Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-28

PEN Concept: Kallelse till extra bolagsstämma i PEN Concept Group AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 15 OKTOBER 2018

Aktieägarna i PEN Concept Group AB (publ), 556772-5667, kallas härmed
till extra bolagsstämma, måndagen den 15 oktober 2018 kl. 14.00 i PEN
Interiörs lokaler, Alfavägen 3, 556 52 Jönköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare, som önskar delta på denna extra
bolagsstämma skall;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 9 oktober 2018 (se även under rubriken
Förvaltarregisterade aktier nedan), och

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress, PEN Concept Group AB,
Alfavägen 3, 556 52 Jönköping, eller via e-post till info@pen.se
eller per telefon 036-36 17 80 senast kl.16.00 onsdagen den 10
oktober 2018.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer,
telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall
uppgift om ombud och biträden. I de fall aktieägare avser att
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
skickas in till bolaget i samband med anmälan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom,
för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 9
oktober 2018, då sådan registrering måste vara verkställd för att
beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per
nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Förslag till nyemission

8. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår Mikael Palm Andersson som ordförande vid stämman.

Förslag till nyemission (punkt 7)

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att
genomföra en företrädesemission av aktier varigenom bolagets
aktiekapital ökas med högst 151 832.64 SEK genom nyemission av högst
3 795 816 aktier, envar med kvotvärde 0,04 SEK, till en teckningskurs
om 2,20 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 8 350 795
SEK.

Emissionsvillkor:

- Emissionen ska ske med företräde för befintliga aktieägare i
bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex
(6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

- Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen ska vara onsdagen den 24 oktober
2018. Även övriga investerare kan teckna i emissionen utan
företrädesrätt.

- För varje tecknad och tilldelad aktie ska erläggas 2,20 SEK kontant.

- Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 31
oktober 2018 till och med den 15 november 2018. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som
görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista
och betalning ska erläggas senast femte bankdagen efter det att
besked om tilldelning meddelats tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga tiden för teckning och betalning.

- För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier till annan investerare som tecknat
aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta om hur fördelning
mellan tecknare ska ske.

- I första hand ska tilldelning av nya aktier, som tecknats utan stöd
av teckningsrätter, ske till sådana tecknare som även tecknat nya
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte. För det fall tilldelning
till dessa tecknare inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro
rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

- I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra tecknare som tecknat utan stöd av
teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske
fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
nya aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

- De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser,
befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 22 774 900 st.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.pen.se. Handlingarna kommer också att skickas till de
aktieägare som begär det och lämnar fullständig adress.

Jönköping 26 september 2018

PEN Concept Group AB (publ)

Styrelsen

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för
butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är
uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar
såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen
Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom
sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det
kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av
design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för
mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS
där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom
köksmaskiner, möbler och utensilier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pen-concept/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/14469/2630744/917714.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.