Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-04

Pegroco Invest: Pegroco Invest undersöker möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning genom en riktad nyemission av s...

Pressmeddelande den 4 juni 2018

Pegroco Invest AB (publ) ("Pegroco" eller "Bolaget") har mandaterat
Carnegie Investment Bank för att undersöka möjligheten att genomföra
en kapitalanskaffning på 150 miljoner kronor, med möjlighet att utöka
till 200 miljoner kronor, genom en riktad nyemission av stamaktier i
Bolagetmed stöd av det emissionsbemyndigandesomstyrelsen erhöll på
årsstämman den 18 april 2018. Detta som ett led i
noteringsförberedelserna av stamaktien.

Syftet med kapitalanskaffningen är att ge Pegroco en ökad finansiell
flexibilitet, att tillvarata nya investeringsmöjligheter samt stödja
och fortsätta utveckla befintliga portföljbolag.

Bolaget har för avsikt att från och med den 4 juni 2018 arrangera
möten med investerare. Med förbehåll för rådande
marknadsförutsättningar kan en kapitalanskaffninggenom en riktad
nyemission av stamaktierkomma att genomföras därefter. Bolaget kommer
att återkomma med ytterligare information när och om detta blir
aktuellt.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Premier Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost:
thomas@pegrocoinvest.com,

tel: 070-2702141.
Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 juni 2018 kl. 11.30 CET

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier eller andra värdepapper i Pegroco. Detta pressmeddelande
har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett
prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess
territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia)
eller något annat land där erbjudande eller försäljning av nya aktier
inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan
åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver
vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som
skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, i dess gällande lydelse eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/pegroco-invest-undersoker-moj...
http://mb.cision.com/Main/12574/2539671/853756.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.