Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-16

PEPTONIC Medical AB: HALVÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2019 - juni 2019 Peptonic Medical AB (publ) org nr...

2019 KVARTAL 2 (apr-jun)

· Omsättning produkter 1 011 (0) KSEK
· Bruttovinst 768 (0) KSEK, 76% (0%)
· Rörelseresultat -5 102 (-3,563) KSEK

· Resultat per aktie -0,06 (-0,04) SEK

2019 FÖRSTA HALVÅRET (jan-jun)

· Omsättning produkter 2 481 (0) KSEK
· Bruttovinst 1 570 (0) KSEK, 63% (0%)
· Rörelseresultat -8 287 (-6,385) KSEK
· Resultat per aktie -0,09 (-0,07) SEK

VD har ordet

Första halvåret i Peptonic har varit mycket händelserikt och kantat
med framgångar. Året började med att Apoteket AB tog in VagiVital i
30 av sina största apotek, inklusive on-lineförsäljning. Tidigare
kunde VagiVital köpas på bl.a. Apoteket Hjärtats, Apoteas, Apohems,
Meds.se nätbutiker.

I januari kunde vi stolta meddela resultaten från en kundenkät, som
visade på stor nöjdhet bland VagiVitals användare. Detta var ett
välkommet och viktigt kvitto på att produkten fungerar minst lika bra
i praktiken som resultaten från de kliniska studierna indikerat.

I april genomförde vi den första TV-reklamkampanjen och i maj
utvidgade Apoteket AB sin distribution av VagiVital genom att göra
den tillgänglig i 250 butiker runt om i Sverige.

För att stärka kassan och därmed kunna satsa vidare på
marknadsföringen av och söka nya distributörer för VagiVital
genomfördes en företrädesemission i juni. Målet var att ta in ca 26
Mkr. Emissionen tecknades till 229% och inbringade 24,6 Mkr efter
emissionskostnader. Det höga teckningsgraden visar på stort intresse
för Peptonics aktie, likaså på stora förväntningar på bolaget.

I juni rekryterades första patienten till den kliniska studie med
kvinnor som behandlas för hormonberoende cancer och som lider av
vaginal atrofi (VA). Syftet med studien är att uppmärksamma denna
patientgrupp, som i stor utsträckning lider av VA, samt att visa att
VagiVital är ett tryggt och effektivt behandlingsalternativ för VA
symtomen.

Rörelseresultatet för halvåret blev -8,3 Mkr. Försäljningen uppgick
till 2,5 Mkr, vilket är i nivå med våra förväntningar.
Marknadsföringskostnader och kostnader för tillverkning, transport
och distribution uppgick till ca 5,5 Mkr. Att bygga ett nytt
varumärke och få igång en försäljning av en ny produkt kräver både
investeringar och tålamod. Vi har utvecklat en modell och lagt oss på
en nivå som utifrån våra resurser känns optimal, men som
kontinuerligt justeras utifrån utfall och analyser.

En mycket positiv händelse efter periodens slut är tecknandet av ett
distributionsavtal med Yuanjin Bio för Kina. Detta avtal öppnar en
marknad med stor potential. Yuanjin Bio kommer att ansvara och ta
kostnaderna för registrering, lansering och marknadsföring av
VagiVital.

Förberedelserna för att starta försäljningen av VagiVital via
nätbutiker i Norge och Danmark pågår för fullt. Starten har fördröjts
av lång leveranstid för tuberna med flerspråkstryck. Vi räknar dock
med att komma igång under innevarande kvartal.

Vi jobbar aktivt vidare på att utöka distributionen av VagiVital i och
utanför Europa. I vissa länder kommer vi att använda partners
(distributörer), medan vi i andra länder kommer att ta en aktivare
roll. Detta dels för att vinna tid och dels ha större möjligheter att
applicera erfarenheterna från hemmamarknaden på nya marknader.

Att utöka produktportföljen är viktigt för Peptonic. Vi jobbar därför
aktivt med att utvärdera olika alternativ - både sådana som vi själva
identifierat och sådana som erbjuds oss.

Årets andra halva kommer att vara händelserik och spännande. Mycket
skall hända och många aktiviteter är inplanerade. Allt för att
vidareutveckla Peptonic till ett attraktivt och kompetent bolag inom
kvinnohälsa.

Bromma, den 16 augusti, 2019

Johan Inborr

VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Den 10 januari 2019 meddelades att bolagets egenvårdsprodukt för
behandling av vaginal atrofi och torrhet - VagiVital® - har godkänts
för försäljning av Apoteket AB i dess butiker och nätbutik, av
Apoteket Hjärtat i dess nätbutik och av Apoteksgruppen i gruppens ca
40 st fristående apoteksbutiker runt om i landet. Initialt kommer
VagiVital® att finnas i Apoteket ABs 30 största butiker och i dess
nätbutik (www.apoteket.se) från och med mitten av februari 2019 och i
Apoteket Hjärtats nätbutik (www.apotekethjartat.se) senast från och
med början av februari.

· Den 18 januari 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att
man har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e
november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital
Nordic AB AB av 2.192.270 nya aktier om 1,2 MSEK.

· Den 28 januari 2019 meddelades att resultaten från en nyligen
genomförd undersökning bland kvinnor som använt visar på mycket god
behandlingseffekt. Av de drygt tvåhundra VagiVital-användare som
svarade på enkäten upplevde fler än tre fjärdedelar att de fått
symtomlindring. Detta oberoende av hur länge de hade använt
VagiVital®. Av dem som använt VagiVital® i två månader eller längre
rapporterade hela nio av tio (89%) att de fått symtomlindring.

