Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Peab: Kallelse till årsstämma i Peab AB (publ)

Välkommen till Peab ABs årsstämma

onsdagen den 10 maj 2017 klockan 15.00, Grevieparken, Grevie.

Program

Klockan 14.00 Inregistrering börjar

Klockan 15.00 Årsstämman inleds
Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 4 maj 2017.

- dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta
med senast torsdagen den 4 maj 2017 kl 14.00. Anmälan kan göras via
bolagets webbplats peab.se, per telefon 0431-893 50 eller per post
till Peabs årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 7841, 103 98
Stockholm.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om
deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden
registreras i Peabs bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd
vid stämman.

Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman
och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att
förenkla inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten till
bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på peab.se och sänds på begäran till aktieägare.

deltagarbekräftelse
Deltagarbekräftelse översänds under vecka 19 till aktieägare som
anmält sig. Deltagarbekräftelsen ska tas med till stämman.

förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den
4 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste
meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

Årsredovisning och fullständiga förslag
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse,
styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 17-19, styrelsens
yttrande till beslut under punkt 10 och 18 samt revisorns yttrande
över riktlinjer för ersättningar finns senast från och med onsdagen
den 19 april 2017 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor,
Margretetorpsvägen 84 i Förslöv, samt på Peabs hemsida
peab.se/stamma/. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till
aktieägare.

Förslag till Dagordning
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

13. Fastställande av styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden

14. Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande

15. Val av revisor

16. Val av ledamöter till valberedning

17. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier

18. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av
egna aktier

19. Fastställande av ersättningspolicy

20. Övriga ärenden

21. Stämmans avslutande

Punkt 2 Val av ordförande på stämman

Valberedningens förslag: Göran Grosskopf väljs till ordförande på
stämman.

Punkt 10 Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas med
3,60 (2,60) kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås
fredagen den 12 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden
onsdagen den 17 maj 2017.

Punkt 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningens förslag: Åtta (oförändrat) styrelseledamöter.
Punkt 13 Fastställande av styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 600 000 (560 000)
kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 300 000 (235 000) kr.
För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet föreslås att
arvode utgår med 30 000 (oförändrat) kr för respektive ledamot i
vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslås arvode till
ordförande utgå med 120 000 (30 000) kr och till varje övrig ledamot
med 60 000 (30 000) kr. Det föreslås att det arvode (2 765 000 kr)
som föregående år utgått till vice ordförande, som särskild
ersättning för att denne står till koncernens förfogande i frågor
rörande kunder och marknad, ej ska utgå 2017. Det sammantagna arvodet
till ledamöterna föreslås således uppgå till 3 120 000

(5 240 000) kr. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 14 Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande
Valberedningens förslag:

Omval av Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Kerstin Lindell, Mats
Paulsson, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Lars Sköld och Nina Udnes
Tronstad. Göran Grosskopf utses till ordförande och Mats Paulsson
till vice ordförande.

Punkt 15 VAL AV REVISOR
Valberedningens förslag: Omval av registrerade revisionsbolaget, KPMG
AB. Om KPMG AB väljs kommer Dan Kjellqvist att vara ansvarig revisor.

PUNKT 16 Val av ledamöter till valberedning
Aktieägare representerande 63 procent av den totala andelen röster i
bolaget föreslår följande valberedning: För tiden fram till årsstämma
2018 föreslås omval av Ulf Liljedahl, Göran Grosskopf, Mats Rasmussen
och Malte Åkerström. Som ordförande i valberedningen föreslås Ulf
Liljedahl.

Punkt 17 Bemyndigande avseende nyemission av B-aktier
Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier
motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan
företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Punkt 18 Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare
av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att
bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en
tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas på
NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en
kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en
maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas
mot vederlag i pengar,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex
företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget
innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett
pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen
med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets
kapitalstruktur och/eller att användas vid finansiering av förvärv m
m.

Punkt 19 Fastställande av ersättningspolicy
Styrelsens förslag till Ersättningspolicy är detsamma som för 2016.
Antalet aktier och röster SAMT ÖVRIG INFORMATION

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för
kallelsen till totalt 296 049 730 representerande 604 929 343 röster,
varav 34 319 957 A-aktier representerande 343 199 570 röster och 261
729 773 B-aktier representerande 261 729 773 röster. Av det totala
antalet registrerade aktier innehar Bolaget 1 086 984 B-aktier vilka
ej är röstberättigade.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om

dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Förslöv i april 2017
Peab AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Malmgren, chefsjurist Peab AB, mobil: 0733 37 10 12
Kajsa Jacobsson, presschef Peab AB, mobil: 0725 33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt
14 000 anställda och en omsättning överstigande 46 miljarder kronor.
Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och
Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne.
Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peab/r/kallelse-till-arsstamma-i-peab-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/424/2236716/655942.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.