Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Pegroco Invest: Pegroco Invest AB Bokslutskommuniké 2018

KONCERNEN

Helåret 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 705,4 Mkr (329,4)
· Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag
uppgick till 54,0 Mkr (25,8)

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -91,5 Mkr (-23,3)
· Resultatet per stamaktie uppgick till -2,21 kr (-0,87)
· Periodens kassaflöde uppgick till 144,0 Mkr (-28,5)
MODERBOLAGET

Helåret 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 11,9 Mkr (12,5)
· Rörelseresultatet uppgick till -12,1 Mkr (-6,3)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -33,0 Mkr (65,5)
· Resultat per stamaktie uppgick till -0,80 kr (2,44)
· Periodens kassaflöde uppgick till 129,5 Mkr (-32,8)

Väsentliga händelser under kvartalet

Finansiellt stöd till Flexenclosure för leverans av stororder till en
av världens ledande datacenteroperatörer

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure har under 2018 fått flera stora
order på prefabricerade datacenter, bland annat från världens största
datacenteroperatör om ca 423 Mkr, vilket är ett bevis på att
Flexenclosure har en konkurrenskraftig produkt. De stora orderna har
dels ökat rörelsekapitalbehovet och dels krävt undergarantier till de
bankgarantier för förskott och fullgörande, som kunderna krävt.
Pegroco har därför under kvartalet lånat ut 11,4 Mkr i konvertibellån
samt ytterligare 10,0 Mkr i kortfristigt lån till Flexenclosure.
Vidare har Pegroco lämnat undergarantier avseende bankgarantier om
263,6 Mkr, varav 160,0 Mkr var utnyttjat vid årsskiftet. Garantierna
kopplas till specifika projekt som är begränsade i tid.

Pegroco ökar sin ägarandel i portföljbolaget Nordic MRO genom en
riktad nyemission och expanderar i Ryssland

Pegroco Invest har deltagit i en nyemission i portföljbolaget Nordic
MRO. Genom emissionen tillfördes bolaget nytt kapital om totalt 10,0
Mkr, varav Pegroco tecknade sig för 9,0 Mkr. Vidare konverterades
samtliga konvertibler i bolaget till aktier för 10,0 Mkr, vilket
innebär att kapitalbasen totalt stärks med 20,0 Mkr. Pegroco har
därmed ökat sitt ägande från 37,5 till 61,0 procent. Kapitalet är
avsett för finansiering av Nordic MRO:s fortsatta expansion. Nordic
MRO har sin huvudsakliga verksamhet i Norden men har sedan tidigare
även etablerat sig i Italien med fyra linjestationer. Under fjärde
kvartalet 2018 har bolaget startat upp verksamhet i Ryssland genom
etablering av tre linjestationer. Första kunden blev Nordavia.
Samtidigt har bolaget utökat och förstärkt sin verksamhet i
Köpenhamn-Kastrup. Den nya hangaren, strategiskt placerad bredvid
terminalerna på Kastrups flygplats, har fyra spår med en
underhållsyta på mer än 8 000 kvadratmeter och en lika stor yta för
parkering av kundernas flygplan.

Pegroco Invest AB avslutar avtal om likviditetsgaranti
Den 8 oktober 2018 avslutade Pegroco avtalet med Erik Penser Bank där
banken är likviditetsgarant för Pegrocos preferensaktie (ISIN
SE0007100540) som är noterad på First North Premier. Anledningen är
att aktien med god marginal uppfyller kraven på ägarspridning och
därmed inte behöver ha en likviditetsgarant.

Händelser efter kvartalets utgång

Nordisk Bergteknik fortsätter expandera genom förvärv av Pålab

Nordisk Bergteknik AB har per den 1 februari 2019 förvärvat och
tillträtt Pålab Holding AB med helägda dotterbolagen Pålaktiebolaget
Svenska AB samt Pålab Fastighetsförvaltning AB med bas i västsverige.

Pålab är en ledande aktör i Sverige som erbjuder helhetslösningar inom
grundläggning med fokus på pålning, spontning och grundförstärkning.
Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, mark- och
anläggning samt infrastruktur. Företaget har en väletablerad
organisation med egna medarbetare och maskiner. Pålab grundades 2003,
har huvudkontoret i Kungälv och verksamheten omsatte 2018 224 Mkr med
ett EBITDA på 46 Mkr.

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom
berghantering där borrning, sprängning och bergförstärkning hittills
varit koncernens stora huvudområden. Koncernens dotterbolag är idag
främst verksamma i Sverige och Norge.

- Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Pålab. Det är ett
välskött bolag med historik, stabil finansiell utveckling och
kompetent ledning. Pålab har en stark marknadsposition i samtliga
sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten. Förvärvet
är strategiskt rätt för vår fortsatta expansion i Nordisk Bergteknik
och baserat på 2018 årsomsättning taktar den nya koncernen en
omsättning om ca 750 miljoner kronor, säger Thomas Brue, VD Pegroco
Invest.

- Vi har de senaste åren sett att våra verksamheter kompletterar
varandra mycket väl. Med förvärvet blir vi snabbt en heltäckande
leverantör som kan erbjuda professionella tjänster inom hela området
för berghantering och grundläggning. Vi kan dessutom göra det på en
bredare geografisk bas än tidigare, säger Andreas Christoffersson, VD
för Nordisk Bergteknik.

