Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-11

Pegroco Invest: Styrelsen för Pegroco Invest AB (publ) föreslår riktad emission

Pressmeddelande den 11 april 2017

Styrelsen för Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, har den
11 april 2017 beslutat att föreslå årsstämman den 16 maj 2017 att
besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 81 521,76 kronor
genom nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av
högst 2 717 392 stamaktier. Vid full teckning tillförs bolaget 50
miljoner kronor före emissionskostnader.

Bakgrund
Pegroco har under senaste perioden genomfört ett betydande antal
förvärv och investeringar. Mot den bakgrunden ser styrelsen fortsatt
goda möjligheter att investera i existerande portföljbolag till
attraktiva villkor, för att därigenom möjliggöra en snabbare organisk
tillväxt och kompletterande företagsförvärv i portföljbolagen.
Styrelsen har utvärderat olika finansieringsalternativ och med hänsyn
till bolagets finansiella policys, är den samlade bedömningen att en
nyemission rekommenderas.

Villkor i korthet
För nyemissionen föreslås följande huvudsakliga villkor:
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna
endast tecknas av dels det begränsade antalet nya investerare
styrelsen före årsstämman identifierat utifrån anmält intresse, dels
dem som per fredagen den 12 maj är införda (direktregistrerad eller
inte) som ägare av stamaktie i bolaget i bolagets aktiebok. Vid
överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning i enlighet med
följande ordning, dock att styrelsen med målet att skapa en god
ägarbas samt uppnå en god spridning av stamaktier ska ha rätt att i
första hand tillmötesgå teckningsintresse hos större eller av andra
skäl för bolaget strategiskt viktiga nya investerare: I första hand
ska aktier (i den utsträckning styrelsen tillåter betalning genom
kvittning) tilldelas dem som har fordran på bolaget och önskar betala
tecknade aktier genom kvittning mot sådan fordran, intill det antal
som svarar mot dennes fordrans kapitalbelopp jämte upplupen ränta,
pro rata i förhållande till var och ens sådan fordran (kapitalbelopp
jämte upplupen ränta). I andra hand ska aktier tilldelas övriga som
tecknat aktier, pro rata i förhållande till deras aktieteckningar. I
den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata, ska
tilldelning ske genom lottning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utifrån
av styrelsen bedömt investerarintresse, genom ett kostnadseffektivt
och snabbt förfarande, möjliggöra dels ett breddat och utökat ägande
i bolaget, dels att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för
bl.a. fortsatta ny- och tilläggsinvesteringar. Den företrädesrätt
till utdelning som bolagets preferensaktier ger rätt till påverkas
inte negativt av emissionen.

Teckningskursen ska vara 18,40 kronor per aktie, varav 18,37 kronor
utgör överkurs. Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt
marknadsvärde, där det dels beaktats bl.a. att bolagets stamaktie
inte är noterad och att bolagets noterade preferensaktie på visst
sätt har företrädesrätt till utdelning, dels utifrån ett bedömt
investerarintresse tillämpats sådan rabatt som skäligen kan krävas
för att de nya aktierna ska tecknas.

Teckning ska göras på särskild teckningslista senast den 30 juni 2017.

I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det inte medför skada för
bolaget eller dess borgenärer, får styrelsen tillåta betalning genom
kvittning i enlighet med aktiebolagsbolagen, varvid likabehandling
ska ske av dem som önskar betala tecknade aktier genom kvittning. I
övrigt ska tecknade aktier betalas kontant.

Aktier och utspädning
Vid fulltecknad nyemission ökar antalet stamaktier i bolaget med 2 717
392; från 24 212 255 aktier, varav 22 612 255 stamaktier och 1 600
000 preferensaktier, till 26 929 647 aktier, varav 25 329 647
stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, innebärande en utspädning
om 11,2/ 11,9 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.

Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämman, inklusive förslag till beslut, utfärdas och
offentliggörs separat.

Om Pegroco:
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information
Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost:
thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april
2017 kl. 11.30 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/styrelsen-for-pegroco-invest-...
http://mb.cision.com/Main/12574/2237239/656326.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.