Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

PExA: Kallelse till årsstämma i PExA AB (publ)

Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956-9246, kallas härmed till
årsstämma fredagen den 5 maj 2017 kl. 11:00 i Universitetsbyggnaden,
Vasaparken 1, Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 28 april 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 maj 2017
skriftligen till PExA AB, Erik Dahlbergsgatan 11 A,

411 26 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon +46 723 92 30 30
eller per e-post till info@pexa.se. I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 28
april 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.pexa.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Aktiekapitalet är fördelat på 9 225 800 aktier. Bolaget har två
aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10)
röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje
aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor
eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Annat ärende.
12. Stämman avslutas.
Förslag till beslut
Beslut om resultatdisposition (p. 7b)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 19 510
211 kr, skall balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att
ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter och antal revisorer (p. 8)

Styrelsen föreslår att sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant
utses. Styrelsen föreslår att en revisor utses.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 9)
Aktieägare representerade ca 50 procent av rösterna i bolaget föreslår
att arvode till oberoende styrelseledamot skall utgå med totalt 50
000 SEK för helt år, samt att övriga ledamöter uppbär inget arvode.
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd
räkning.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 10)
Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av
styrelseledamöter Claes Holmberg, Lena Kajland-Wilén, Bertil Larsson,
Anna-Carin Olin, Anders Ullman*, Klementina Österberg samt
styrelsesuppleant Andreas Blom. Till revisor föreslås omval av Ernst
& Young AB representerad av auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck.

* oberoende styrelseledamot, enligt AktieTorgets regelverk
Övrigt
Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11A i
Göteborg samt på bolagets webbplats (www.pexa.se) senast tre veckor
före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i april 2017
PExA AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/kallelse-till-arsstamma-i-pexa-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/12904/2232625/653444.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.