Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

PExA: Idag inleds teckningstiden i PExAs företrädesemission

Idag, den 14 november 2019, inleds teckningstiden i PExA AB:s ("PExA")
företrädesemission för att finansiera en fortsatt utbyggnad av
marknaden, forskning och utveckling i syfte att få fram breddade
analysmetoder, utveckling av ett antal viktiga engångskomponenter och
att fortsatt medverka till att initiera studier som syftar till att
verifiera PExA-metodens direkta kliniska användbarhet. Teckningstiden
löper till och med den 28 november 2019. Fulltecknad
företrädesemission tillför PExA cirka 17 MSEK före
emissionskostnader. PExA har på förhand erhållit
teckningsförbindelser om totalt cirka 7,2 MSEK och garantiteckning
(top-down) om totalt cirka 5,8 MSEK, totalt motsvarande cirka 76
procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel
finns tillgängligt på bolagets (www.pexa.se), Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets
(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns
möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Motiv för nyemissionen
Mot bakgrund av att styrelsen identifierat ytterligare strategiska
marknadsmöjligheter inom analysarbete och indikationen
avstötningsreaktion (BOS) vid lungtransplantation samt att bolaget
även utvecklar en engångskomponent för försäljning har styrelsen i
PExA beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämma, genomföra
en företrädesemission av aktier. Emissionsvolymen uppgår till cirka
17 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå
till cirka 1,9 MSEK (inkl. garantiersättning). Det kapital PExA
tillförs genom nyemissionen är främst avsett att finansiera en
fortsatt utbyggnad av marknaden, forskning och utveckling i syfte att
få fram breddade analysmetoder, utveckling av ett antal viktiga
engångskomponenter och att fortsatt medverka till att initiera
studier som syftar till att verifiera metodens direkta kliniska
användbarhet. Genom fortsatt forskning och utveckling avser PExA att
bli en internationellt ledande aktör inom området för insamling och
analys av potentiella biomarkörer för lungsjukdomar. Förutsatt att
aktuell företrädesemission fulltecknas är det styrelsens bedömning
att kapitalet finansierar PExA i 18 månader och att bolaget då står i
en position med bland annat utfall i pågående studie inom
lungtransplantation, identifiering av en ny analysmetod samt att
tillsammans med Janssen Research & Development, LLC ha slutfört en
utvärdering av instrumentet.

Erbjudandet i sammandrag
· Teckningstid: 14-28 november 2019.
· Teckningskurs: 2,10 SEK per B-aktie.
· Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 072 575
B-aktier, motsvarande cirka 17 MSEK.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 8
november 2019 var registrerade som aktieägare i PExA AB äger
företrädesrätt att teckna B-aktier i aktuell nyemission. För varje
befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8)
teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier.
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter var den 6 november 2019. Första dag för handel i
aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 november
2019.

· Antal aktier innan nyemission: 9 225 800 aktier (varav 432 900
A-aktier).

· Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande*: Cirka 19,4 MSEK.
· Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit
teckningsförbindelser om totalt cirka 7,2 MSEK och garantiteckning
(top-down) om totalt cirka 5,8 MSEK, totalt motsvarande cirka 76
procent av emissionsvolymen.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på Spotlight Stock Market under perioden 14-26 november 2019.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske
på Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2019 och pågå
fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna
registrering beräknas ske i mitten av december 2019.

· Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet B-aktier med 8
072 575 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 47 procent
av kapital och cirka 38 procent av röster för befintliga aktieägare
som inte tecknar B-aktier i nyemissionen.

*Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på
PExAs genomsnittliga omsättningsviktade kurs under de senaste tio
handelsdagarna inför beslut om nyemission, med en procentuell rabatt
om cirka 30 procent.

Investerarträffar i samband med företrädesemissionen
I samband med företrädesemissionen kommer representanter för PExA att
närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och
bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara
vid och det bjuds på lättare förtäring. Se nedan för detaljer kring
träffarna. För anmälan och ytterligare information om träffarna,
vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se)
eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10,
eller e-post via event@sedermera.se.

· Sedermeradagen Stockholm den 18 november 2019 på At Six Hotel.
· Investerarlunch i Göteborg den 19 november 2019, kl. 11:30-13:00, på
Elite Park Avenue Hotel.

· Investerarlunch i Malmö den 22 november 2019, kl. 11:30-13:00, på
Malmö Börshus.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till PExA i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law
agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 - 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se
För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat
forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla
in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel
utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående
forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet
har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar
som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga
målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för
folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för
diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård
erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med
försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga
och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till
en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga
miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pexa/r/idag-inleds-teckningstiden-i-pexas-for...
https://mb.cision.com/Main/12904/2961305/1141190.pdf
https://mb.cision.com/Public/12904/2961305/b647d49618ab1c3b.pdf
https://mb.cision.com/Public/12904/2961305/be41abd489b4855d.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.