Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-11

Pegroco Invest: Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Pressmeddelande den 11 april 2017
Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas
till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler,
på Stora Nygatan 31 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 10 maj
2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att
anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 10 maj 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske
· per post till Pegroco Invest AB (publ), att. Peter Sandberg, Stora
Nygatan 31, 411 08 Göteborg, eller

· per e-post till peter@pegrocoinvest.com.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om
anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 10 maj 2017
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB den 10 maj 2017.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som
angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast den 10 maj 2017.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
samt röstkontrollanter

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning
därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för
vinstutdelning

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och den verkställande direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt
revisor och eventuella revisionssuppleanter

15. Beslut om riktad emission av stamaktier
16. Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

18. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Aktieägares beslutsförslag punkterna 2, 12, 13 och 14
De fyra största aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr
556727-5168, Kattson BV, Richard Kahm, Peter Sandberg och Per
Grunewald, av vilka tillsammans representerar 16 885 374 stamaktier
vilket motsvarar 63,88 procent av rösterna i bolaget per den 30 mars
2017, lämnar följande förslag till årsstämman den 16 maj 2017:

Punkt 2: Det föreslås att Göran Persson, eller den han i sitt ställe
utser, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 (a)-(b): Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem
stämmovalda ordinarie ledamöter med en suppleant (a). Det föreslås
att antalet revisorer ska uppgå till två och att ingen
revisorssuppleant utses (b).

Punkt 13 (a)-(b): Det föreslås att ett fast arvode om sammanlagt 600
000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav (i) 300 000
kronor ska utgå till styrelsens ordförande och

(ii) 150 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter
som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Styrelseledamot
ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter
särskild överenskommelse med bolaget, ges möjlighet att fakturera
styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enlig lag
via bolag, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
bolaget (a). Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning (b).

Punkt 14 (a)-(c): Det föreslås att, för tiden intill nästa årsstämma,
till ordinarie styrelseledamöter utses Göran Persson, Per Grunewald,
Håkan Johansson, Peter Sandberg, Pär Östberg (samtliga omval) och
till styrelsesuppleant utses Victor Örn (omval)(a). Det föreslås att
Göran Persson utses till styrelsens ordförande (omval) (b). Det
föreslås att de auktoriserade revisorerna Stefan Bengtsson (omval)
och Katarina Eklund (nyval) utses till bolagets revisorer(c).

Styrelsens beslutsförslag punkterna 10, 15, 16 och 17
Punkt 10: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående
vinstmedel om 344 179 234 kronor disponeras på så sätt att ett
sammanlagt belopp om 21 757 554 kronor (mer exakt 21 757 553,95
kronor), motsvarande 0,29 kronor per utdelningsberättigad stamaktie,
och 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie att fördelas
på fyra utbetalningar, utdelas till aktieägarna och att i ny räkning
balanseras 322 421 680 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för
stamaktier föreslås den 18 maj 2017. Om årsstämman beslutar i
enlighet med förslaget beräknas utdelning för stamaktier ske genom
Euroclear Sweden AB den 23 maj 2017. Som avstämningsdag för utdelning
för preferensaktier föreslås följande avstämningsdagar: (i) den 30
juni 2017 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2017 (2,35 kronor),
(ii) den 29 september 2017 med beräknad utbetalningsdag den 4 oktober
2017 (2,40 kronor), (iii) den 29 december 2017 med beräknad
utbetalningsdag den 4 januari 2018 (2,35 kronor), och (iv) den 29
mars 2018 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2018 (2,40
kronor).

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets
aktiekapital med högst 81 521,76 kronor genom nyemission av högst 2
717 392 stamaktier på följande huvudsakliga villkor:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna
endast tecknas av dels det be-gränsade antalet nya investerare
styrelsen före årsstämman identifierat utifrån anmält intresse, dels
dem som per fredagen den 12 maj 2017 är införda (direktregistrerad
eller inte) som ägare av stamaktie i bolaget i bolagets aktiebok. Vid
överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning i enlighet med
följande ordning, dock att styrelsen med målet att skapa en god
ägarbas samt uppnå en god spridning av stamaktier ska ha rätt att i
första hand tillmötesgå teckningsintresse hos större eller av andra
skäl för bolaget strategiskt viktiga nya investerare: I första hand
ska aktier (i den utsträckning styrelsen tillåter betalning genom
kvittning) tilldelas dem som har fordran på bolaget och önskar betala
tecknade aktier genom kvittning mot sådan fordran, intill det antal
som svarar mot dennes fordrans kapitalbelopp jämte upplupen ränta,
pro rata i förhållande till var och ens sådan fordran (kapitalbelopp
jämte upplupen ränta). I andra hand ska aktier tilldelas övriga som
tecknat aktier, pro rata i förhållande till deras aktieteckningar. I
den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata, ska
tilldelning ske genom lottning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utifrån
av styrelsen bedömt invester-arintresse, genom ett kostnadseffektivt
och snabbt förfarande, möjliggöra dels ett breddat och utökat ägande
i bolaget, dels att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för
bl.a. fortsatta ny- och tilläggsinvesteringar. Den företrädesrätt
till utdelning som bolagets preferensaktier ger rätt till påverkas
inte negativt av emissionen.

Teckningskursen ska vara 18,40 kronor per aktie, varav 18,37 kronor
utgör överkurs. Tecknings-kursen svarar mot av styrelsen bedömt
marknadsvärde, där det dels beaktats bl.a. att bolagets stamaktie
inte är noterad och att bolagets noterade preferensaktie på visst
sätt har företrädesrätt till utdelning, dels utifrån ett bedömt
investerarintresse tillämpats sådan rabatt som skäligen kan krävas
för att alla de nya aktierna ska tecknas.

Teckning ska göras på särskild teckningslista senast den 30 juni 2017.
I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det inte medför skada
för bolaget eller dess borgenärer, får styrelsen tillåta betalning
genom kvittning i enlighet med aktiebolagsbolagen, varvid
likabehandling ska ske av dem som önskar betala tecknade aktier genom
kvittning. Kvittningsförklaring avges på teckningslistan. Vid
betalning genom kvittning verkställs kvittning (förutsatt att
styrelsen tillåter kvittning) i och med till-delning. I övrigt ska
kontant betalning för tecknade aktier erläggas till ett av bolaget
anvisat bankkonto senast fem bankdagar efter besked om tilldelning.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya
aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Vid full teckning och tilldelning i emissionen skulle denna innebära
en utspädning om 11,2 respektive 11,9 procent av bolagets nuvarande
aktiekapital och röster.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman:
A: dels beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram för anställda genom emission, utan vederlag, av
högst 600 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
sådana teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i
det följande:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna
endast kunna tecknas av bolagets helä...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.