Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Petrotarg: Extra bolagsstämma i Petrotarg

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PETROTARG

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2016 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan10 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 3 december 2016, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 2 december 2016 kl. 17.00. Anmälan kan göras skriftligen till Petrotarg AB (publ), att: Bolagsstämma, c/o Eqtarg Capital AB, Box 225,781 23 Borlänge eller per e-post till info@gingeroil.se mailto:info@gingeroil.se . Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste, då avstämningsdagen är en lördag, vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 2 december 2016. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
7. Beslut om att anta ny bolagsordning
8. Beslut om inlösenprogram avseende preferensaktier och om nyemission av stamaktier genom kvittning
9. Beslut om nyemission av stamaktier genom kvittning
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 7: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, Bilaga 1, innebärande (i) justering av gränser för aktiekapital och antal aktier i Bolaget, samt (ii) ändring av räkenskapsår till kalenderår.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett inlösenprogram, genom vilket bolagets aktiekapital minskas med ett belopp om högst 1 083 534 SEK. Minskningen ska genomföras genom en indragning av högst 541 767 preferensaktier. Samtliga preferensaktieägare har beretts möjlighet att delta i inlösenförfarandet. De som anmält sig i behörig ordning är inlösningsberättigade. Inlösenlikviden uppgår till 10,50 SEK per aktie. Stämmans beslut att genomföra minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier är villkorat av att stämman också beslutarom nyemission av 1 083 534 stamaktier.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 2 167 068 SEK genom nyemission av högst 1 083 534 stamaktier, vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast får tecknas av innehavare av preferensaktier som till bolaget anmält sitt intresse att få preferensaktier inlösta, och ska betalas genom kvittning med 5,25 SEK per aktie, och ska tecknas på separat teckningslistan senast den 23 december 2016. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar avnotera del av preferensserien från First North för att därigenom spara bolaget oönskade kostnader. Teckningskursen baseras på preferensaktiernas och stamaktiernas inbördes värdeförhållande.

Styrelsens fullständiga förslag enligt denna punkt 9 på dagordningen framgår av Bilaga 2.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 531 200 SEK genom nyemission av högst 265 000 stamaktier, vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast får tecknas av William D.Neville och Hans Blixt, och ska betalas genom kvittning med 7,50 SEK per aktie, och ska tecknas på separat teckningslista senast den 23 december 2016. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att William D. Neville och Hans Blixt har en fordran på bolaget. Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde. Styrelsens fullständiga förslag framgår av Bilaga 3.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av stamaktier, och/eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering till nya stamaktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor, i enlighet med Bilaga 4.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslutenligt punkterna 7, 8 och 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Emissionen i punkt 9 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7, 8, 9 och 10 och anknytande handlingar enligt 13 kap. 6-8 , och 20 kap.8 samt 12-14 aktiebolagslagen kommer att finnas för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress samt på bolagets hemsida www.gingeroil.se http://www.gingeroil.se från den 25 november 2016 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm, november 2016
Styrelsen för Petrotarg AB (publ)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Petrotarg Kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18983

Om Petrotarg AB (publ)
Petrotarg AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Petrotarg bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North, med Mangold Fondkommission AB 08-503 01 550 som Certified Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.