Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-30

Pegroco Invest: NYEMISSION AV STAMAKTIER I PEGROCO INVEST AB (PUBL)

Pressmeddelande 30 juni 2015
Den 15 juni 2015 beslutade styrelsen i Pegroco Invest AB (publ), med
stöd av årsstämmans bemyndigande, om en till Henry Hansen, CEO
Scandinavian Air Ambulance eller av honom helägt bolag riktad
nyemission av 254 237 stamaktier till en teckningskurs om 11,80
kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts utifrån gällande
marknadsförhållanden och tidigare gjorda utfästelser. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser
det vore bra för bolaget och dess aktieägare att få in Henry Hansen
som aktieägare i bolaget. Teckningstiden löpte ut den 30 juni 2015.

Det av Henry Hansen helägda bolaget Henry Hansen Aviation AB har
tecknat sig för aktierna. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital
med 7 627,11 kronor och tillförs bolaget en emissionslikvid om 2 999
996,60 kronor.

Den 15 juni 2015 beslutade styrelsen vidare, under förutsättning av en
bolagsstämmas efterföljande godkännande, om en till de nya
styrelseledamöterna Göran Persson och Pär Östberg eller av dem
helägda bolag riktad nyemission av högst 125 000 stamaktier till en
teckningskurs om 11,80 kronor per aktie. Enligt beslutet äger Göran
Persson eller av honom helägt bolag rätt att teckna 62 500 av de nya
aktierna och Pär Östberg eller av honom helägt bolag rätt att teckna
62 500 av de nya aktierna. Teckningskursen har fastställts utifrån
gällande marknadsförhållanden och tidigare gjorda utfästelser. Skälen
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelseledamöters aktieägande i bolaget kan förväntas öka intresset
för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka
samhörighetskänslan med bolaget, vilket bedöms få en positiv påverkan
på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och
dess aktieägare. Teckningstiden löpte ut den 30 juni 2015.

Det av Göran Perssons helägda bolaget Baven AB och det av Pär Östberg
helägda bolaget AB Prado Invest har tecknat sig för 62 500 aktier
var. Om bolagsstämman godkänner emissionsbeslutet kommer
aktiekapitalet att öka med 3 750 kronor och bolaget att tillföras en
emissionslikvid om 1 475 000 kronor genom emissionen.

Emissionerna omfattar totalt 379 237 aktier motsvarande 4,5 Mkr. Antal
stamaktier efter emissionen kommer uppgå till 19 957 473 jämte 1 600
000 preferensaktier samt att aktiekapitalet ökar med cirka 11 377
kronor från cirka 635 347 SEK till 646 814 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Brue, VD, 0702702141, thomas@pegrocoinvest.com
Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management AB
Om Pegroco
Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora
onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco söker främst efter
verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där
det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Det kan
till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från
huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när
entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen
men inte har nödvändiga resurser.

Pegroco är aktiva ägare och fokuserar på investeringar där vi kan
bidra till att skapa värde i företagen genom att använda våra
medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet och
vårt starka affärsnätverk. Pegroco har även en rådgivande verksamhet,
Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning,
företagsförsäljning och affärsutveckling. Pegroco har under sina tio
år genomfört över tjugo investeringar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/nyemission-av-stamaktier-i-pe...
http://mb.cision.com/Main/12574/9799302/397369.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.