Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

PETROGRAND AB: Uttalande från den nyvalda styrelsen i Petrogrand gällande Sheltons uppdaterade erbjudande

Petrogrand AB
Pressmeddelande

Uttalande från den nyvalda styrelsen i Petrogrand gällande Sheltons uppdaterade
erbjudande

Stockholm, 2014-03-17 17:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Acceptfristen i Shelton Petroleum AB:s ("Shelton") erbjudande till Petrogrand
AB:s ("Petrogrand" eller "Bolaget") aktieägare ("Erbjudandet") löpte ut den 12
mars 2014. Endast cirka 12,4 % av aktieägarna hade då accepterat erbjudandet.
Shelton som i Erbjudandet haft som villkor att minst 50 procent av Petrogrands
aktieägare accepterar Erbjudandet, har trots detta förklarat Erbjudandet
ovillkorat och kommer därför att förvärva de aktier som lämnats in under
acceptfristen. I samband med att Erbjudandet förklarades ovillkorat, höjde
Shelton vederlaget i Erbjudandet från 0,34 till 0,44 Shelton aktier av serie B
för varje Petrogrand aktie samt gav de aktieägare som ej accepterat Erbjudandet
möjlighet att göra det fram till den 28 mars 2014. En grupp investerare,
inklusive Metroland, motsvarande cirka 12,5 % av aktierna i Petrogrand, har
uttalat sitt stöd för det uppdaterade Erbjudandet. Däremot anser övriga större
aktieägare i Petrogrand att budet fortfarande väsentligen understiger vad som
kan anses vara rättvist.

Med anledning av detta har styrelsen i Petrogrand gjort en förnyad utvärdering
och tagit vederlagshöjningen i beaktande, men återigen på skäl som anförs nedan
enhälligt beslutat att rekommendera Bolagets aktieägare att inte acceptera
Erbjudandet. Styrelsens slutsats har vidare styrkts av den uppdaterade fairness
opinion som ABG Sundal Collier lagt fram, med slutsatsen att Erbjudandet
fortfarande inte är skäligt för Petrogrands aktieägare.

Bakgrund till styrelsens fortsatta nej till det nya Erbjudandet.

Styrelsen i Petrogrand anser att värdet på Shelton är mycket osäkert, vilket
styrks av prisnedgången i Sheltons aktie som har inträffat efter det att
Petrogrand i sitt tidigare ställningstagande till Erbjudandet pekade på ett
antal potentiella risker. Petrogrands värde är mycket säkrare på grund av
Bolagets kassa och finansiella tillgångar som per den 31 december 2013 uppgick
till cirka 370 MSEK, därtill har Bolaget inga skulder. Det finns till detta
även potentiellt orealiserat värde i Petrogrands licenser Nizhnepaninsky och
Muromsky 2 genom det samarbetsavtal som Bolaget förhandlar med Gazprom Neft.
Sheltons värde är däremot mera osäkert på grund av osäkerheten kring
licensvillkoren för de ukrainska tillgångarna, den geologiska osäkerheten
relaterad till resurspotentialen på Rustamovskoye-fältet i Ryssland, avsaknaden
av aktuell redovisning av reserver och resurser och de växande kundfordringarna
för Lelyaki-fältet i Ukraina. I Sheltons bokslutskommuniké från den 17 februari
2014 framgår det att de kortfristiga fordringarna uppgår till cirka 63,5 MSEK,
där Shelton angivit att fordran i Ukraina uppgår enligt bolaget till cirka 48
MSEK. Vad avser de ytterligare fordringarna om cirka 15,5 MSEK och hur säkra är
dessa fordringar? Därutöver finns frågetecken kring Sheltons skatteskuld om
cirka 25 MSEK - när ska denna regleras? Med beaktande av ovan är styrelsen i
Petrogrand mycket oroad över Sheltons finansiella situation. Osäkerheten i
Sheltons värde kan även ses i den senaste utvecklingen av bolagets
marknadsvärdering. Sedan det första Erbjudandet den 22 januari 2014 har
aktiekursen i Shelton sjunkit från 30,6 kronor per aktie till 19,8 kronor per
aktie den 17 mars 2014 kl. 14:00. Detta innebär att marknadsvärderingen har
minskat från cirka 370 MSEK till cirka 237 MSEK under acceptperioden. Vidare
kan anföras att det enligt ett officiellt meddelande från Krims parlament har
beslutats att nationalisera Chernemorneftegaz samtliga tillgångar inklusive
gas- och oljefält.

Enligt Shelton har det nya Erbjudandet på Petrogrands aktier en budpremie om
cirka 52,7 % baserat på aktiekurserna för de båda bolagen. Detta stämmer enbart
om värderingen av Shelton är korrekt. Ifall budpremien baseras på Petrogrands
egentliga tillgångar (motsvarar cirka 9,18 kronor per aktie) så är den
egentliga budpremien negativ 5,2 % med beaktande av rådande kurs om 19,8 SEK
per aktie för Shelton den 17 mars 2014 kl. 14:00. Således är det tydligt att
den budpremie som baseras på enbart aktiekursen påvisar en stor differens mot
den premie som baseras på Bolagets egentliga tillgångar.

För att kunna bilda sig en uppfattning om det verkliga värdet av Shelton, har
styrelsen i Petrogrand både skriftligt och muntligt, föreslagit formella möten
med Shelton i syfte att få svar på de frågorna och osäkerheter, som nämns ovan.
Shelton har inte besvarat Petrogrands förslag. Det har från Petrogrands sida
lyfts fram ett flertal frågor, gällande exempelvis de ökande kundfordringarna i
den ukrainska verksamheten. Att Shelton inte varit beredda att inleda en dialog
med Petrogrand stärker förstås styrelsens bedömning i att Erbjudandet inte är
skäligt för Petrogrands aktieägare.

Innan aktieägarna i Petrogrand fattar ett beslut om Erbjudandet, rekommenderar
styrelsen i Petrogrand att en due diligence görs på Shelton så att potentiella
risker upptäcks och presenteras. Petrogrand är även villig att täcka 50 % av
kostnaderna i samband med due diligence arbetet. Styrelsen i Petrogrand kan
inte, i nuläget, rekommendera aktieägarna i Petrogrand att byta sina säkra
finansiella tillgångar till aktier i ett företag som inte kan ge
tillfredsställande information om sin nuvarande ekonomiska situation och
geologiska resurser.

Vidare finner styrelsen i Petrogrand Sheltons fientliga agerande bekymrande
eftersom det distraherar Bolaget från att bedriva sin dagliga verksamhet,
vilket bland annat påverkar pågående förhandlingar med Gazprom Neft.

Styrelsen i Petrogrand

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maks Grinfeld, VD, tel. +46-8-5000 78 10
Mikael Wallgren, styrelseordförande, tel. +46-8-5000 78 10
Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB

Aktsamhetsuppmaning:
Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på
Petrogrand ABs ("Petrogrand") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar
och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k.
"forward looking statements" om Petrogrands framtida verksamhet. Sådana
bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden
omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar",
"tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden
reflekterar företagsledningens för Petrogrand förväntningar och antaganden mot
bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.

Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till I)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari
Petrogrand har verksamhet, II) förändringar i den geologiska informationen som
finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, III) Petrogrands förmåga
att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en "going concern", IV) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, V) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUB/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för Petrogrand komma att väsentligt avvika från
den i bolagets informationsgivning förväntade.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.