Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Paynova AB: Paynova offentliggör prospekt med anledning av beslutad företrädesemission

Med anledning av extra bolagsstämmans i Paynova AB (publ) beslut om
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare den 24
oktober 2019 offentliggör Paynova prospekt. Prospektet har godkänts
och registrerats av Finansinspektionen.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear
Sweden AB på avstämningsdagen den 11 november 2019 kommer att få en
förtryckt emissionsredovisning och anmälningssedel per post till den
i Euroclear angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav i
aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får
information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare.
Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Paynovas hemsida,
www.paynova.com, och på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se
samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Teckningstiden i emissionen löper från den 21 november till och med 5
december 2019. Handel med teckningsrätter på NGM Equity sker från 21
november till och med 3 december 2019. Villkoren i emissionen innebär
att en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1)
teckningsrätt, fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av
en (1) ny aktie till kursen 11 kronor. De som på avstämningsdagen är
aktieägare i Paynova kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per
befintlig aktie, fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av
en (1) ny aktie för 11 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och andra
investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av
nya aktier. Vid full teckning tillförs Paynova 19,2 Mkr före
emissionskostnader. Emissionen omfattas till ca 95,0% av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala
betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat
unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för
återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt
betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 11:30 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring
den 20 november 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong,
Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/paynova-ab/r/paynova-offentliggor-prospekt-me...
https://mb.cision.com/Main/15210/2968902/1147415.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.