- Affären gör att vi blir starkare tillsammans. Vi har en liknande
kundbas och våra uppdrag går ofta in i varandra. Det är vanligt att
både grundläggning och berghantering efterfrågas i samma projekt. Nu
får vi möjlighet att tillsammans bredda vår expertis och
tillgängliggöra vår kompetens till fler kunder och nya
marknadsområden, säger Björn Peterson, VD för Pålab.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 155-180 Mkr,
beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling om maximalt 25 Mkr.
Tilläggsköpeskillingen är beroende av den finansiella utvecklingen i
Pålab mellan åren 2019 och 2023. Finansiering har skett genom att
Pegroco tillskjuter kapital om 35 Mkr, sedvanliga förvärvslån från
bank samt att säljarna återinvesterar en del av köpeskillingen i
moderbolaget Nordisk Bergteknik.

Pålab kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik som ett helägt
dotterbolag per den 1 februari 2019. Efter säljarens återinvestering
som innebär att de blir delägare i Nordisk Bergteknik AB uppgår
Pegrocos ägarandel till 90,6 procent och efter eventuell inlösen av
A-aktierna till 68,8 procent.

Pegroco lämnar kortfristigt aktieägarlån till portföljbolaget Alelion
Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) ("Alelion") planerar en
företrädesemission under våren 2019 om högst 135 Mkr. Huvudägarna i
Alelion; Fouriertransform, Pegroco Invest AB samt Sammaj, som äger
65,2 procent av bolaget, avser sig att teckna sina pro rata andelar i
företrädesemissionen. Pegrocos ägarandel i Alelion uppgår till 18,5
procent.

Alelion är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem
baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är
energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till
en betydligt mindre miljöpåverkan. Bolagets huvudsakliga marknad är
industrifordon. För att vara väl positionerade bygger Alelion nu
Sveriges första storskaliga produktion av litiumjonbatterier mitt i
fordonsklustret på Hisingen i Göteborg. Fabriken beräknas stå färdig
under första halvan av 2019. Pegroco har en fortsatt stark tilltro
till både Alelions teknologi och på Alelion som en ledande leverantör
inom detta segment.

För att säkerställa Alelions likviditetsbehov till dess att
företrädesemissionen har genomförts kommer de tre huvudägarna enligt
ovan att lämna ett kortfristigt aktieägarlån om totalt 50 miljoner
kronor, motsvarande sina relativa pro rata andelar. Pegrocos andel
utgör totalt 14,1 Mkr. Aktieägarlånet kan komma att konverteras till
aktier i företrädesemissionen.

Flexenclosure kallar till kontrollstämma

En följd av Flexenclosures negativa resultat för 2018 är att bolaget
har förbrukat sitt aktiekapital och har upprättat en
kontrollbalansräkning. Flexenclosure har kallat till extra
bolagsstämma för att lägga fram kontrollbalansräkningen samt en plan
för att återställa bolagets aktiekapital. Ledning och styrelse har
tillsammans med de större ägarna tagit fram en plan för att
återställa aktiekapitalet och hållbar lönsamhet. Flexenclosure är i
dag väl positionerat och har en stark orderbok, framförallt inom
eCentre men också inom eSite.

VD har ordet

Pegrocos omsättning och lönsamhet fortsatte att växa även under det
fjärde kvartalet. Flera av våra portföljbolag har under året haft en
spännande utveckling med både stark organisk tillväxt och
kompletterande förvärv. Innehavens totala omsättning överstiger nu
2,1 miljarder kronor.

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättningen till 705 Mkr,
en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och EBITDA ökade till 54
Mkr, en ökning med 109 procent jämfört med 2017.

Vårt investeringsfokus har varit att utöka Basportföljen, både med
tilläggsförvärv till våra befintliga navbolag och med att addera nya
potentiella navbolag. Följaktligen har vi under året gjort
kompletterande förvärv inom Nordisk Bergteknik, Stockholms Spårvägar,
Nordic Lift samt förvärvat Nordic Furnaces. Inom Nordisk Bergteknik
slutförde vi i februari 2019 också ett strategiskt viktigt förvärv av
Pålab, ett mycket fint bolag inom grundläggning. Förvärvet breddar
Nordisk Bergtekniks erbjudande inom markteknik och gör gruppen till
en än mer attraktiv underleverantör till de stora
infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i
Pegrocokoncernen, Nordic MRO, genom en riktad nyemission som
finansierar bolagets spännande expansion, vilket ökade vårt ägande
till 61 procent. Flygplansmarknaden fortsätter att växa och
konkurrensen mellan flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar
i ett tryck på flygbolagen att pressa kostnader - något som ger goda
möjligheter för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett mer
kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen
Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Nordic Furnaces och Nordic MRO. Vår
ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler av portföljbolagen
in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att bolagen i
Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning mellan
olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Vårt innehav i Flexenclosure är en besvikelse. Bolagets kraftiga
negativa resultat påverkar Pegrocos resultat efter minoritetsandelar
negativt. Flexenclosures omsättningsökning är positiv, den var ett
resultat av en stark orderingång och ett nytt ramavtal med en av
världens ledande datacenteroperatörer, Equinix, för Flexenclosures
eCentre, vilket ger flera och större leveranser av datacenters. De
nya större projekten har samtidigt inneburit att Flexenclosure nu tar
ytterligare steg mot en industrialisering av sin produktion.

Bolagets största projekt under året, ett datacenter för Equinix med
placering i Zürich, hade dock avsevärt högre kostnader än väntat,
vilket starkt bidrog till det negativa resultatet. Bolaget nådde inte
heller fullt ut sitt o...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.