Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

PExA: Bokslutskommuniké2015-01-01 - 2015-12-31

Bokslutskommuniké

2015-01-01 - 2015-12-31

PExA AB I 556956-9246

Varje andetag räknas

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed
rapport för räkenskapsåret 2015.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2015-01-01 - 2015-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 361 605 SEK (8 395)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 666 120 SEK
(-36 860)

· Resultatet per aktie uppgick till -0,39 SEK (-0,01)
· Soliditeten uppgick till 86,0% (56,6%)
Fjärde kvartalet (2015-10-01 - 2015-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (8 395)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 878 710 SEK
(-30 313)

· Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (0,00)
Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 765 588
aktier per 2015-12-31

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år

Med "bolaget" eller "PExA" avses PExA AB med organisationsnummer
556956-9246.

Väsentliga händelser under 2015

Första kvartalet

I januari arrangerade bolaget, i samarbete med enheten för Arbets- och
miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin, sitt första
internationella möte First Conference on PExA and small airways
disease i Göteborg med närmare 100 deltagare, forskare och
läkemedelsbolag. I samband med konferensen presenterades en prototyp
för PExA 2.0, vilket genererade stort intresse och där cirka hälften
av deltagarna önskade bli kontaktade för mer information.

Andra kvartalet

I maj genomfördes funktionstester av prototypen för PExA 2.0 med gott
resultat.

Tredje kvartalet

I juli avslutades en riktad private placement, vilket stärkte bolagets
kassa med 4 MSEK.

Den 1 september rekryterades ny VD Erik Ekbo samtidigt som tidigare
tillförordnad VD Svante Höjer återgick till sin tjänst som
utvecklingschef.

Under september månad genomförde bolaget en nyemission inför notering
på AktieTorget. I samband med detta presenterades Bolaget på ett
antal investerarträffar, bland annat på Stora Aktiedagen i Göteborg,
Investordagen i Köpenhamn och AktieTorgets investerarfrukost i
Stockholm.

PExA rapporterade i september ett stort intresse från ett 40-tal
internationellt ledande lungforskare, för vilka PExAs nya produkt
PExA 2.0 presenterades vid ett möte i samband med ERS, European
Respiratory Society International Congress, i Amsterdam.

Fjärde kvartalet

Den 1 oktober avslutades teckningstiden för nyemissionen, som
tecknades till 7,65 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om 59
procent. Genom nyemissionen tillfördes PExA 6,5 MSEK efter
emissionskostnader (om cirka 1 MSEK) samt cirka 300 nya aktieägare.

Den 2 november noterades PExAs B-aktier på AktieTorget under
beteckningen "PEXA" och den 17 november presenterades bolaget på
Sedermera-dagen i Stockholm.

Bolaget meddelade att det påbörjade arbetet med CE-märkning av PExA
2.0 inte hinner bli färdigt i december då komponenter som inte levt
upp till kravspecifikationen identifierats och behövs bytas ut mot
nya sådana som klarar kraven. Bedömningen är att den internationella
lanseringen kan bli senarelagd från första kvartalet till andra
kvartalet 2016.

Bolaget genomförde i december en slutrapportering till VINNOVA av det
verifieringsprojekt som drivits under två års tid och finansierats
genom VINNOVA programmet VINN-Verifiering.

Händelser efter periodens utgång

I januari rapporterade bolaget att AstraZeneca förlängt
samarbetsavtalet med PExA som nu löper över två år. Det gemensamma
projektet syftar till att undersöka hur PExAs teknologi för insamling
av partiklar kan utnyttjas i AstraZenecas forsknings- och
utvecklingsarbete inom sjukdomar i andningsvägarna. Samarbetsavtalet
har stor strategisk betydelse för PExA men kommer inte nämnvärt att
påverka bolagets rörelseresultat.

