Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

PEPTONIC Medical AB: Delårsrapport för perioden januari 2017 - september 2017

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.aktietorget.se, kortnamn: PMED)

2017 KVARTAL 3 (jul-sep)

· Rörelseresultat -2 969 (-1 983) KSEK

· Resultat per aktie -0,07 (-0,10) SEK

2017 FÖRSTA TRE KVARTALEN (jan-sep)

· Rörelseresultat -8 209 (-8 304) KSEK

· Resultat per aktie -0,19 (-0,40) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Den 10 mars informerade Bolaget om att de uppsatta kliniska
effektmåtten i huvudstudien (160 patienter) av bolagets fas
IIb-studie där gelen Vagitocin® utvärderades som behandling av
vaginal atrofi, ej uppnåddes. En vidare analys av studiens data
visade dock att gelen, både med och utan aktiv substans (oxytocin),
hade en kraftigt signifikant effekt mot Mest Besvärande Symtom (MBS)
efter tolv veckors behandling. För att gå in i fas III med en produkt
innehållande oxytocin, skulle en ny fas IIb-studie behöva genomföras.
Bolaget valde därför att prioritera framtagning av den oxytocinfria
gelen till en receptfri produkt.

· Den 17 maj informerade Bolaget att resultaten från den explorativa
delen av Bolagets fas 2b -studie visar på lika goda
behandlingseffekter som i den inledande sk. huvudstudien. Det innebär
att inga skillnader kunde påvisas mellan placebo och aktiv substans
(oxytocin) för något av de uppställda effektmålen, medan placebogelen
även i denna studie gav en kraftig effekt mot Mest Besvärande Symtom
(MBS). Alla patienter i placebogruppen (10 av 10) upplevde
symtomlindring och hälften blev helt symtomfria.

· Vid bolagsstämman den 18 maj nyvaldes Leni Ekendahl och Marianne
Östlund som styrelseledamöter. Arne Ferstad och Hans von Celsing
omvaldes, den sistnämnde som ordförande.

· Efter beslut på ordinarie bolagsstämma genomförde bolaget under
maj-juni en fulltecknad nyemission med företräde för bolagets
aktieägare, vilken tillförde bolaget 12,3 MSEK före
emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till
övertilldelning, vilken tillförde bolaget ytterligare ca 1,1 MSEK.
Totalt ökade antalet aktier med 22 411 316 till 43 014 300 stycken,
vilka alla har registrerats.

· Den 30 maj informerade bolaget om att man lämnat in en
patentansökan för att skydda användningen av sin vaginalgel för
behandling av symtom som associeras med vaginal atrofi. Ansökan har
lämnats till patent- och registreringsverket i Sverige och är
prioritetsgrundande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· I oktober meddelade Bolaget att man rekryterat Erik Sundquist som
marknadschef i Bolaget. I sin roll som marknadschef får Erik ansvaret
för kommersialiseringen av VagiVital™ - Peptonics egenutvecklade
vaginalgel för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

· Den 31 oktober informerade Bolaget om att man tecknat ett
samarbets- och sponsringsavtal med 1,6 & 2,6 miljonerklubben. 1,6 &
2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa
för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening,
bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar.

VD har ordet

Peptonic Medical är ett bolag som utvecklar nya, effektiva och säkra
behandlingar och produkter inom området kvinnohälsa. Vi vill bidra
till att förbättra tillgängligheten och effekten av produkter för
kvinnospecifika sjukdomar och åkommor. Som ett led i denna strävan
har Bolaget ingått ett sponsrings- och samarbetsavtal med 1,6 & 2,6
miljonerklubben, som är en ideell förening, bildad 1998 och idag en
av Sveriges största kvinnoföreningar. 1,6 & 2,6 miljonerklubben
arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor.
Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med
inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den
mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors
situation. 1,6 miljonerklubben har över 33 000 medlemmar i Sverige
och systerorganisationer i många länder utanför Sverige.

Under tredje kvartalet har fokus i Peptonic legat på arbetet med att
CE-märka VagiVital™ . För detta krävs att bolaget dels inför ett
kvalitetssystem (ISO 13485) och dels tar fram en s.k. Technical File.
Arbetet har fortskridit enligt plan och tidsplanen ser ut att hålla.
Det betyder att en CE-märkning bör kunna erhållas under första
kvartalet 2018. Därefter kan produkten marknadsföras och säljas i
Europa. En motsvarande registreringsprocess av VagiVital™ i USA
kommer att påbörjas genast efter att CE-märkningen är klar.

Första marknad för VagiVital™ blir Sverige. Inför lanseringen krävs
mycket arbete kring positionering, design, PR, val av säljkanaler
o.s.v. För att leda detta arbete har Erik Sundquist rekryterats som
marknadschef i Peptonic. Erik har lång erfarenhet av lanseringar och
marknadsföring av medicintekniska produkter både i Sverige/Norden och
internationellt.

Docent och överläkare Aino Fianu Jonasson, som agerade koordinerande
prövare i den senaste kliniska studien, har utsetts till medicinsk
rådgivare i Peptonic. Aino kommer att stötta bolaget i medicinska
frågor och i kommunikationen med bl.a. gynekologerna kring
VagiVital™.

Vi har även ambitioner på att lansera VagiVital™ i länder utanför
Norden. Detta skall ske med hjälp av partners eller distributörer.
Intresset för VagiVital™ bland potentiella samarbetspartners är
stort. Eftersom VagiVital™ är en medicinteknisk produkt blir
registreringsprocessen både enklare och billigare än en
läkemedelsklassad produkt. Diskussioner med potentiella
samarbetspartners pågår.

Vi har en spännande tid framför oss i Peptonic. Vi kommer givetvis att
kontinuerligt informera marknaden om hur arbetet fortskrider.

Johan Inborr
VD
Stockholm, den 9 november 2017

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten
ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och
resultat.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2018-02-27

Stockholm den 9 november, 2017

Hans von Celsing, styrelseordförande Arne Ferstad, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot Leni Ekendahl, styrelseledamot

Johan Inborr, CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Inborr, CEO PEPTONIC medical AB. Tel: +46 708 853 893

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
november 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical-ab/r/delarsrapport-for-period...
http://mb.cision.com/Main/11203/2386035/748371.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.