Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Pegroco Invest: Delårsrapport Pegroco Invest AB, januari - juni 2019

Pressmeddelande 2019-08-30

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Perioden januari-juni 2019 (Koncern)

· Nettoomsättningen uppgick till 549,2 Mkr (297,4 Mkr)
· Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från
intressebolag uppgick till 33,8 Mkr (22,9 Mkr)

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -315,5 Mkr (1,3 Mkr)
· Resultatet per stamaktie uppgick till -7,62 kr (0,05 kr)
· Periodens kassaflöde uppgick till -46,1 Mkr (-20,2 Mkr)
Perioden januari-juni 2019 (Moderbolag)

· Nettoomsättningen uppgick till 3,5 Mkr (7,8 Mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -11,8 Mkr (-3,8 Mkr)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -232,2 Mkr (-0,2 Mkr)
· Resultatet per stamaktie uppgick till -5,61 kr (-0,01 kr)
· Periodens kassaflöde uppgick till -148,2 Mkr (-16,8 Mkr)

Väsentliga händelser under perioden

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvade Pålab
Den 1 februari 2019 förvärvade Nordisk Bergteknik AB ("Nordisk
Bergteknik") Pålab Holding AB ("Pålab") med helägda dotterbolagen
Pålaktiebolaget Svenska AB samt Pålab Fastighetsförvaltning AB.
Pålab, med bas i Västsverige, erbjuder helhetslösningar inom
grundläggning med fokus på pålning, spontning och grundförstärkning.
Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, mark- och
anläggning samt infrastruktur. Med förvärvet blir Nordisk
Bergteknik-koncernen en heltäckande leverantör av tjänster inom hela
markteknikområdet och kan dessutom göra det på en bredare geografisk
bas än tidigare.

Pålab grundades 2003 och har huvudkontor i Kungälv.
Pegroco lämnade kortfristigt aktieägarlån till Alelion
Portföljbolaget Alelion AB (publ) ("Alelion"), vars aktie är noterad
på First North, offentliggjorde i februari 2019 att man avsåg att
genomföra en företrädesemission i maj 2019 om högst 135 Mkr, samt att
huvudägarna i Alelion, Fouriertransform AB, Pegroco, samt Sammaj AB,
som tillsammans äger 65,2 procent av bolaget, avsåg att teckna sina
pro rata-andelar i emissionen. Pegrocos ägarandel i Alelion uppgår
till 18,5 procent.

Alelion har byggt en fabrik för Sveriges första storskaliga produktion
av litiumjonbatterier på Hisingen i Göteborg. Fabriken beräknas stå
färdig under andra kvartalet 2019. För att säkerställa Alelions
likviditetsbehov fram till dess att företrädesemissionen har
genomförts lämnade de tre huvudägarna enligt ovan i februari ett
kortfristigt aktieägarlån om totalt 50 Mkr, fördelat pro rata efter
sina ägarandelar. Pegrocos andel utgör 14,1Mkr. Aktieägarlånet kommer
att konverteras till aktier i företrädesemissionen.

Flexenclosure kallade till kontrollstämma
Flexenclosure AB (publ) ("Flexenclosure") redovisade ett kraftigt
negativt resultat för 2018. Huvudorsaken till det negativa
resultatet, och som även påverkat resultat negativt under det första
kvartalet 2019, är bolagets projekt att leverera ett datacenter för
Equinix med placering i Zürich. Projektet har haft betydande
kostnadsökningar och förseningar vilket totalt medfört ett stort
underskott för Bolaget. En följd av detta var att bolaget förbrukade
sitt aktiekapital och tvingades att i februari upprätta en
kontrollbalansräkning. Flexenclosure lade i mars på en extra
bolagsstämma fram kontrollbalansräkningen samt en plan för att
återställa bolagets aktiekapital.

Flexenclosure ansökte om företagsrekonstruktion
Styrelsen i Flexenclosure beslutade den 25 april att ansöka om
företagsrekonstruktion. Beslutet togs för att säkerställa företagets
fortsatta överlevnad. Flexenclosures styrelses bedömning var att en
företagsrekonstruktion var den bästa lösningen för bolagets personal,
kunder, kreditgivare, leverantörer och aktieägare.

Förändring i Pegrocos styrelse
Styreelseordförande i Pegroco Göran Persson meddelade i april att han
inte var tillgänglig för omval till Pegroco styrelse på grund av
nomineringen till styrelseordförande i Swedbank AB (publ).

