Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Pegroco Invest: Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till
årsstämma onsdagen den 3 juni 2020 kl. 16.00 i Radisson Blu
Scandinavia Hotel , Södra Hamngatan 59 i Göteborg.

Inregistrering sker från kl. 15.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 28 maj
2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att
anmälan kommit bolaget till handa senast den 28 maj 2020.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

· per post till Pegroco Invest AB, att. Jesper Henrysson, Stora
Nygatan 31, 411 08 Göteborg, eller

· per e-post till jesper@pegrocoinvest.com.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan
om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i
enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 28 maj 2020
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB 28 maj 2020.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som
angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast torsdagen den 28 maj 2020.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
samt röstkontrollanter

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernbalansräkningen och i anslutning
därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Beslut om fastställande av
1.
1.
1.
a. antalet styrelseledamöter; och
b. antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om fastställande av arvoden till
1.
1.
1.
a. styrelseledamöter; och
b. revisorer

13. Val av
1.
1.
1.
a. styrelseledamöter;
b. styrelsens ordförande; samt
c. revisorer och eventuella revisorssuppleanter

samt, i anslutning därtill, redogörelse för valberedningens arbete

14. Fastställande av instruktioner för valberedningen
15. Beslut om antagande av uppdaterad bolagsordning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner

18. Beslut om godkännande av nyemissioner och överlåtelse av aktier i
dotterbolag

19. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
för anställda

20. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
för styrelsen

21. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 11, 12, 13, 14 och 20

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut 2019 bestå av fyra
ledamöter - en representant för var och en av de tre största
aktieägarna per den sista bankdagen i september, som önskar utse en
ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största
aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear Sweden AB
registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista
bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största
aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska
styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en
ledamot i valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2020, består av Kathy Dolk (utsedd av
Kattson B.V), Anna Hast (utsedd av Peter Sandberg), Henrik Ekstrand
(utsedd av Richard Kahm), och Lisa Berg Rydsbo (styrelsens
ordförande). Lisa Berg Rydsbo kommer inte att delta i valberedningens
beredning och beslut rörande henne själv.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Pegroco Invest AB som
sammanlagt representerar cirka 25 procent av antalet röster i bolaget
enligt ägarförhållanden per den 30 september 2019. Därutöver ingår
styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Henrik Ekstrand
är utsedd till valberedningens ordförande.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att aktieägaren Peter Sandberg utses
till ordförande vid årsstämman.

Punkt 11 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden
intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämmovalda ordinarie
ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer
ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 12 (a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om
sammanlagt 525 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav
inget ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå
vardera till Fredrik Karlsson och Göran Näsholm samt att 125 000
utgår till Per Grunewald. Valberedningen föreslår vidare att ingen
ersättning ska utgå till ersättningsutskottets ledamöter eller
ledamöter i andra utskott inrättade av styrelsen (a). Valberedningen
föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning
(b).

Noteras att valberedningen även föreslår att styrelseledamöterna ska
delta och vardera erhålla teckningsoptioner i
teckningsoptionsprogrammet föreslaget i enlighet med den enskilda
beslutspunkten 20 nedan.

Punkt 13 (a-c): Valberedningen föreslår att, för tiden intill nästa
årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse Per Grunewald, Göran
Näsholm, Peter Sandberg samt Fredrik Karlsson (samtliga omval)(a).
Det föreslås att Peter Sandberg utses till styrelsens ordförande (b).
Valberedningen föreslår vidare att den auktoriserade revisorn Mathias
Arvidsson, KPMG (nyval) utses till bolagets revisor (c).

Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer
för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för
valberedningen som antogs 2019, och som framgår av bilaga A, att
oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat.
Förslaget är oförändrat i förhållande till de principer som gällt
fram till årsstämman 2020. Valberedningen föreslår att bolaget ska
svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens
uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens
ledamöter.

Punkt 20: Valberedningen föreslår att årsstämman den 3 juni 2020, ska
besluta att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
2020/2023 II för Bolagets styrelseledamöter, genom emission av högst
800 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya stamaktier i
Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på
följande villkor:

dels beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram för styrelsen ("Incitamentsprogram 2020/2023 II")
genom emission av högst 800 000 teckningsoptioner med rätt till
teckning av nya stamaktier i bolaget och godkännande av överlåtelse
av sådana teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya
teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets helägda
dotterbolag Pegroco Holding AB, org. nr 556736-1125.

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet
med införandet av Incitamentsprogram 2020/2023 II är att kunna
attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter samt
för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yttersta i
syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.
Förslagsställaren bedömer att programmet kommer att öka
styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka
lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget
som dess aktieägare.

3. Teckning ska ske senast den 1 juli 2020, med rätt för styrelsen
att förlänga denna tidsfrist.

4. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Skälet till att
teckningsoptionerna emitteras till Pegroco Holding AB utan ersättning
är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av
Incitamentsprogram 2020/2023 II.

5. Pegroco Holding AB ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller
flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av
förslagsställaren, överlåta teckningsoptionerna till
styrelseledamöter varvid varje styrelseledamot inte får erbjudas fler
än 200 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska
förutsätta att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid
förvärvstidpunkten fortsatt är ledamot i styrelsen och inte avgått
eller blivit entledigad och också samtidigt med förvärvet ingår avtal
med Bolaget som bl.a. ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje
part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva ledamotens alla eller
vissa teckningsoptioner i händelse av att ledamotens styrelseuppdrag
upphör, eller om teckningsoptionerna överlåts.

6. Överlåtelse till deltagare i Incitamentsprogram 2020/2023 II
enligt punkten 5 ovan ska ske vid den eller de tidpunkter under 2020
som styrelsen fastställer och mo...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.