Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Paynova: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB DEN 11 MAJ 2016

Paynovas årsstämma hölls onsdagen den 11 maj 2016 i Bolagets lokaler,
Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret
2015.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2015 samt
att årets förlust tillsammans med balanserat överskott överförs i ny räkning
enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman omvalde ledamöterna Anders Persson, Yngve Andersson, Mats
Holmfeldt, Torkel Hallander och Marcus Lorendal.

Anders Persson omvaldes till styrelseordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst&Young
AB med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 SEK till
styrelseordföranden och 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som
inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för
utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för
offert.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för
utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Årsstämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till beslut om
riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Bemyndigande

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination
därav. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av högst 22 455
833 aktier i bolaget, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 568
603,13 SEK, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive
konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell
omräkning enligt villkoren för dessa. Beslut får innehålla bestämmelser om
att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med
apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen
bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission.

Minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet, i enlighet med styrelsens
förslag, innebärande en minskning av aktiekapitalet med 17 964 666,64 SEK.
Minskningen ska ske för avsättning till fri fond att användas enligt beslut
av bolagsstämman. Beslutet innebär ingen återbetalning till aktieägarna,
vilket innebär att ingen värdeöverföring sker från bolaget. Antalet aktier
ska vara oförändrat. Detta innebär att aktiens kvotvärde minskar från 10 öre
till cirka 2,5 öre.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens
förslag som innebär att bolagsordningens punkt 4 avseende aktiekapital ändras
så att aktiekapitalet utgör lägst 4 490 000 och högst 17 960 000 kronor och
att bolagsordningens punkt 5 avseende antal aktier ändras så att antalet
aktier skall vara lägst 224 500 000 och högst 898 000 000.

Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas
tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Anders Persson, styrelseordförande Paynova Telefon: 070 – 269 08 90

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för
konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och
direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt
betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns påwww.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 12 maj 2016 klockan 08:30.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.