· Den 12 februari meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man
med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e
november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital
Nordic AB AB av 2.375.120 nya aktier om 1,5 MSEK.

· Den 10 april 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att
man med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e
november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital
Nordic AB av 2.375.120 nya aktier om 1,5 MSEK.

· Den 18 april 2019 meddelas att årsredovisningen för 2018 finns
tillgänglig på bolagets webbplats www.peptonicmedical.se samt på
Spotlight webbplats www.spotlightstockmarket.com

· Den 8 maj 2019 meddelar bolaget att Apoteket AB utökar
distributionen av Peptonics egenvårdsprodukt VagiVital® till att från
och med maj månad omfatta 250 apoteksbutiker från dagens 30 butiker.
VagiVital® kan sedan tidigare också köpas på Apoteket ABs nätbutik
(www.apoteket.se). I samband med denna utökade distribution har
Peptonic fått en order till ett värde av 440 tusen kronor.

· Den 17 maj 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man
med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e
november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital
Nordic AB av 2.375.120 nya aktier om 4,2 MSEK.

· Den 20 maj 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man
med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 november 2018,
beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Villkoren i
Företrädesemissionen innebär att Aktieägare i Bolaget erhåller en (1)
teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3)
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningstiden löper
under perioden den 29 maj - 14 juni 2019 och teckningskursen uppgår
till 0,83 SEK per aktie. Genom teckningen kommer Bolaget att
tillföras upp till ca 26,4 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesemissionen är till 50 procent garanterad genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

· Den 19 juni 2019 meddelar Peptonic Medical AB (publ) att
nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen") har slutförts och tillför Bolaget cirka 26,4
MSEK före avdrag för transaktionskostnader om knappt 1,9 MSEK. Totalt
tecknades omkring 60,4 MSEK, motsvarande cirka 229 procent av
Företrädesemissionen.

· Vid bolagsstämman den 19 juni 2019 omvaldes styrelsen i sin
helhet.

· Den 20 juni 2019 meddelar Peptonic Medical AB att man tecknat
avtal med DQS Medizine GmbH (DQS-MED) om att de skall överta
godkännandet av Peptonics kvalitetssystem och CE-märkning för
VagiVitalâ från och med i höst.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 25 juli 2019 meddelar Peptonic Medical AB att man ingått ett
avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. ('Yuanjia Bio')
avseende registrering, marknadsföring, försäljning och distribution
av VagiVital® i folkrepubliken Kina. Avtalet ger Yuanjia Bio
exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra och sälja
VagiVital® i Kina. I gengäld har Yuanjia Bio åtagit sig att köpa
årliga mimimumkvantiteter av VagiVital® och att stå för alla
kostnader för registrering och kommersialisering av produkten. I
samband med undertecknandet av avtalet betalar Yuanjia Bio 125,000
Euro till Peptonic som en initial delbetalning för första
kommersiella beställningen av VagiVital® inför lanseringen.

FINANSIELL INFORMATION
Intäkter - Försäljning av varor uppgick under andra kvartalet till 1
011 (0) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 17 (0) KSEK.
Första halvåret uppgick försäljning av varor till 2 481 (0) KSEK.
Övriga rörelseintäkter var för halvåret 35 (66) KSEK.

Kostnader - Kostnader för andra kvartalet uppgick till -6 130 (-3 563)
KSEK. De kostnader som väsentligt har ökat under kvartalet är
kostnader för försålda varor och lanseringskostnaderna. Kostnaderna
för första halvåret var -10 803 (-6 319). Under halvåret har
kostnader för produkter varit 911 KSEK och marknadsföringskostnaderna
har varit 4 621 KSEK.

Resultat - Bolagets resultat efter finansnetto för andra kvartalet
uppgick till -5 417 (-3 589) KSEK. För halvåret är motsvarande
resultat -8 917 (-6 347) KSEK. Under halvåret har ett räntebärande
lån om 10 500 KSEK gjort att räntekostnaden blivit -630 KSEK. Lånet
återbetaldes innan halvårsskiftet och inga ytterligare kostnader
tillkommer.

Finansiell ställning och likviditet - Kassa och bank uppgick per den
30 juni 2019, till 22 651 (10 534) KSEK. Vidare finns en fordran från
den pågående nyemissionen som har inkommit under juli månad, netto
har det tillkommit cirka 700 KSEK till kassan. Under kvartalet har
bolaget fått in netto 5 673 (0) KSEK i nyemitterat kapital via
avtalet med ReCall Capital om utlåning av aktier och riktade
nyemissioner. Kostnaden för detta har varit cirka 6% av emitterat
kapital. I juni genomfördes även en större företrädesemission som
netto inbringade cirka 24 500 KSEK till en kostnad om cirka 6,6%.

Eget kapital - Bolagets eget kapital per den 30 juni 2019 uppgick till
79 370 (64 345) KSEK, vilket ger en soliditet om 95 (93) procent.
Under april till juni 2019 genomfördes två riktade nyemissioner och
en företrädesemission som tillförde bolaget 30,1 MSEK efter
kostnader. Företrädesemissonen registrerades hos Bolagsverket under
slutet av juli månad, därav finns det en pågående emission i
balansräkningen om 26,0 MSEK.

Skulder - Bolaget skulder uppgick,...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.