Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Paynova AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, med säte i
Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 maj
2020 klockan 17.30 i bolagets lokaler i Münchenbryggeriet, Söder
Mälarstrand 65, Vån 5, Stockholm. Registrering börjar klockan 17.00.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och
välbefinnande. Det är viktigt för Paynova att ta ett samhällsansvar
och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19.
Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av
Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas
iaktta försiktighet och undvika folksamlingar. Som en
försiktighetsåtgärd avser bolaget att hålla stämman kort och
effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att
begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa
stämmans längd. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras
till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor
om bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa
i förväg till bolaget via e-post till anm@paynova.com. Deltagande av
Paynovas koncernledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett
riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med
någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga att använda sig
av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att
delta genom ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att
uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
tisdagen den 19 maj 2020 (för förvaltarregistrerade aktier, se även
"Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 19 maj 2020, under
adress Paynova AB, Bolagsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm eller via
e-post till anm@paynova.com.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud
eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan
för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta vid bolagsstämman, begära
att vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 19 maj
2020, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av
ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet.
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten
särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från
utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande).
Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god
tid före extra bolagsstämman insändas till Paynova AB, Bolagsstämma,
Box 4169, 102 64 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets webbplats, www.paynova.com.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den
möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på www.paynova.com. En aktieägare som utövar sin
rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till
stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast tisdagen
den 19 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress
som anges under "Rätt att delta och anmälan" ovan. Ifyllt formulär
får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com.
Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
9. Stämmans avslutande.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
(ärende 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut
att öka bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom riktad
nyemission av högst 500 000 aktier. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma RoosGruppen AB.

2. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att
bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska få tillgång till
erforderligt kapital, dels att RoosGruppen AB bedöms vara en
engagerad långsiktig investerare som även i övrigt bidrar med värde
till bolaget och därmed dess aktieägare.

3. Teckningskursen ska vara 10 kronor per aktie, motsvarande ett
närmevärde av de senaste 30 dagarnas volymvägda genomsnittsvärde från
handeln i Paynovas aktie.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom betalning
senast den 15 juni 2020. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning.

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det
att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de
ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för
genomförande av besluten.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut
att öka bolagets aktiekapital med högst 2 290 153 kronor genom
nyemission av högst 2 290 153 aktier. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 8
juni 2020.

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma
bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till
en (1) teckningsrätt, fyra (4) teckningsrätter ska berättiga till
teckning av en (1) ny aktie.

3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand
tilldelas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och
som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var
aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med
stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan
företrädesrätt, varvid - vid överteckning - fördelning ska ske i
förhållande till det antal aktier som angetts i respektive
teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de
emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen,
med fördelning i förhållande till storleken på de ställda
emissionsgarantierna.

4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 23 juni
2020 till och med den 7 juli 2020, eller, såvitt avser teckning av
emissionsgarant enligt punkt 3 sista meningen ovan, senast tre
bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga
teckningstiden.

5. Teckningskursen ska vara 10 kronor per aktie, motsvarande ett
närmevärde av de senaste 30 dagarnas volymvägda genomsnittsvärde från
handeln i Paynovas aktie.

6. Teckning med företrädesrätt ska ske på teckningslista inom den
första tid som anges i punkt 4 ovan. Betalning för tecknade aktier
ska erläggas kontant senast den 17 juli 2020. Styrelsen ska dock äga
rätt att förlänga tiden för betalning.

7. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild
teckningslista inom den första tid som anges i punkt 4 ovan, utom för
garanterna som tecknar inom den andra tid som anges i punkt 4 ovan,
varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på
avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av
avräkningsnota.

8. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de
ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för
genomförande av besluten.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen.

Övrig information

Beslutsmajoritet

Beslut enligt punkt 7 förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som
de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkt 8 kan
fattas med enkel majoritet.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhåll...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.