Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Peab: Omräknade jämförelsetal med anledning av ändrade redovisningsprinciper avseende projekt med svenska bostadsrättsf...

Från och med räkenskapsåret 2020 konsoliderar Peab projekt med svenska
bostadsrättsföreningar till den tidpunkt då de slutliga
bostadsköparna tillträder sina lägenheter.

Som tidigare meddelats har Peab erhållit brev och
avstämningsskrivelser från Finansinspektionen avseende frågan
huruvida svenska bostadsrättsprojekt ska konsolideras i Peabs
koncernredovisning. Den 28 januari 2020 erhöll Peab en skrivelse där
det framgick att det är Finansinspektionens uppfattning att
konsolidering ska ske. Peab gjorde bedömningen att det inte längre
fanns några utsikter att förmå Finansinspektionens att ändra
uppfattning och beslutade därför, oberoende av Finansinspektionens
beslut i ärendet, att ändra redovisningsprinciperna från och med den
1 januari 2020. Peabs beslut offentliggjordes i februari 2020. Den 25
mars 2020 meddelade Finansinspektionen att ärendet avskrivs med
anledning av att Peab från och med 1 januari 2020 ändrar
redovisningsprinciper.

Peabs ändrade redovisningsprinciper innebär att projekt med svenska
bostadsrättsföreningar konsolideras i Peabs räkenskaper från 2020.
Peabs riskbild och finansiella position ändras inte på grund av den
förändrade redovisningen. Förändringen påverkar inte heller Peabs
finansieringsavtal.

Ändrade redovisningsprinciper och segmentsredovisning

Från och med räkenskapsåret 2020 konsoliderar Peab projekt med svenska
bostadsrättsföreningar till den tidpunkt då de slutliga
bostadsköparna tillträder sina lägenheter. Det innebär att Peab
redovisar projekten i balansräkningen som pågående arbeten inom
tillgångsposten projekt- och exploateringsfastigheter, samt som
räntebärande skulder. Intäkter och kostnader för projekten redovisas
i takt med att bostadsköparna tillträder bostäderna. I och med
ändringen redovisar Peab samtliga egenutvecklade bostadsprojekt i
Sverige, Norge och Finland enligt färdigställandemetoden.

Enligt tidigare principer konsoliderade Peab inte projekt med svenska
bostadsrättsföreningar från den tidpunkt då avtal tecknats avseende
marköverlåtelse och totalentreprenad, och intäkter och kostnader
redovisades över tid i takt med projektets färdigställandegrad.

För att skapa tydlighet och möjlighet för marknaden att följa Peabs
utveckling avseende bostadsprojekt i egen regi kommer fortsatt
intäkter och kostnader att rapporteras över tid i takt med att
projekten successivt färdigställs. Detta gäller inom affärsområde
Projektutveckling och enheten Bostadsutveckling och avser svenska
bostadsrättsföreningar/egna hem, norska ägarbostäder/andelslägenheter
samt finska bostadsaktiebolag. Tidigare har intäkter och kostnader
för egenutvecklade bostadsprojekt i Norge och Finland samt egna hem i
Sverige redovisats vid en tidpunkt även i segmentsredovisningen.
Finansiella nyckeltal som sysselsatt kapital, soliditet, nettoskuld
och skuldsättningsgrad samt resultat per aktie redovisas i
segmentsredovisningen med hänsyn tagen till ovanstående
förutsättningar. Nettoskulden enligt segmentsredovisningen inkluderar
osåld del av bostadsprojekten.

Segmentsredovisningen är den modell Peab idag och fortsättningsvis
använder för sin interna styrning.

IFRS 16, tillkommande leasingavtal

I samband med att Peab ändrar segmentsredovisningen för bostadsprojekt
har Peab även ändrat segmentsredovisningen av tillkommande
leasingavtal enligt IFRS 16 (tidigare operationella leasingavtal).
Ändringen innebär att leasingavgifter redovisas som kostnad linjärt
över leasingperioden i segmentsredovisningen för samtliga
affärsområden och tillämpningen av IFRS 16 för tillkommande
leasingavtal sker endast som en total för koncernen.

Omräknade tabeller

De förändrade redovisningsprinciperna för segmentsredovisning och
legal konsolidering enligt IFRS har tillämpats retroaktivt från 1
januari 2019. I bifogade tabeller presenteras omräkning till de nya
redovisningsprinciperna för segmentsredovisning och för legal
redovisning per kvartal 2019 och per ingående balans per 2019-01-01.

För ytterligare information, kontakta:

Niclas Winkvist, CFO Peab, nås genom Juha Hartomaa, IR-chef, 0725-33
31 45

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 april 2020 kl. 14.00 CET.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka
16 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor.
Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och
Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne.
Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/peab/r/omraknade-jamforelsetal-med-anledning-...
https://mb.cision.com/Main/424/3097628/1236672.pdf
https://mb.cision.com/Public/424/3097628/aab2ea9a4ba6440e.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.