Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik fortsätter sin expansion genom förvärv av grundläggningsbolag...

Pressmeddelande den 1 februari 2019

Nordisk Bergteknik AB har idag förvärvat Pålab Holding AB med helägda
dotterbolagen Pålaktiebolaget Svenska AB samt Pålab
Fastighetsförvaltning AB med bas i Göteborg. Samtidigt förvärvas även
100 procent av GeO Pålen.

Pålab är en ledande aktör i Sverige som erbjuder helhetslösningar inom
grundläggning med fokus på pålning, spontning och grundförstärkning.
Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, mark- och
anläggning samt infrastruktur. Företaget har en väletablerad
organisation med egna medarbetare och maskiner. Pålab grundades 2003,
har huvudkontoret i Kungälv och verksamheten omsätter totalt cirka
230 miljoner kronor med ett EBITDA överstigande 40 miljoner kronor på
årsbasis.

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom
berghantering där borrning, sprängning och bergförstärkning hittills
varit koncernens stora huvudområden. Koncernens dotterbolag är idag
främst verksamma i Sverige och Norge.

- Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Pålab. Det är ett
välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en
kompetent ledning. Pålab har en stark marknadsposition i samtliga
sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten. Förvärvet
är strategiskt rätt för vår fortsatta expansion i Nordisk Bergteknik
och baserat på 2018 årsomsättning taktar den nya koncernen en
omsättning över 800 miljoner kronor, säger Thomas Brue, VD Pegroco
Invest.

- Vi har de senaste åren sett att våra verksamheter kompletterar
varandra mycket väl. Med förvärvet blir vi snabbt en heltäckande
leverantör som kan erbjuda professionella tjänster inom hela området
för berghantering och grundläggning. Vi kan dessutom göra det på en
bredare geografisk bas än tidigare, säger Andreas Christoffersson, VD
för Nordisk Bergteknik.

Affären gör att vi blir starkare tillsammans. Vi har en liknande
kundbas och våra uppdrag går ofta in i varandra. Det är vanligt att
både grundläggning och berghantering efterfrågas i samma projekt
beroende av uppdragens karaktär. Nu får vi möjlighet att tillsammans
bredda vår expertis och tillgängliggöra vår kompetens till fler
kunder och nya marknadsområden, säger Björn Peterson, VD för Pålab.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 155-180
miljoner kronor, beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling om
maximalt 25 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingen är beroende av
den finansiella utvecklingen i Pålab under åren 2019 och 2023.
Finansiering sker genom att Pegroco tillskjuter kapital om 35
miljoner kronor, sedvanliga förvärvslån från bank samt att säljarna
återinvesterar en del av köpeskilligen i Nordisk Bergteknik.

Pålab kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik som ett helägt
dotterbolag per den 1 februari 2019.

Efter säljarens återinvestering som innebär att de blir delägare i
Nordisk Bergteknik AB uppgår Pegrocos ägarandel till 90,6 procent och
efter eventuell inlösen av A-aktierna till 68,8 procent.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD
Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel:
0702-702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Premier Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 11.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/pegrocos-portfoljbolag-nordis...
https://mb.cision.com/Main/12574/2729823/984668.pdf

Författare Cision