Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Paynova AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2019

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2018 om inget
annat anges.)

TREDJE KVARTALET 2019

· Intäkterna uppgick till 9,2 MSEK (9,0).
· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,3 MSEK
(-4,1).

· Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -5,8 MSEK
(-7,0).

· Resultatet efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (-8,0).
· Resultat per aktie uppgick till -1,08 SEK (-2,15).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Bolaget redovisade en tillväxt inom affärsområdet
Konsumentkrediter med 25%.

· Bolaget redovisade kostnadsbesparingar uppgående till 12 MSEK på
årsbasis.

· Bolaget genomförde en riktad nyemission till styrelse och ledning
uppgående till 2 MSEK.

· Bolaget minskade aktiekapitalet med 10,7 MSEK samt genomförde
sammanläggning av aktier till relationen 1:100.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolagsstämman har beslutat att genomföra en företrädesemission
uppgående till 19,2 MSEK vilken är till 95% garanterad.

· Bolagsstämman har beslutat att genomföra en riktad emission till
investeringsbolaget Atlantis Vest uppgående till 6 MSEK.

· Bolaget har förlängt utestående lånekrediter hos Alektum Group
till 2020-08-31.

· Avtal har skrivits med TT Line om leverans av Rendr.
· Avtal har skrivits med fintech-bolag om leverans av nyutvecklade
kreditplattformen Elastq.

VD-KOMMENTAR

lansering av nya kreditplattformen elastq.

Under hösten har vi avancerat ett flertal pågående kunddialoger
ytterligare och är nu i slutfasen att ingå flera strategiskt viktiga
partnerskap. Dessa större affärer bygger i stor utsträckning på
nytänkande och affärsutveckling tillsammans med kund. Ett hårt och
mödosamt arbete men som har format vårt erbjudande och vår
kreditplattform som nu ligger i absoluta framkant. Kommande avtal
kommer att innebära viktiga genombrott för bolaget både i Sverige och
internationellt.

Nya Paynova började sin resa för tre år sedan med lanseringen av
"Faktura som Tjänst" för att nu erbjuda konsumentkrediter, såsom
betalsätt, under varumärket Rendr. Dessutom är vi på väg att bli
nästa generations PAAS, Platform As A Service, genom vår nya
kreditplattform Elastq.

Det startade med "Faktura som Tjänst"

Vårt första krediterbjudande, "Faktura som Tjänst", lanserades för tre
år sedan då SJ gick live med vår då nyutvecklade kreditplattform. SJ
kunde börja erbjuda sina kunder faktura och delbetalning, i sitt eget
varumärke och med den ekonomiska uppsidan att ge ut krediterna i egen
bok. Affärsmodellen och vårt DNA sattes där och då med transparent
vinstdelning som en av de viktigaste byggstenarna. Ett recept som
visade sig ligga lite före sin tid men som nu väger betydligt tyngre
i pågående affärsdialoger.

Rendr. lanserades såsom flexibelt betalsätt för "betala senare"

För drygt ett år sedan lanserade vi Rendr., i nära samarbete med
Skruvat.se, vilket är betalsätt för "betala senare" och som initialt
bestod av faktura och delbetalning. Idag erbjuds även, inom ramen för
Rendr., kampanjer och olika kontoprodukter med hög flexibilitet och
möjlighet till helt anpassade kundresor. Vi tar med Rendr. ansvar för
kreditgivningen baserat på samma plattform som SJ använder och som
senare även PayZmart har kommit att använda för sin factoringaffär
gentemot tandläkarindustrin. Med Rendr. hanterar vi hela kreditflödet
från riskbeslut till inkasso samt tillhörande administration och
kundtjänst. I leveransen ingår även att vi primärt finansierar det
fulla kreditflödet.

Initialt gick vi till marknaden med Rendr. direkt mot den växande
e-handeln. Det har visat sig vara både tidskrävande och i mycket hård
konkurrens med etablerade aktörer. Under året har det tydliggjorts
att marknadsadresseringen av Rendr. ska ske genom etablerade
plattformar som har en befintlig kundbas men också en bredd i antal
betalsätt samt omfattande säljresurser. Vi sitter i långtgående
affärsdialoger med förhoppning om att skriva avtal under året.
Baserat på önskemål från befintliga såväl som kommande kunder kommer
Rendr. att lanseras i flera nordiska länder under 2020.

Kreditplattformen Elastq. lanseras och skalar internationellt

Under hösten har Paynovas nya kreditplattform Elastq. vuxit fram som
är ett strategiskt komplement till kundens existerande tekniklösning.
Med plattformen kan Paynovas kunder, som framför allt kommer vara
fintech-bolag, att kunna erbjuda framtida generationens
kreditkundresor och samtidigt kapitalisera på en växande kundbas.
Tillämpningen är tagen från e-handeln och möter slutkundens mycket
höga krav på snabbhet och flexibilitet. Paynova har redan tecknat
avtal, vilket har pressmeddelats separat, med sin första kund och
lanseringen är planerad till senast under första kvartalet 2020.
Avtalad utrullning i Norden kommer att ske under nästa år. Dialog
förs samtidigt med flera aktörer i Norden och Elastq. har hunnit få
positiv respons även i andra marknader då plattformen skalar
internationellt.

Bolagets ekonomiska ställning och finansiering har stärkts under
hösten

Beslutade åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten under andra
kvartalet i år har gett effekt innebärande att vi under tredje
kvartalet kunde redovisa besparingar på 3 MSEK. Dessa åtgärder har
varit viktiga för bolaget då vi fortfarande är i ett uppbyggnadsskede
och finansieras via tillskjutet kapital.

I oktober beslutade bolagsstämman att genomföra en nyemission om
totalt 25,2 MSEK där bolaget kommer att tillskjutas minst 24,2 MSEK
före emissionskostnader. Emissionen består dels av en riktad del om 6
MSEK till investmentbolaget Atlantis Vest och dels av en del med
företräde för existerande aktieägare om 19,2 MSEK. Förutom att
säkerställa nödvändigt rörelsekapital är det strategiskt viktigt att
kunna attrahera en namnkunnig och långsiktig investerare som Atlantis
Vest.

Våra befintliga kunder fortsätter att utvecklas väl och tillväxten
inom affärsområdet Konsumentkrediter var 25 procent under kvartalet.
Vi ser nu fram mot än större tillväxt det kommande året!

Daniel Ekberger

Stockholm november 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala
betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat
unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för
återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt
betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/paynova-ab/r/delarsrapport-januari---septembe...
https://mb.cision.com/Main/15210/2957066/1137995.pdf
https://mb.cision.com/Public/15210/2957066/a94254cbc3266885.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.