Bolagets styrelse meddelade i januari, efter extra bolagsstämma, att
Anders Ullman valts in som ny styrelseledamot. Dr Ullman är läkare
och sektionschef vid KOL-centrum på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Anders Ullman är även en erfaren ledare från
läkemedelsindustrin där han arbetat med forskning och utveckling på
företagsledningnivå i internationella företag.

Professor Anna-Carin Olin i Allergifakta 2016

Professor Anna-Carin Olin, styrelseledamot och en av bolagets
grundare, uppmärksammas med ett utförligt reportage om PExA metoden i
Astma- och Allergiförbundets jubileumsskrift Allergifakta 2016.

VD kommenterar

2015 var året då vi lade ny grund för PExA och bolaget står nu väl
rustat inför den kommande lanseringen. Genom kapitalinjektioner som
tillfört bolaget totalt 10,5 MSEK har vi nu den ekonomiska
uthålligheten att introducera vår produkt till forskningscenter i
prioriterade Europeiska länder.

Under året har vi presenterat PExA 2.0 och bolagets utvecklingsplaner
vid två forskarkonferenser. I januari arrangerade bolaget och enheten
för Arbets- och miljömedicin (AMM) First Conference on PExA and small
airways disease i Göteborg med cirka 100 deltagare. Den
internationella konferensen blev så uppskattad att den kommer att bli
ett vartannat år återkommande möte. I september under ERS i
Amsterdam, stod PExA värd för ett möte där ett 40-tal ledande
lungforskare och läkemedelsbolag deltog. Intresset för PExA har varit
mycket stort. Detta har stärkt oss i vår ambition att kommersiellt
tillhandahålla en snabb, smärtfri och reproducerbar metod för
insamling av partiklar från de små luftvägarna som innehåller
potentiella biomarkörer för sjukdomstillstånd som drabbar lungorna.

Den 21 januari 2016 förstärktes styrelsen med Anders Ullman som vi
välkomnar mycket varmt. Anders Ullman är läkare och har en oerhört
gedigen och för PExA passande bakgrund. Han har mångårig erfarenhet
från ledande positioner inom olika internationella läkemedelsföretag
och han leder för närvarande uppbyggnaden av Sahlgrenska
Universitetssjukhusets KOL-center. Vi ser fram emot många års
vägledning och stöd från Anders.

Arbetet med CE-märkningen av PExA 2.0 har tagit rejäla kliv framåt
även om det försenats något genom att vissa komponenter behövts bytas
ut. Ett intensivt arbete har pågått under de senaste månaderna och
nödvändiga åtgärder har genomförts. Vår bedömning är, som tidigare
kommunicerats, att den internationella lanseringen kan bli senarelagd
från första kvartalet till andra kvartalet 2016.

Sedan 2013 har vi ett samarbete med läkemedelsbolaget AstraZeneca. Det
gemensamma projektet har som målsättning att klarlägga möjligheterna
för AstraZeneca att använda PExAs insamlingsteknik i den egna
forsknings- och utvecklingsverksamheten inom ramen för sjukdomar i
andningsvägarna. Samarbetsavtalen har löpt ett år i taget men det nya
avtalet sträcker sig nu över två år. Samarbetet är synnerligen
betydelsefullt och faller det ut väl kommer PExAs metod att ha
validerats inom strategiskt viktiga områden. Att AstraZeneca valt att
fortsätta samarbetet och dessutom fördjupa det, ger oss värdefull
draghjälp inför den kommande lanseringen av PExA 2.0.

Nu är vi på väg att lyfta PExA till nästa nivå och det är minst sagt
spännande tider att vara en del av bolaget. Jag är övertygad om att
2016 blir ett händelserikt och gynnsamt år för oss.

Göteborg, 2016-02-26

Erik Ekbo

VD, PExA AB

Om PExA

PExA AB utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument
för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Den ursprungliga idén och forskningen
bakom metoden kommer från Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten
för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom
Göteborgs universitet och bygger på en helt ny metod för att samla in
material från de små luftvägarna: partiklar i utandningsluft.

