Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Paxman AB (publ): PAXMAN justerar bokfört värde av anläggningstillgångar 1 april - 30 juni

PAXMAN meddelar att bolaget har justerat det bokförda värdet av
anläggningstillgångar på koncernnivå per den 30 juni 2017 i enlighet
med rekommendation av bolagets revisor. Förändringen avser endast
prissättning mellan bolag inom PAXMAN-koncernen och har således ingen
påverkan på kassaflödet under perioden.

När PAXMAN etablerade sin verksamhet i USA tecknades ett avtal om
internprissättning mellan dotterbolagen Paxman Coolers Ltd i
Storbritannien och Paxman US, Inc i USA för att reglera den
amerikanska verksamhetens köp av skalpkylningssystem från
Storbritannien. De inköpta systemen leasas ut till kliniker och
sjukhus på den amerikanska marknaden och genererar därefter löpande
intäkter per patient och behandling. Avsikten med avtalet var att
jämställa det amerikanska dotterbolaget med externa distributörer,
och därmed att samtliga transaktioner genomförs på armlängds avstånd.

I samband med en sedvanlig översiktlig genomgång av PAXMANs tredje
delårsrapport för 2017 rekommenderade bolagets revisor att
värderingen av skalpkylningssystemen i USA justeras då leasingen
bedöms vara av operationell karaktär. Justeringen innebär att
anläggningstillgångarna framgent redovisas till tillverkningskostnad
i koncernredovisningen och till anskaffningskostnad i det amerikanska
dotterbolaget. PAXMAN AB presenterar därför en justerad balans- och
resultaträkning för perioden april - juni 2017 där
anläggningstillgångarnas värde på koncernnivå har justerats ned med
1,1 MSEK. Eftersom justeringen endast berör transaktioner inom
PAXMAN-koncernen påverkas inte bolagets kassaflöde under perioden.

Koncernens justerade resultaträkning i sammandrag

Tkr Apr - jun 2017 Jan - jun 2017
Nettoomsättning 7 131 13 994
Aktiverade kostnader 1 480 1 480
Summa rörelsens intäkter 8 611 15 474

Råvaror och förnödenheter -3 061 -4 830
Övriga externa kostnader -3 134 -5 671
Personalkostnader -2 625 -4 114
Avskrivningar -34 -34
Summa rörelsens kostnader -8 854 -14 649

Rörelseresultat -243 825
Rörelsemarginal Neg 5,9 %

Finansiellt netto -152 -153
Resultat efter finansnetto -395 672

Skatt - -

Periodens nettoresultat -395 672

Koncernens justerade balansräkning i sammandrag

Tkr 30 jun 2017
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 13 570
Materiella anläggningstillgångar 2 981
Finansiella anläggningstillgångar 94
Summa anläggningstillgångar 16 645

Varulager och pågående arbeten 6 028
Rörelsefordringar 16 860
Likvida medel 24 001
Summa omsättningstillgångar 46 889

Summa tillgångar 63 534

Eget kapital och skulder
Eget kapital 53 225

Räntebärande skulder 2 654
Övriga långfristiga skulder 16
Summa långfristiga skulder 2 670

Leverantörsskulder 6 739
Övriga kortfristiga skulder 900
Summa kortfristiga skulder 7 639

Summa eget kapital och skulder 63 534

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande klockan 16.15 CET den 10 november 2017.

Om PAXMAN

PAXMAN's Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i
syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår
cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman
Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med
cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom
skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000
skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över
hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar
lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB
(publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i
Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB är
bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/paxman-ab--publ-/r/paxman-justerar-bokfort-var...
http://mb.cision.com/Main/15776/2388135/749821.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.