Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Peab: Kallelse till årsstämma i Peab AB (publ)

Välkommen till Peab ABs årsstämma
onsdagen den 6 maj 2020 klockan 15.00, Grevieparken, Grevie.

Program

Klockan 14.30 Inregistrering börjar

Klockan 15.00 Årsstämman inleds

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 april 2020.

- dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med senast onsdagen den 29 april 2020. Anmälan kan göras via bolagets webbplats peab.se, per telefon 0431-893 50 eller per post till Peab AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella
fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i
förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att
förenkla inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten till
bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på peab.se och sänds på begäran till aktieägare.

deltagarbekräftelse

Deltagarbekräftelse beräknas vara aktieägarna tillhanda i början av
vecka 19, 2020. Deltagarbekräftelsen ska tas med till stämman.

förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd senast onsdagen den
29 april 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan
måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

Årsredovisning och fullständiga förslag

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse,
styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 16-19, styrelsens
yttrande till beslut under punkt 17, valberedningens beskrivning av
sitt arbete inför årsstämman 2020 och valberedningens motiverade
yttrande över förslag till styrelsen samt revisorns yttrande över
riktlinjer för ersättningar finns senast från och med onsdagen den 15
april 2020 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor,
Margretetorpsvägen 84 i Förslöv, samt på Peabs hemsida
peab.se/stamma/. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till
aktieägare.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation,
samt dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Förslag till Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankalla

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

12. Beslut om styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden

13. Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande

14. Val av revisor

15. Val av ledamöter till valberedning

16. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier

17. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

18. Fastställande av ersättningspolicy

19. Beslut om ändring av bolagsordning

20. Övriga ärenden

21. Stämmans avslutande

Punkt 2 Val av ordförande på stämman

Valberedningens förslag: Göran Grosskopf väljs till ordförande på
stämman.

Punkt 9 Beslut om vinstdisposition

Styrelsen föreslår att utdelning ej lämnas för räkenskapsåret 2019
(för 2018 lämnades utdelning om 4,20 kr per aktie) och att 2019 års
resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag: Nio (åtta) styrelseledamöter och ett (ett)
auktoriserat revisionsbolag.

Punkt 12 beslut om styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 900 000
(oförändrat) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 450 000
(oförändrat) kr. För arbete i Ersättningsutskottet och
Finansutskottet föreslås att arvode utgår med 75 000 (oförändrat) kr
för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i
Revisionsutskottet föreslås att arvode till ordförande utgår med 150
000 (oförändrat) kr och till varje övrig ledamot med 75 000
(oförändrat) kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås
uppgå till 5 325 000 (4 875 000) kr. Arvode till revisor föreslås
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande

Valberedningens förslag:

Omval av Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Liselott Kilaas, Kerstin
Lindell, Mats Paulsson, Fredrik Paulsson, Malin Persson och Lars
Sköld. Nyval av Anders Runevad. Göran Grosskopf utses till ordförande
och Mats Paulsson till vice ordförande.

Punkt 14 VAL AV REVISOR

Valberedningens förslag: Omval av registrerade revisionsbolaget, KPMG
AB. Om KPMG AB väljs kommer Dan Kjellqvist att vara ansvarig revisor.
Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

PUNKT 15 Val av ledamöter till valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningens sammansättning ska bestå
av en representant för var och en av de tre till röstetalet största
aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september samt bolagets
styrelseordförande. Valberedningen utser inom sig ordförande för
valberedningen. För den händelse någon av valberedningens ledamöter
lämnar valberedningen innan dess arbete för året är slutfört ska
ordföranden för valberedningen, vid behov, utse ny ledamot till
valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga
ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

Punkt 16 Bemyndigande avseende nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om
nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det
registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med
eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Punkt 17 Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår bemyndigande för styrelsen att under tiden fram
till nästa årsstämma,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets
kapitalstruktur och/eller att användas vid finansiering av förvärv m
m.

Punkt 18 Fastställande av ersättningspolicy

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande
ersättningspolicy. Ersättningspolicyn omprövas när det uppkommer
behov av väsentliga ändringar, dock senast om fyra år.

Omfattning

Ersättningspolicyn omfattar verkställande direktör samt samtliga
övriga medlemmar i koncernledningen. Detsamma gäller styrelseledamot
vars arvodering fastställs vid annan tidpunkt än vid årsstämman.

Ersättningspolicyn ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i
existerande avtal, som träffas med VD samt samtliga övriga medlemmar
i koncernledningen, efter det att årsstämman i Peab fastställt
ersättningspolicyn.

Grundläggande principer

Ersättningspolicyn ska bidraga till bolagets affärsstrategi,
långsiktig värdetillväxt och hållbarhet. Detta säkerställs genom de
grundläggande principerna att:

· erbjuda en marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera
och behålla en kompetent koncernledning. Nivåerna på ersättning
jämförs på regelbunden basis med andra företag som verkar på samma
marknader för att säkerställa en marknadsmässig ersättning.

· erbjuda långsiktiga incitamentsprogram samt bonusprogram med fokus
på bolagets affärsstrategi, långsiktiga mål samt hållbarhet.

· på årlig basis stämma av individuell prestation och måluppfyllelse
gentemot bolagets finansiella resultat.

De grundläggande principerna säkerställer att bolaget har rätt
kompetens i koncernledningen genom marknadsmässig ersättning samt
incitamentsprogram och bonusprogram med fokus (resultatmått) på
affärsstrategi, långsiktighet samt hållbarhet.

Ersättningskomponenter

Den totala ersättningen utgörs av fast lön, årlig rörlig ersättning på
individuell basis (STI), långsiktiga incitamentsprogram (LTI),
avgiftsbestämd pension samt förmånsbil och övriga icke monetära
förmåner.

Fast lön

Den fasta lönen revideras årligen och baseras på befattningshavarens
ansvarsområde, kompetens och att lönenivån är marknadsmässig.

Rörlig ersättning (STI)

Koncernledningen kan, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning.
Sådan rörlig ersättning får högst uppgå till 60 procent av fast lön
och ska främst vara baserad på Peabkoncernens lönsamhet samt andra,
vid var tid, väsentliga...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.