Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Paynova AB: PAYNOVA AB (publ) MEDDELAR JUSTERAD TIDSPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Som offentliggjordes den 24 oktober 2019 i kommunikén från extra
bolagsstämma i Paynova AB (publ) ("Paynova" eller "Bolaget") fattade
stämman beslut om företrädesemission. Styrelsen i Bolaget har idag
fattat beslut om att justera tidsplanen för företrädesemissionen och
förlänga teckningstiden.

Enligt den preliminära tidsplanen för företrädesemissionen skulle
prospektet offentliggöras den 14 november varefter teckning av aktier
skulle ske till och med den 28 november 2019. Med anledning av arbete
hänförligt till prospektet beräknar Bolaget att prospektet inte
kommer hinna bli godkänt vid det tidigare preliminärt angivna
datumet. I enlighet med villkoren för företrädesemissionen har
styrelsen i Bolaget följaktligen beslutat att förlänga teckningstiden
för teckning av aktier, med utgångspunkt i nytt datum för prospektets
offentliggörande. Tidigare beslutade datum för sista dag för handel
och avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen förblir
oförändrade. Nedan följer den av styrelsen justerade tidsplanen.

Tidsplan för företrädesemissionen

· 20 november - prospekt offentliggörs
· 21 november - 5 december - teckningsperiod
· 21 november - 3 december - handel med teckningsrätter
· 21 november till dess att emissionen är registrerad hos
Bolagsverket - handel med BTA

· 10 december - offentliggörande av utfall
Tidsplanen ovan är baserad på att prospektet som Paynova behöver
förbereda och registrera hos Finansinspektionen i förhållande till
företrädesemissionen godkänns och registreras före 20 november 2019.
Tidpunkten för offentliggörande av prospektet är föremål för
Finansinspektionens gransknings- och registreringsprocess och
eventuella ytterligare ändringar av tidsplanen kan därmed komma att
göras samt då meddelas av Bolaget.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala
betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat
unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för
återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt
betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring
den 20 november 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong,
Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/paynova-ab/r/paynova-ab--publ--meddelar-juste...
https://mb.cision.com/Main/15210/2960918/1140845.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.