utlånsvekst på inntil
kr 2,0 mrd.

Som følge av en vellykket emisjon er bankens utbyttepolicy justert. Pareto Bank
vil heretter ha som intensjon å utbetale minimum 25 % av resultat etter skatt i
årlig utbytte hvor det nominelle utbyttet skal være stabilt eller økende hvert
år.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Finansdirektør Erling Mork, tlf. 91 19 59 70

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482492

Författare OSE News