Andas ut, håll andan, andas in och så ut. Metoden är

PExA förser lungforskare med en enkel och icke-invasiv metod (dvs.
utan kroppsligt ingrepp) för insamling av mikroskopiska partiklar,
potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom
metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från
det vätskeskikt som täcker de små luftvägarna. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna" och kan användas för att
upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

PExA 2.0

Fram tills idag har ca 1 700 försökspersoner testats med PExA-metoden
genom nio prototyp-instrument (PExA 1.0) som är framtagna inom
Sahlgrenska akademin och som har använts i forskningssyfte inom
akademin och sjukvården.

PExA 2.0 är ett färdigutvecklat och uppgraderat kommersiellt
instrument som står inför marknadsintroduktion. Initialt planeras
introduktion på den Nordiska marknaden för att sedan kunna
introduceras i Europa.

Förenklat beskrivet fungerar metoden på så sätt att patienten andas ut
i ett munstycke, varpå små partiklar i utandningsluften fångas upp i
instrumentet och sorteras i storleksordning, varefter de olika
storleksfraktionerna kan analyseras. Genom att samla in specifika
mikroskopiska partiklar från de små luftvägarna kan olika sjukdomar
studeras redan i ett tidigt skede och biomarkörer för olika
lungsjukdomar hittas.

Forskning med PExA-metoden har hittills resulterat i 16 publikationer
som finns att tillgå på bolagets hemsida (www.pexa.se).

Marknad

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och
icke-invasiv metod för enkel och till-förlitlig insamling av
potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att
tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och
supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analys-tjänster.
Bolagets vision är att: "PExA kommer bidra till ett bättre liv för
patienter med luftvägs-sjukdomar genom att underlätta utvecklingen av
snabbare och mer tillförlitlig diagnos, uppföljning och behandling".

Lungsjukdomar är ett högprioriterat forskningsområde. Mot bakgrund av
data från världs-hälsoorganisationen (WHO) är lungsjukdomar idag den
tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med över fem miljoner
dödsfall årligen. Givet lungsjukdomarnas stora utbredning är den
potentiella marknaden för PExAs instrument enligt styrelsens
uppfattning omfattande, dels för den nuvarande strategin att utveckla
och sälja forskningsinstrument och dels för framtida möjligheter och
potential att utveckla nya diagnostiska produkter.

PExA planerar att sälja och distribuera instrument och metod initialt
till lungforskningsinstitutioner inom akademi och sjukvård samt inom
läkemedelsbolag, vilka idag söker efter biomarkörer. Globalt har PExA
identifierat cirka 1 500 sådana forskningsgrupper som den primära
målgruppen. Ett hundratal av dessa har PExA kontakt med sedan
tidigare, varav drygt 45 har anmält intresse för PExAs instrument.

Jakt på nya biomarkörer

Det finns stora behov, nationellt såväl som internationellt, att så
tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos vilket kan vara
avgörande för hur allvarlig sjukdomen blir. En relativt ny metod är
att ta hjälp av biomarkörer. Biomarkörer är ämnen, såsom proteiner
och enzymer, vilka kan användas som objektiva indikationer på
medicinska tillstånd som kan mätas specifikt och reproducerbart.
Dessa medicinska fynd skiljer sig från medicinska symptom, som är
begränsade till de tecken på hälsa eller sjukdom som kan uppfattas av
patienterna själva.

Den kliniska forskningen som bedrivs av såväl akademiska forskare som
läkemedelsindustrin befinner sig i en förändringsfas. Lungforskningen
går mer och mer mot att söka specifika bio-markörer för olika
sjukdomstillstånd. Ett känt problem med lungsjukdomar såsom KOL är
att sjukdomstillståndet ofta inleds med förändringar i de små
luftvägarna, men det finns varken kvantitativa eller icke-invasiva
metoder för att studera dessa förändringar. Detsamma gäller
diagnostik av svårare former av astma som just drabb...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.