Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

Peab: Peabs årsstämma 2014

· Utdelningen fastställdes till 1,80 kr per aktie
· Fortsatt bemyndigande avseende nyemission av B-aktier
· Fortsatt bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier

Peab AB (publ) avhöll under tisdagen sin årsstämma. Stämman beslutade
i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 1,80
kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 16 maj
och utdelningen beräknas sändas ut av Euroclear onsdagen 21 maj.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Styrelseledamöterna Karl-Axel Granlund,Göran Grosskopf, Fredrik
Paulsson, Mats Paulsson samt Lars Sköld omvaldes. Till nya ledamöter
valdes Nina Udnes Tronstad och Kerstin Lindell.Göran
Grosskopfomvaldes som styrelseordförande och Mats Paulsson omvaldes
som vice styrelseordförande.

Nyval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Arvode till styrelsens ordförande beslöts utgå med 495 000 kr
(oförändrat) och till varje övrig ledamot i styrelsen, som inte är
anställd i bolaget, med 195 000 kr (oförändrat). För arbete i
Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslöts att arvode utgår med
30 000 kr (oförändrat) för respektive ledamot i vardera utskott.
Därutöver beslöts, att till vice ordförande, som särskild ersättning
för att denne står till koncernens förfogande i frågor rörande kunder
och marknad, ett arvode utgå med

2 765 000 kr (oförändrat). Det sammantagna arvodet till ledamöterna
beslöts således uppgå till 4 610 000 kr (4 805 000).

Arvode till revisor beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av
B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan
företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen dels förvärva, dels överlåta
egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

- fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, eller aktieägare
av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att
bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en
tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas, på
NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande
till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med
en maximal avvikelse av 30% uppåt. Aktier får endast förvärvas mot
vederlag i pengar.

- fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller i samband med
t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget har,
på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett
pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen
med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet skall vara att förbättra bolagets
kapitalstruktur och/eller att användas vid finansiering av förvärv m
m.

Till valberedning omvaldes Malte Åkerström, Göran Grosskopf, Magnus
Swärd och Mats Rasmussen. Till valberedningens ordförande valdes
Magnus Swärd.

Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till ersättningspolicy.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:

Niclas Winkvist, finansdirektör 0431 89109

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2014 kl 18.00

Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en
omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har
strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland.
Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien
är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peab/r/peabs-arsstamma-2014,c9584361
http://mb.cision.com/Main/424/9584361/244186.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.