Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Petrosibir: Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PETROSIBIR AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan bolaget) kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 10.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 maj 2019, dels senast den 22 maj 2019 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Petrosibir AB, Box 5216, 102 45 Stockholm eller per e-post till gunnar.danielsson@petrosibir.com mailto:gunnar.danielsson@petrosibir.com . Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.petrosibir.com http://www.petrosibir.com .

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 22 maj 2019 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i årsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. VDs presentation inkluderande strategiska vägval för Petrosibir
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter samt val av revisor och eventuell revisorssuppleant
12. Årsstämmans avslutande

Årsstämmans ordförande (p. 2)
Det föreslås att advokaten Joacim Öhlund väljs till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat (p. 8 b)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)
För närvarande finns inget förslag till val av styrelseledamöter eller förslag till styrelsearvoden. Sådant förslag kommer presenteras senast på årsstämman.

Det föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. WINTHERS Revisionsbyrå AB föreslås väljas till revisor. Om WINTHERS Revisionsbyrå AB väljs till bolagets revisor kommer auktoriserade revisorn Ragnar Santesson att vara huvudansvarig revisor.

Det föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. WINTHERS Revisionsbyrå AB föreslås väljas till revisor. Om WINTHERS Revisionsbyrå AB väljs till bolagets revisor kommer auktoriserade revisorn Ragnar Santesson att vara huvudansvarig revisor.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Övrigt
Bolaget har för närvarande 29 773 862 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 761 900 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 29 011 962 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster uppgår till 36 630 962.

Bolagets årsredovisning för 2018 kommer offentliggöras senast den 7 maj 2019. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) senast från den 7 maj 2019 samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer under samma tid även att finnas på www.petrosibir.com samt framläggas på årsstämman.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i april 2019

Petrosibir AB (publ)

Styrelsen

Stockholm, 30 april 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, verkställande direktör, +46 8 407 1850

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Petrosibir AB, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com http://www.petrosibir.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Petrosibir Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25953

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.