Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Paynova AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2019

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2018 om inget
annat anges.)

ANDRA KVARTALET 2019

· Intäkterna uppgick till 9,4 MSEK (8,9).
· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,9 MSEK
(-5,0).

· Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -8,4 MSEK
(-7,8).

· Resultatet efter skatt uppgick till -10,5 MSEK (-8,6).
· Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Paynova har genomfört en riktad nyemission till Polarcape
Consulting till en teckningskurs på 0,42 kronor. Betalning har skett
genom kvittning av Polarcapes fordran på bolaget, för levererade
IT-tjänster, om sammanlagt 1 828 530 kronor.

· Paynova har genomfört en nyemission riktad till befintliga
aktieägare. Totalt 298 967 706 aktier har emitterats till en
teckningskurs om 0,10 kronor.

· Paynova ökar sina intäkter inom konsumentkrediter med 28% jämfört
med samma period föregående år.

· Styrelseledamot Carola Lundell har lämnat styrelsen på grund av
engagemang i konkurrerande bolag.

· Paynova har ingått partnerskap med Fidesmo.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Paynova håller extra bolagsstämma 2019-08-29. Styrelsen föreslår
att bolagsstämman beslutar om att minska aktiekapitalet med 10,7 MSEK
samt om en sammanläggning av aktier till relationen 100:1. Styrelsen
har även beslutat, under förutsättning av Bolagsstämmans
efterföljande godkännande, om en riktad nyemission uppgående till 2
MSEK.

VD-KOMMENTAR

fortsatt tillväxt inom konsument-krediter

Våra befintliga kunder fortsätter att utvecklas väl och tillväxten
inom affärsområde Konsumentkrediter var 28 procent under kvartalet.

Under årets andra kvartal har Paynova fortsatt att utvecklas till en
leverantör av avancerade och kundanpassade lösningar. Vi har under
sommaren fördjupat pågående affärsdialoger och räknar med att kunna
kommunicera större nya avtal under året. Dessa kommer innebära
viktiga genombrott för bolaget och befästa det faktum att vårt
anpassade fokus är rätt.

Med vår kompetens inom fintech generellt och betalningar specifikt
attraherar vi de större företagen med multikanalhandel eller digital
transformation i fokus. Vi ser en betydande potential i pågående
kunddialoger samtidigt som säljcyklerna blir längre och
införsäljningsarbetet till stor del består av affärsutveckling. Vi är
dock övertygade om att vårt fokus betalar sig långsiktigt då vi går
in i djupa partnerskap med tydliga incitament och starkt intresse att
ständigt utveckla våra kunders affär. Det är en styrka att vi redan
idag levererar en helhetslösning till SJ, en av de största
online-aktörerna i marknaden.

Då vi styrt om vårt fokus har vi även attraherat nya talanger i
bolaget och det är just vår samlade kompetens som är vår enskilt
största framgångsfaktor. Senaste tillskottet är vår nya CTO Ludvig
Kolmodin som närmast kommer från NetEnt där han hade motsvarande
roll. Ludvig har tillsammans med övriga ledningen köpt på sig
ytterligare aktier i bolaget vilket gör att vi nu samlat är största
ägare med drygt 11 procent av aktierna.

Vi ser en betydande långsiktig potential i pågående kunddialoger men
ser samtidigt ett behov att anpassa våra kostnader för att ge bolaget
bästa förutsättningar att snabbare uppnå lönsamhet. Under kvartalet
har vi beslutat om åtgärder som minskar personalkostnaderna samt
gjort vissa effektiviseringar när det gäller externa konsulter. De
beslutade åtgärderna kommer att ge full effekt från och med
innevarande kvartal.

Under andra kvartalet genomförde vi en företrädesemission som
tecknades till 80% och tillförde bolaget 30 MSEK, före
emissionskostnader, vilket utöver amortering av brygglån förstärker
vår marknadsföring och fortsatt produktutveckling. Därutöver har
styrelsen fattat beslut om en riktad emission uppgående till 2 MSEK
till närstående, förutsatt Bolagsstämmans godkännande den 29 augusti.
I emissionen väljer styrelse och ledning att investera ytterligare i
bolaget tillsammans med VDn för vår nära samarbetspartner i
marknadsbyrån Next State. Jag ser det som mycket positivt att de
visar så stark tilltro till bolagets framtid men också att de med
investeringen får än mer incitament att lyckas. På den extra
bolagsstämman fattas även beslut om en omvänd split 100:1.

Vi vidareutvecklar löpande vårt erbjudande av paketerade digitala
betallösningar utifrån marknadslärdomar och rådande konkurrens.
Strategin att göra det helt i kundens varumärke, dvs white label
ligger fast. Vi går in i alla dialoger såsom en långsiktig partner
med vår breda branscherfarenhet och kunskap inom affärsutveckling.
Med det intar vi rollen som integratör, dvs leverantör av lösningar.
Gemensamt för de företag vi ytterst attraherar är att de har en
större andel återkommande kunder och vill anpassa eller optimera
respektive kundresa. De som kontaktar oss finns inom olika industrier
såsom dagligvaruhandel, handelsplattformar, telekom, försäkringar,
nöjesanläggningar etc. Vi ser att kunskapsnivån hos dessa aktörer är
generellt hög, de har en tydlig kravbild och vill ta ett helhetsgrepp
över kanalgränserna. Affärsmodellen utgår från vinstdelning vilket vi
ser är konkurrenskraftigt i pågående kunddialoger men att den även
kan kompletteras med transaktionsbaserade avgifter beroende på
erbjudande.

För att lyckas i vår framfart är det viktigt med strategiska
partnerskap. Utöver paketering av attraktiva betallösningar ser vi
även att dessa partnerskap hjälper oss att nå fler kunder och öka vår
effektivitet inom försäljning. Vi har under året inlett samarbete med
exempelvis Extenda för att vidareutveckla affären med SJ med deras
ombordförsäljning. Senaste partnerskapet ingicks med Fidesmo för att
möjliggöra våra betallösningar i fler typer av enheter/bärare såsom
kort, klockor, smycken etc. Under hösten är siktet inställt på
samarbeten med olika plattformar för att kapitalisera våra tjänster i
redan existerande kundflöden.

Jag ser fram mot hösten och upplever att tillförsikten framåt i hela
organisationen inte har varit större än vad den är nu!

Daniel Ekberger

Stockholm augusti 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala
betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat
unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för
återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt
betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/paynova-ab/r/delarsrapport-januari---juni-201...
https://mb.cision.com/Main/15210/2890876/1097157.pdf
https://mb.cision.com/Public/15210/2890876/b1a15836208191a6.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.