Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

PETROGRAND LÄMNAR FÖRTYDLIGANDE OCH SENARELÄGGER TIDSPLANEN I DET KONTANTA UPPKÖPSERBJUDANDET RIKTAT TILL SHELTON PETROLEUMS AKTIEÄGARE

Petrogrand AB
Pressmeddelande

PETROGRAND LÄMNAR FÖRTYDLIGANDE OCH SENARELÄGGER TIDSPLANEN I DET KONTANTA
UPPKÖPSERBJUDANDET RIKTAT TILL SHELTON PETROLEUMS AKTIEÄGARE

Stockholm, 2014-04-04 08:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Petrogrand AB (publ) ("Petrogrand") offentliggjorde den 21 mars 2014 klockan
16:05 CET ett kontant uppköpserbjudande till innehavarna av aktier,
konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ) ("Shelton
Petroleum") ("Erbjudandet").

Mot bakgrund av rekommendation från Aktiemarknadsnämnden, samt ny information
gällande aktieantalet i Shelton Petroleum har Petrogrand beslutat följande:

1) Att dra tillbaka förslaget om styrelseval i Petrogrands begäran om extra
bolagsstämma i Shelton Petroleum daterad den 28 mars 2014. Förslag om
minoritetsrevisor kvarstår. Därutöver kommer Petrogrand istället att föreslå ny
styrelse vid Årsstämman i Shelton Petroleum den 20 maj 2014;

2) Att senarelägga den tidigare kommunicerade preliminära tidsplanen i
Erbjudandet. Skälen för senareläggningen är bland annat att bereda aktieägarna
i Shelton Petroleum och Petrogrand möjlighet att ta del av den årsredovisning
och information från tidsperioden från januari till mars 2014 som Shelton
Petroleum enligt sitt kalendarium kommer att publicera i april.

Den nya beräknade tidsplanen är följande:

Offentliggörande av erbjudandehandling 17 april 2014

Acceptperiod 22 april 2014 – 13 maj 2014

Redovisning av likvid 22 maj 2014

3) Att klargöra att det inte är ett fullföljandevillkor att en oberoende
företagsutvärdering, s.k. due diligence, av Shelton Petroleum får göras. På
grund av en felskrivning har det i sammanfattningen av pressmeddelandet
gällande offentliggörande av Erbjudandet kommit med en skrivelse från ett
tidigt utkast att fullföljandet av Erbjudandet skulle vara villkorat av att
Petrogrand får genomföra en due diligence av Shelton Petroleum. Petrogrand
kommer att återkalla sin begäran om due diligence, och avvakta den reviderade
årsredovisningen eller annan offentlig information, för att få bort osäkerheten
beträffande Sheltons kortfristiga fordringar och övriga tillgångar, och därmed
värdet på Shelton.

4) Petrogrand lämnar slutligen ett förtydligande i förhållande till villkor i
Erbjudandet beträffande att Petrogrand förbehåller sig rätten att omräkna
vederlaget per A-aktie, B-aktie, konvertibel och teckningsoption för det fall
att antalet utestående aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner skulle
komma att ändras fram till utgången av acceptperioden. Det förtydligas att
sådan omräkning endast kommer att ske för det fall att sådan ändring av antalet
utestående aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner skulle komma att
resultera i att värdet per aktie i Shelton Petroleum minskar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maks Grinfeld, VD, tel. +46-8-5000 78 10
Mikael Wallgren, styrelseordförande, tel. +46-8-5000 78 10
Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB

Aktsamhetsuppmaning:
Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på
Petrogrand ABs ("Petrogrand") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar
och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k.
"forward looking statements" om Petrogrands framtida verksamhet. Sådana
bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden
omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar",
"tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden
reflekterar företagsledningens för Petrogrand förväntningar och antaganden mot
bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.

Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till I)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari
Petrogrand har verksamhet, II) förändringar i den geologiska informationen som
finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, III) Petrogrands förmåga
att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en "going concern", IV) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, V) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUB/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för Petrogrand komma att väsentligt avvika från
den i bolagets informationsgivning förväntade.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.