På Pegrocos årsstämma den 8 maj 2019 valdes till nya ordinarie
styrelseledamöter Göran Näsholm, med bakgrund bland annat som
koncernchef för Ahlsell, och Fredrik Karlsson, med bakgrund bland

annat som partner på riskkapitalbolaget 3i. Till styrelsens ordförande
utsåg stämman Lisa Berg Rydsbo.

Pegroco införde teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
På årsstämman beslutades vidare om att vederlagsfritt emittera högst
500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco
Holding AB med rätt och skyldighet att överlåta tecknade optioner
till anställda. Samtliga teckningsoptioner har tecknats av och
tilldelats Pegroco Holding AB. Vid fullt utnyttjande av
optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 15 000 kronor,
innebärande en utspädning om cirka 1,2 procent av bolagets nuvarande
aktiekapital och cirka 1,2 procent av nuvarande röster.

Nordisk Bergteknik förvärvade Hyrcon
Den 8 maj 2019 förvärvade Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik
Hyrcon Bergsprängning AB med bas i Hoting i Jämtland. Samtidigt
förvärvas även inkråmet i Å.G Sprängare AB med säte i Robertsfors.
Hyrcon och Å.G Sprängare utför borrning och sprängning. Både bolagen
hade redan sedan tidigare ett långtgående samarbete. Hyrcon och Å.G
Sprängare omsätter tillsammans cirka 30 Mkr.

Nordic Lift förvärvade Wennergrens Hiss
Pegroco Invests portföljbolag inom hissteknik, Nordic Lift, förvärvade
den 14 juni Wennergrens Hiss AB. Nordic Lift omfattade tidigare RC
Hisservice AB och Hissteknik i Göteborg AB som tillsammans har en
position som ledande oberoende leverantör av hisservice i västra
Sverige. Den positionen stärktes nu ytterligare genom förvärvet av
Wennergrens som har sin bas i Ulricehamn och en ?lial i Trollhättan.
Företaget startade 1994 och har idag sju medarbetare och en väl
inarbetad position som oberoende leverantör av hisservice med fokus
på Trestad, Västra Götaland och Jönköpings län.

Nordisk Bergteknik emitterade företagsobligationer
Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB emitterade den 18 juni
säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr med en löptid om fyra
år. Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 600
räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023. Obligationslånet
har ett rambelopp om 600 Mkr. Nordisk Bergteknik kommer att ansöka om
notering av obligationerna på Nasdaq First North. Likviden från
obligationsemissionen kommer att användas till fortsatta
tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi samt återbetalning
av be?ntliga förvärvslån från bank.

Händelser efter periodens utgång
Den 4 juli 2019 mottog Pegroco, som borgenär för bankgarantier lämnade
av Pegrocos portföljbolag Flexenclosure, ett garantikrav från Nordea
om cirka 2,5 miljoner USD. Pegroco har en exponering mot
portföljbolaget Flexenclosure som omfattar borgensåtaganden för
bankgarantier för förskottsbetalningar och fullgörandegarantier. Det
är inom ramen för dessa åtaganden som Pegroco mottog kravet från
Nordea.

Redovisningsprinciper

Anpassning till verkligt värde-metoden för värdering av portföljbolag
Pegroco Invest AB har tidigare i Moderbolaget, som redovisningsprincip
för så väl andelar i dotter- och intresseföretag samt andra
?nansiella anläggningstillgångar, tillämpat värdering till
anskaffningsvärde, minskat med eventuella nedskrivningar. Pegroco har
nu ändrat redovisningsprincip i Moderbolagen för ?nansiella
anläggningstillgångar och kommer framöver att tillämpa
verkligtvärde-metoden på alla ?nansiella anläggningstillgångar.
Omvärdering av aktier och andelar som är ?nansiella
anläggningstillgångar kommer att redovisas i övrigt totalresultat,
där ackumulerade uppvärderingar för en aktie kommer att redovisas i
uppskrivningsfond i eget kapital och ackumulerade nedskrivningar
under fritt eget kapital. Omvärdering av långfristiga fordringar
redovisas under ?nansiella poster i resultaträkningen.

Om Pegroco Invest AB (publ)
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos
preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, Pegroco
Invest AB (publ), e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64
01 (http://tel:0702-70%2021%2041).

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel:
08-463 83 00 (http://tel:08-463%2083%2000).

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 16.30 CEST

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/delarsrapport-pegroco-invest...
https://mb.cision.com/Main/12574/2892936/1098319.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.